Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová: Zákon o státním zastupitelství. Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 484 stran, 1100 Kč.

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, bezpochyby představuje jeden z velmi důležitých právních předpisů. Úprava v něm obsažená se pochopitelně dotýká nejen samotné soustavy státního zastupitelství, ale též postupu v rámci (především) trestního řízení, jakož i řízení v mimotrestní oblasti. Kvalitní výkladový komentář k tomuto zákonu proto představuje mimořádně užitečný zdroj informací nejen pro státní zástupce, ale i pro příslušníky dalších právních profesí.

Komentář trojice autorů činných na Nejvyšším státním zastupitelství (JUDr. Jan Lata, Ph.D., Mgr. Jiří Pavlík a JUDr. Jana Zezulová, Ph.D.), který vydává nakladatelství Wolters Kluwer, si bez jakýchkoli pochyb přívlastek „kvalitní“ zaslouží. Nabízí totiž velmi podrobný výklad k jednotlivým ustanovením zákona o státním zastupitelství, přičemž o podrobnosti vypovídá samotný značný rozsah publikace. Tento výklad přitom vychází ze všech relevantních informačních zdrojů: zohledněny jsou nejen české právní předpisy, ale i právní předpisy a další dokument03y z oblasti evropského práva, intenzivně je využívána judikatura, včetně judikatury ESLP a Ústavního soudu, opomíjena nejsou ani výkladová stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství a další materiály státního zastupitelství.

Zvláštní zmínku si zaslouží část týkající se části dvanácté zákona o státním zastupitelství, v níž jsou obsažena zvláštní ustanovení o Úřadu evropského veřejného žalobce. Jde o nejnovější část zákona o státním zastupitelství, která byla vložena novelou č. 315/2019 Sb. Právě s ohledem na to, o jak novou úpravu jde, pokládám komentář k této části za velmi podrobný a nesporně značně přínosný.

Jedním z důležitých faktorů komentáře k právnímu předpisu je jeho přehlednost. I v tomto směru splňuje komentář k zákonu o státním zastupitelství nejvyšší nároky. V textu samotném se lze dobře orientovat, přehlednosti pomáhá i zvýraznění pojmů a dalších sousloví, jichž se daná pasáž týká (zároveň autoři tento prvek používají rozumně a bez přehánění). Výklad je přehledně členěn ve vztahu k jednotlivým odstavcům komentovaných paragrafů. Na závěr výkladu k jednotlivým zákonným ustanovením je pak uveden přehled relevantní judikatury a dalších (výše zmíněných) pramenů, vztah k souvisejícím předpisům a odkazy na odbornou literaturu.

Komentář k zákonu o státním zastupitelství vydávaný nakladatelstvím Wolters Kluwer tedy považuji za velice zdařilou a kvalitní publikaci a jsem přesvědčen, že bude užitečnou pomůckou nejen pro státní zástupce, ale i pro advokáty, studenty a další právní profesio­nály. Jestliže se někdy říká, že komentář končí tam, kde začínají problémy, troufám si tvrdit, že uvedená publikace tuto charakteristiku naštěstí nesplňuje.

 

doc. JUDr. FILIP ŠČERBA, Ph.D., vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Go to TOP