Covid-19: Vládní opatření přijatá na podporu podnikatelů

Advokátní deník přináší výběr vládních opatření přijatých na podporu podnikatelů v době nouzového stavu či v jeho souvislosti. Nabízíme advokátům exkluzivní přehled všeho, co se jich určitým způsobem může týkat a co mohou případně čerpat. 

Čerpání „ošetřovného“ pro OSVČ

Advokáti, kteří vykonávají advokacii samostatně nebo ve sdružení, mohou při splnění stanovených podmínek požádat o tzv. „ošetřovné“ pro OSVČ, které je vypláceno formou dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Podmínky stanovuje Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ (ke stažení ZDE)

Program vzala na vědomí vláda v rámci usnesení č. 311 ze dne 26. března 2020.

Podpora je kompenzací ztráty z nemožnosti podnikat z důvodu šíření infekce COVID-19 pro OSVČ, jež pečuje o dítě (děti), které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) a jsou mladší 13 let nebo o další osoby uvedené v bodě 2. Programu, přičemž OSVČ nemohla v důsledku těchto omezení vykonávat svoji podnikatelskou činnost jako OSVČ.

Žádost o citovanou podporu je možno podat elektronicky zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Příjem z dotaze je v roce 2020 osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. 

Kompenzační bonus pro OSVČ

Advokáti, kteří vykonávají advokacii samostatně nebo ve sdružení, mohou dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý kalendářní den v období od 12. 3. do 8. 6. 2020, případně v dalším období stanoveném nařízením vlády v rámci období od 9. června do 31. srpna 2020.

Žádost o bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného bonusového období, a to místně příslušnému finančnímu úřadu.

V žádosti by se mělo přiložit čestné prohlášení o tom, že OSVČ splnila podmínky nároku.

Finanční úřad by měl kompenzační bonus bezodkladně vyplácet, a to výhradně bezhotovostně na účet OSVČ; bonus nemá podléhat případné exekuci.

Bezúročný úvěr COVID

Cílem tohoto programu ČMZRB je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Ke dni 20. 3. 2020 zatím pozastaven příjem žádostí, jedná se o zvýšení alokace.

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

Jde o úvěr bez úroku a bez poplatků. Výše úvěru je 500 tis. až 15 mil. Kč. Splatnost až 2 roky a odklad splátek až 12 měsíců.

Prostředky z úvěru lze použít na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na další provozní výdaje.

Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. 

Záruční program COVID II a COVID III pro firmy zasažené koronavirem

Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy. O finanční podporu projektů realizovaných v Praze lze žádat v záručním programu COVID Praha.

První kolo příjmu žádostí do Záručního programu COVID bylo uzavřeno 3. dubna 2020. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, a to přibližně v polovině května. Bude se jednat o vyhlášení záručního programu COVID III. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky, ČMZRB bude vystavovat záruky a bude určen pro OSVČ a podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců v rámci celé ČR.

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Kompenzace pro krizovými opatřeními postižené s. r. o. (program Pětadvacítka)

 • v legislativním procesu schvalování (schváleno Poslaneckou sněmovnou)
 • po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč.
 • okruh žadatelů se rozšiřuje i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým listem. Pomoc je namířena pro aktivní společníky v čele malých s.r.o., nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou.

Podmínky:

a) max. 2 společníci, případně i více, pakliže se jedná o členy jedné rodiny

b) minimální obrat společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021.

c) společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.

d) žadatel nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ.

e) nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Splácení úvěrů během ochranné doby

Upraveno zákonem č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Zákon umožňuje, aby úvěrovaný na základě oznámení úvěrujícímu čerpal výhody plynoucí ze zákonem stanovené ochranné doby. Tyto výhody jsou upraveny v § 5 zákona a zahrnují

Použije se na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020, a dále na úvěry

a) zajištěné nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,

b) účelově určené k

 1. nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
 2. výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
 3. úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,
 4. změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,
 5. úhradě nákladů spojených se získáním úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 4, nebo
 6. splacení úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 6, nebo

c) poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.

Výjimky, na které úvěry se zákon nevztahuje, stanoví § 3 odst. 3 zákona.

Hlavním přínosem zákona je, že se o délku ochranné doby odkládá čas plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči úvěrujícímu ze smlouvy o úvěru. O délku ochranné doby se rovněž prodlužuje doba trvání zajištění úvěru. Je-li úvěrovaný fyzickou osobou, nevzniká za dobu trvání ochranné doby úvěrujícímu právo na jiné průběžně placené platby sjednané ve smlouvě o úvěru než úrok.

Odklad daně z nemovitých věcí

Daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 korun, postačí uhradit bez sankce do 31. července 2020. Ti, kteří platí více než 5000 korun, a dostali se kvůli opatřením vlády do finančních potíží, mohou využít žádosti o „posečkání daně“ podle § 156 daňového řádu. „Do 31. července 2020 lze podat bez správního poplatku individuální žádost o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019.

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.

Daňové úlevy (Liberační balíček I. A II)

Prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení až do 1. 7. 2020.

Pro možnost posečkání úhrady daně je nutné splnit následující podmínky:

a) podat žádost o posečkání příslušnému finančnímu úřadu (ideálně elektronicky). Žádost o posečkání nemá žádný jednotný formulář, je to obecné podání (vzor žádosti je přiložen).

b) v případě podání žádosti do 31. 7. 2020 je na základě rozhodnutí paní ministryně správní poplatek za podání žádosti prominut (rozhodnutí lze vyhledat na adrese https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851)

c) tvrdit a doložit některý z důvodů pro posečkání dle § 156 odst. 1 daňového řádu:

I.     neprodlená úhrada by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,

II.   byla by ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných

III. neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období

IV. není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň

Podrobné informace zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf

Dále je pozastavena Elektronická evidence tržeb.

Přehled všech realizovaných opatření v rámci liberačního balíčku Ministerstva financí:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Zvláštní úprava nájmu prostor sloužících k podnikání

Upraveno zákonem č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.

Použije se na nájem nebo podnájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li prostor nebo místnost alespoň převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen. Vztahuje se i na pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.

Zákon stanoví, že pronajímatel nemůže v ochranné době jednostranně ukončit nájem pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době a v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Rozhodnou dobou se rozumí doba ode dne 12. března 2020 do 30. června 2020. Ochrannou dobou se rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí

 1. krizové opatření podle krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,
 2. mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2
 3. mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2.

Program COVID – Nájemné

Jde o dotační program, jehož záměrem je přispět podnikatelům na úhradu nájmů z provozovny. Podle něj by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z celkového nájemného za duben až červen 2020. Podpora by v souladu s evropskými pravidly byla maximálně 10 milionů korun, nájemce by mj. musel dodat potvrzení od pronajímatele o poskytnutí 30% slevy z nájmu. Nájemce by tedy hradil 20 % z nájemného, které normálně platí, 50 % by přispěl stát. Podporu podle projednaného materiálu budou moci čerpat fyzické osoby – podnikatelé nebo právnické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně.

Podrobnosti na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/pomoc-statu-s-najemnym-v-kontextu-covid-19-dotacni-program-mpo-projednala-vlada–nyni-ho-ceka-evropska-notifikace–254704/.

Problematice poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení se věnuje podrobně ve svých příspěvcích, které přinesl Advokátní deník ZDEZDE, předseda České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

 

Redakce

Foto: Pixabay

Go to TOP