Ombudsman: připravovaný zákon o zdravotních službách je nedostatečný

Kancelář veřejného ochránce práv zaslala Ministerstvu zdravotnictví rozsáhlý seznam připomínek k připravované novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Některé z podnětů inicioval i nově zvolený poradní orgán ombudsmana, jenž pomáhá s monitorováním naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

 

Připravovaná novela má dle ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka nejen v této oblasti řadu nedostatků, a právě o jejich nápravu veřejný ochránce práv se svým týmem usiluje. Některé body normy ale naopak oceňuje, např. návrh, podle něhož budou mít poskytovatelé sociálních služeb poskytující také zdravotní služby povinnost mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

„Novela například ruší většinu ustanovení občanského zákoníku, která se týkají práva na duševní a tělesnou integritu a zásahů do ní. Důvodová zpráva uvádí, že rušená ustanovení jsou duplicitní, protože jsou řešena v zákonu o zdravotních službách. Jenomže k zásahům do tělesné a duševní integrity dochází i mimo rámec poskytování zdravotních služeb. Pokud by tedy toto ustanovení bylo odstraněno z občanského zákoníku, už by tyto zásahy kromě oblasti zdravotních služeb nebyly nijak právně ošetřeny,“ vysvětluje jeden z problémů předkladu normy zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková. A dodává: „Mimo zákonnou ochranu by se tak člověk dostal například v situaci, kdy by využíval psychologické poradenství, služby léčitelů nebo kosmetické úpravy, jako je tetování nebo piercing. Navrhujeme proto zachovat obecná ustanovení občanského zákoníku a duplicitní úpravy naopak vyřadit ze zákona o zdravotních službách.“

 

Některé z problémů, na které Kancelář veřejného ochránce práv upozornila

  • Dlouhodobě žádáme zakotvení přestupku ponižujícího zacházení, který bohužel v současné novele opět chybí. Ponižující zacházení je nejčastější přestupek, na který při svých kontrolách zařízení (např. LDN, domovy pro seniory) narážíme a pro který stále chybí opora v zákoně. Proto jsme v připomínkách navrhli zakotvení tohoto přestupku, který by zabránil nepostižitelnosti zásahů do důstojnosti a integrity ze strany poskytovatele zdravotních služeb.
  • Dlouhodobě požadujeme zakotvení přestupků neoprávněného použití omezovacího prostředku. Za přestupek by mělo být považováno, když je omezovací prostředek použit z jiných důvodů, než je odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, případně pokud použití trvalo v době, kdy již důvody pro použití pominuly.
  • Navrhujeme také sjednotit v praxi mnohdy rozdílný přístup orgánů při vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách. Například při vyřizování stížnosti na poskytování zdravotních služeb s následkem smrti některé správní orgány vždy ustavují nezávislou odbornou komisi, jiné však nikoliv.
  • Za nepřípustnou považujeme navrhovanou možnost ukončení péče o pacienta vázanou na nejasně vymezený pojem jednání v rozporu s dobrými mravy. Navrhujeme pro možnost ukončení péče volit jiné, jasně formulované podmínky.
  • Považujeme za nutné umožnit celodenní pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka ve zdravotnickém zařízení i za trvání protiepidemických opatření. V případě, že v takové situaci budou zakázány návštěvy, je nanejvýš vhodné přijmout doprovázející osobu.Připomínky byly připravovány ve spolupráci s nově zvoleným poradním orgánem ombudsmana, který pomáhá s monitorováním naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Složení poradního orgánu: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/poradni-organ/clenove/

 

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP