Právo na přístup osob ve vazbě k obhájci – téma Evropského dne advokátů 2019

Dnešní Evropský den advokátů je oslavou dne, který zdůrazňuje zásadní roli advokátů ve společnosti. Popisuje postavení advokátů coby aktérů v justičním systému a jejich snahu při ochraně právního státu.

Evropský den advokátů se slaví od roku 2014 ve stejný den, který připadá na Evropský den justice – 25. října, a v minulých letech byl zaměřen na témata týkající se profesního tajemství, svobody projevu, přístupu ke spravedlnosti, digitálního vývoje zasahující vztah občanů a advokátů či důležitosti existence samotných advokátů a jejich ochranu coby obránců právního státu.

Pro jeho stávající 6. ročník zvolila Rada Evropských advokátních komor (CCBE) téma vztahující se k právní pomoci v trestních věcech a trestní obhajobě, jehož úplný název zní: „Vaše právo na právní pomoc v trestních věcech a zaměření na přístup osob ve vazbě k obhájci“.

„Právní pomoc je nezbytným nástrojem pro zajištění přístupu ke spravedlnosti. Přístup ke spravedlnosti je základním právem a nezbytnou součástí a nástrojem lidských práv chráněných článkem 6 Evropské úmluvy o lidských právech, tj. svobodným přístupem ke spravedlnosti pro každého jednotlivce bez ohledu na jeho sociální či ekonomické postavení“ uvedl José Fraitas, stávající prezident CCBE.

Advokáti hrají zásadní roli v trestním řízení a při ochraně základních práv zadržovaných osob a osob zbavených svobody, což konvenovalo i s názorem Evropské unie (Radou ministrů), která v roce 2009 zahájila práce na „balíčku směrnic“ zaměřených na posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení. Navrhovaný balíček směrnic měl přispět k harmonizaci určitých trestních procesních norem v rámci EU a tím zajistit spravedlivé trestní řízení a rovnocennou ochranu práv občanů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu je právě tím sekundárním pramenem práva EU, který právní pomoc v trestních věcech upravuje a stanoví základní minimální pravidla pro poskytnutí právní pomoci osobám podezřelým či obviněným v trestním řízení a osobám vyžádaným v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu. Směrnice měla být implementována do národních právních řádů do 25. května 2019.

CCBE se proto rozhodla téma právní pomoci v trestních věcech prostřednictvím Evropského dne advokátů podpořit a aktuálně upozornit na význam uvedené směrnice, jež lze považovat za základní právní úpravu této problematiky, protože členské státy mají zajistit takové systémy právní pomoci, které umožní osobám bez dostatečných finančních prostředků přístup ke spravedlnosti, a které pokryjí náklady na právní poradenství, obhajobu a zastupování právními profesionály.

Evropský den advokátů je také možností pro národní advokátní komory organizovat tematické vzdělávací akce či publikovat odborné materiály na aktuální téma, apelovat na dodržování lidských práv a základních svobod. Proto se Česká advokátní komora rozhodla poukázat v souvislosti s Evropským dnem advokátů na významný projekt organizovaný k 30. výročí sametové revoluce „Advokáti proti totalitě“, jehož hlavním cílem je doložit, a to na jedinečných životních osudech advokátů, jak důležité jsou principy nezávislosti a důvěrnosti nejen pro advokacii jako profesi, ale i pro celou společnost. Česká advokátní komora vzdá hold těm, kteří i za cenu vlastních nesnází bojovali proti totalitě, za právo a spravedlnost.

Projekt „Advokáti proti totalitě“ sestává z mnoha dílčích aktivit, mezi něž patří odborná konference, která se uskuteční v historické soudní síni Vrchního soudu v Praze, kde byla odsouzena Milada Horáková, interaktivní výstava s informacemi o představovaných advokátech, vydání a křest knihy Advokáti proti totalitě a exkluzivní web, který bude obsahovat řadu dalších tematických materiálů.


Mgr. Lenka Vojířová, právnička odboru mezinárodních vztahů ČAK

 

Go to TOP