Změny v oblasti znalectví platné od 1. ledna 2021 v otázkách a odpovědích

Za necelé čtyři měsíce vstoupí v platnost zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Pro lepší orientaci v uvedené normě vám nabízíme nejčastěji kladené dotazy týkající se zákona o znalcích a odpovědi na ně.

 

  1. Jsem znalec jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. Zanikne mi 1. ledna 2021 znalecké oprávnění?

Nikoliv. Znalec, který získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb., je oprávněn vykonávat znaleckou činnost po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti nového zákona, tedy do 1. ledna 2026. Těmto znalcům tedy automaticky nevznikne znalecké oprávnění podle nového zákona a po dobu tohoto přechodného období budou tito znalci mít toliko dočasné znalecké oprávnění. Toto (dočasné) znalecké oprávnění zanikne buď uplynutím přechodného období, anebo vznikem znaleckého oprávnění podle nového zákona, tedy novým zápisem do seznamu znalců ve stejném oboru a odvětví.

Během shora uvedeného přechodného období mají znalci oprávnění vykonávat znaleckou činnost pro stejné obory, odvětví a specializaci, pro které získali oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb.

  1. Jsem znalec jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. Co mám udělat, abych získal znalecké oprávnění podle nového zákona?

Aby znalec získal znalecké oprávnění podle nového zákona, musí podat žádost o zápis do seznamu znalců. Oproti dosavadní právní úpravě znalecké oprávnění již nevzniká jmenováním, nýbrž samotným zápisem do seznamu znalců podle nového zákona. Přestože tedy znalec podle přechodných ustanovení zákona o znalcích bude automaticky “zapsán“ do seznamu znalců podle tohoto zákona, tento zápis bude pouze dočasný (tj. po dobu nejvýše 5 let) a pro vznik nového znaleckého oprávnění musí být znalec zapsán znovu.

Žádost o zápis do seznamu znalců se podává počínaje 1. lednem 2021 na předepsaném formuláři a uvede se tam obor, odvětví a specializace, ve které chce žadatel vykonávat znaleckou činnost. Formulář žádosti bude zpřístupněn nejpozději 1. ledna 2021, náležitosti formuláře budou stanoveny prováděcí vyhláškou k zákonu.

Znalec žádající o zapsání podle nového zákona musí splňovat všechny podmínky pro jmenování znalcem podle tohoto zákona (§ 5 a násl. zákona o znalcích), tedy zejména doložit požadované vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na daný obor a odvětví, resp. specializaci, složit vstupní zkoušku znalce a mít odpovídající materiálně-technické zázemí a přístrojové vybavení pro výkon znalecké činnosti. Podá-li však stávající znalec žádost o zápis do seznamu znalců před uplynutím přechodného období podle bodu 1 výše, považuje se zvláštní část vstupní zkoušky za splněnou a takový znalec tedy bude muset vykonat pouze obecnou část zkoušky.

  1. Je na zápis do seznamu znalců právní nárok?

Ano. Podle nové právní úpravy má žadatel o zápis do seznamu znalců právní nárok na zápis v případě, že splní všechny podmínky pro výkon znalecké činnosti. Takového žadatele Ministerstvo spravedlnosti zapíše do seznamu znalců do 10 pracovních dnů ode dne splnění všech podmínek, resp. ode dne složení slibu, jde-li o fyzickou osobu.

  1. Co je obsahem vstupní zkoušky znalce?

Vstupní zkouškou znalce se ověřují znalosti nezbytné pro řádný výkon znalecké činnosti. Vstupní zkouška se skládá z obecné části, která se bude konat v písemné formě a kterou se ověřují zejména znalosti právních předpisů vztahujících se k výkonu znalecké činnosti a náležitostí znaleckého posudku, a zvláštní části, která se bude konat formou ústního pohovoru před zkušební komisí a kterou se ověřují zejména znalosti ze zvoleného oboru, odvětví a specializace, příp. schopnost vypracovat znalecký posudek.

V rámci obecné části zkoušky se bude ověřovat zejména znalost zákona o znalcích včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a dále znalost těch ustanovení procesních předpisů (tj. zejm. občanského soudního řádu, soudního řádu správního, trestního řádu a správního řádu), která se bezprostředně vztahují k výkonu znalecké činnosti nebo se týkají postavení znalce v těchto řízeních. Rámcový rozsah zkoušené látky a seznam konkrétních právních předpisů (příp. jen relevantních ustanovení) a doporučených zdrojů pro přípravu bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněn.

  1. Jaké budou podmínky pojištění znalců?

Znalec musí být podle zákona o znalcích pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Povinnost být pojištěn nemá znalec, který vykonává znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře. Výše limitu pojistného plnění přitom musí být úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře v daném oboru, odvětví a specializaci předpokládat. Minimální limit pojistného plnění, tedy částky, která bude pojišťovnou v případě pojistné události vyplacena, však pravděpodobně bude činit okolo 1 milionu korun, přičemž sjednání limitu pojistného plnění na minimální hranici je vhodné pouze pro málo rizikové obory, odvětví a specializace, případně pro znalce vykonávající znaleckou činnost pouze příležitostně či v malém rozsahu. Výše pojistného, které budou znalci odvádět pojišťovnám, se tak může v případě sjednání minimálního limitu pojistného plnění pohybovat přibližně v řádech tisíců až desetitisíců korun ročně v závislosti na úvaze konkrétních pojišťoven.

Znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., jimž dne 1. ledna 2021 vznikne dočasné znalecké oprávnění, budou muset doložit Ministerstvu spravedlnosti doklad o uzavřeném pojištění nejpozději do 26. března 2021. Po získání znaleckého oprávnění podle nového zákona budou znalci muset opět doložit doklad o pojištění, a to do 60 pracovních dnů ode dne nového zápisu do seznamu.

  1. Jaké bude postavení právnických osob vykonávajících znaleckou činnost?

Zákon o znalcích nově dělí právnické osoby vykonávající znaleckou činnost na znalecké kanceláře a znalecké ústavy. Znaleckou kanceláří může být obchodní korporace, tedy obchodní společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost či evropské hospodářské zájmové sdružení) a družstva. Znaleckým ústavem může být vysoká škola nebo její součást, veřejná výzkumná instituce, státní podnik, ústav, organizační složka státu, vnitřní organizační jednotka této složky nebo osoba veřejného práva. Tyto právnické osoby budou muset splňovat podmínky stanovené zákonem, tedy zejména vykonávat znaleckou činnost prostřednictvím kvalifikovaných osob (např. znalecké kanceláře budou muset mít alespoň dva znalce oprávněné k výkonu znalecké činnosti v daném oboru a odvětví a specializaci), mít vypracována pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon znalecké činnosti a mít odpovídající materiálně technické zázemí, přístrojové vybavení a personální zázemí, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti.

Pro právnické osoby v některých případech platí odlišné podmínky, než pro znalce – fyzické osoby (např. v případě pojištění, způsobu vzniku znaleckého oprávnění atd.). Právnické osoby, které získaly oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb., jsou zejména povinny do 1. ledna 2022 prokázat Ministerstvu spravedlnosti, že vykonávají znaleckou činnost prostřednictvím kvalifikovaných osob podle § 6 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. c) zákona o znalcích nebo alespoň prostřednictvím znalců s dočasným znaleckým oprávněním podle bodu 1.

  1. Jsme (veřejný) znalecký ústav podle § 7 zákona o znalcích. Budeme muset mít zapsaného znalce, abychom mohli znaleckou činnost nadále vykonávat?

Nikoliv. Znalecký ústav, tedy vysoká škola nebo její součást, veřejná výzkumná instituce, státní podnik, ústav, organizační složka státu, vnitřní organizační jednotka této složky nebo osoba veřejného práva, mohou vykonávat znaleckou činnost buď pomocí alespoň jednoho znalce oprávněného k výkonu znalecké činnosti v oboru, odvětví a specializaci, o který ústav žádá, anebo prostřednictvím osob zapojených do vědeckovýzkumné činnosti v příslušném oboru, odvětví, a specializaci, nebo – jedná-li se o organizační složku státu nebo vnitřní organizační jednotku této složky – prostřednictvím osob ve služebním poměru, u kterých ústav prokáže dostatečnou odbornost nezbytnou k výkonu znalecké činnosti s odbornou péčí v příslušném oboru, odvětví a specializaci jiným způsobem. Tedy v případě, že znalecký ústav disponuje osobami činnými ve vědeckovýzkumné činnosti v relevantním oboru, odvětví a specializaci, nebo v případě organizační složky státu nebo vnitřní organizační jednotky této složky osobami ve služebním poměru, u nichž je odborná způsobilost prokázána jiným způsobem, nemusí takový znalecký ústav mít zapsaného znalce. Splnění této podmínky se bude vždy posuzovat individuálně s přihlédnutím k činnosti takových osob a k rozsahu jejich zapojení do vědeckých a výzkumných, resp. odborných aktivit.

  1. Kde najdu informace o znalecké činnosti?

V zájmu zvýšení informovanosti znalců připravuje Ministerstvo spravedlnosti internetový portál pro znalce obsahující zejména informace o povinnostech znalců, postupu licencování (tj. získání znaleckého oprávnění), podmínkách pro výkon znalecké činnosti či odpovědi na frekventované dotazy. Spuštění internetového portálu je naplánováno na podzim roku 2020.

  1. Budou probíhat vzdělávací akce pro znalce?

Ministerstvo spravedlnosti zamýšlí uspořádat pro znalce a příslušníky právnických povolání vzdělávací akci, příp. několik akcí zaměřených na novou právní úpravu znalectví. Vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 však prozatím nelze s jistotou říci, zda epidemiologická situace konání takové akce umožní. Informace o vzdělávacích akcích budou s dostatečným časovým předstihem zveřejněny a formát těchto akcí bude přizpůsoben epidemiologickému vývoji.

  1. Připravují se nějaké prováděcí předpisy k zákonu o znalcích?

Ano. V současné době se připravují vyhlášky provádějící zákon o znalcích, které budou upravovat zejména podobu vstupní zkoušky znalce, náležitosti znaleckého posudku a postup při zpracování znaleckého posudku či odměny znalců a které stanoví seznam odvětví jednotlivých znaleckých oborů a výčet oborů a odvětví, pro které bude nutné doložit získání osvědčení o odborné způsobilosti (včetně osvědčení vydaného profesní komorou) nebo absolvovat specializační studium. Vyhlášky by měly nabýt účinnosti spolu se zákonem, tedy 1. ledna 2021.

Zdroj: justice.cz
Foto: Pixabay 

 

 

Go to TOP