Stalo se před 50 lety – 29. října 1970. Jak absurdní mohl být důvod výpovědi?

Důvod výpovědi z pracovního poměru kuchařce školní jídelny: „Napriek upozorneniu aj naďalej zotrvávate na nesprávnych názoroch.“


Dne 29. 10. 1970 rozvázal „vedúci odboru školstva“ Okresního národního výboru v Rimavské Sobotě (podpis nečitelný) pracovní poměr s Helenou Batovou, „kuch.ŠJ pri ZDŠ maď.“ (Zkratka v češtině znamená: Kuchařka školní jídelny při základní devítileté škole maďarské.)

Učinil tak „so súhlasom predsedníctva ROH – OVOZ v Rimavskej Sobote“. (Zkratka v češtině znamená: Revoluční odborové hnutí – Okresní výbor odborového svazu.)

Kopii výpovědi obdrželi: „Riad.kšoly“ (má být: „riaditeľ školy“) a „ONV-fin.odbor“ (tedy: Okresní národní výbor – finanční odbor).

Důvody výpovědi vysvětlil „vedúci odboru“ takto: „Ste členom Jehovistického spolku, kde vyvíjate aktívnu činnosť. Napriek upozorneniu aj naďalej zotrvávate na nesprávnych názoroch.“

Dokument je pozoruhodný už tím, že pojem „Jehovistický spolek“ se v československém právním řádu nikdy nevyskytoval.

Všechny spolky byly fakticky zrušeny zákonem č. 68/1951 Sb., který dával možnost přeměnit je v dobrovolné společenské organizace (nebo je do takových organizací včlenit), „pokud vyvíjejí svou činnost ve shodě se zájmy pracujícího lidu“. (§ 9)

Navíc spolky, které zastupovaly společenství svědků Jehovových, byly „rozpuštěny“ ještě předtím, a to dvěma výměry Ministerstva vnitra ze dne 4. 4. 1949.

V té souvislosti je zajímavý i text zákonného ustanovení, na které „vedúci odboru“ odkazuje. Je to § 46 odst. 1 písm. e) tehdy platného zákoníku práce. Jeho poněkud krkolomné znění lze pro lepší přehlednost graficky rozčlenit:

  • 46 odst. 1:

Organizace může dát pracovníku výpověď pouze z těchto důvodů:

e)

– nesplňuje-li pracovník předpoklady stanovené pro výkon sjednané práce nebo

– je-li nezpůsobilý plnit povinnosti vyplývající z jeho pracovního poměru, protože nesplňuje požadavky na tuto práci kladené, zejména narušil-li svou činností socialistický společenský řád a nemá proto důvěru potřebnou k zastávání dosavadní funkce nebo svého dosavadního pracovního místa, anebo

– vykazuje-li bez viny organizace neuspokojivé pracovní výsledky; pro neuspokojivé pracovní výsledky lze však dát pracovníkovi výpověď, jen byl-li na nedostatky v práci v posledních 12 měsících písemně upozorněn a pracovník je v přiměřené době neodstranil.


„Vedúci odboru“ nijak nevysvětlil, jaké „názory“ měla Helena Batová zastávat, aby splňovala „předpoklady stanovené pro výkon sjednané práce“.

Ani neobjasnil, jak kuchařčina „aktívna činnosť“ v právně neexistujícím spolku a její „nesprávné názory“ narušily „socialistický společenský řád“ nebo jak ovlivnily její „pracovní výsledky“ či „způsobilost“ vařit obědy maďarsky mluvícím žákům základní devítileté školy.

Heleně Batové je nyní už přes 90 let a neváhá své „názory“ nadále vyjadřovat. Dnes už ji kvůli tomu nikdo nešikanuje. (Svědkové Jehovovi jsou od března 1993 na Slovensku náboženskou společností registrovanou podle zákona č. 308/1991 Sb.)

Co se stalo s oním neidentifikovatelným „vedúcim odboru“, není známo. Nepochybně však svoji funkci už nezastává. (Přinejmenším z toho důvodu, že „národní výbory“ už jsou zrušeny.)

A tak se splnilo to, co říká (byť v jiné souvislosti) biblický Žalm 37:10: „Ještě chvilku a špatní lidé už nebudou. Podíváš se na místo, kde byli [v tomto případě: na pozici vedoucího odboru školství ONV v Rimavské Sobotě], a oni tam nebudou.“

A tato slova se časem naplní i v případě těch, kteří takovou šikanu provádějí v dnešních dnech. (Viz například zprávu o pokutě, kterou 23. 10. 2020 udělil z obdobných důvodů Anatoliji Tokarevovi Okťabrský obvodní soud v Kirově.)


JUDr. Lubomír
Müller, advokát
Foto: Petr Hladík www. google.com/maps; archiv Heleny Batové

Go to TOP