Jiří Srstka a kol.: Autorské právo a práva související

Leges, Praha 2019, 2., aktualizované vydání, 432 stran, 590 Kč.

V listopadu 2019 vyšlo v nakladatelství Leges druhé vydání knihy Autorské právo a práva související, která je společným dílem širokého autorského kolektivu pod vedením prof. Jiřího Srstky. Kniha představuje v současnosti jedinou učebnici autorského práva a s ním souvisejících práv na našem trhu. Systematika knihy je zároveň koncipována tak, aby příslušnou problematiku pokryla pokud možno komplexně, a to včetně témat, která nejsou obsažena přímo v autorském zákoně, jako jsou např. licence (9. kapitola knihy), které jsou upraveny v občanském zákoníku, trestněprávní ochrana autorského práva (19. kapitola) nebo úpravy v evropském (21. kapitola) a v mezinárodním právu (20. kapitola) týkající se autorského práva a souvisejících práv. Snaze autorů pojednat o problematice komplexním způsobem odpovídá např. i zaměření první kapitoly knihy, která je věnována historii, resp. vývoji právní úpravy autorského práva ve světě i na našem území, a má tak umožnit pochopení, jak a pod vlivem jakých skutečností se tato úprava formovala.

V úvodu knihy uvádí prof. Srstka, že autorské právo je obecně vnímáno jako „esoterická disciplína s přídechem jisté magičnosti“, což spojuje se specifičností předmětu autorského práva, jímž „jsou nehmotná díla, která jsou donekonečna kopírovatelná bez újmy na své podstatě, jsou nenahmatatelná a občas i nepředstavitelná“. Specifičnosti předmětu odpovídá i odlišný způsob ochrany subjektivních práv v oblasti autorského práva. Toto činí autorské právo poměrně obtížněji pochopitelné ve srovnání s jinými právními odvětvími, v nichž je zpravidla předmět ochrany mnohem snáze představitelný a „nahmatatelný“. S ohledem na stále vzrůstající složitost je přitom platná úprava autorského práva obtížně proniknutelná a uchopitelná nejen pro ty, jejichž práva má chránit (autory, výkonné umělce, aj.), ale i pro ty, kdo by s příslušnými nehmotnými díly měli nakládat tak, aby z jejich strany nedošlo k porušení práva. Nad autorským právem se tak vznáší značné množství otazníků a snahou autorů knihy podle slov prof. Srstky bylo alespoň část těchto otazníků odstranit.

Lepšímu a snadnějšímu pochopení problematiky autorského práva a s ním souvisejících práv má sloužit promyšlená systematika knihy. Ta umožňuje přinejmenším snadnější orientaci a, snad, i pochopení této problematiky, než by poskytoval byť i kvalitní komentář k autorskému zákonu, protože ten se bude nutně zaměřovat spíše na výklad konkrétních ustanovení platné úpravy a jeho text bude sledovat strukturu jednotlivých ustanovení zejména autorského zákona. Autoři zároveň usilují o přehlednost textu i v rámci jednotlivých kapitol, takže pokud tyto kapitoly pojednávají o platné právní úpravě, jen výjimečně se odchylují od „standardizované“ struktury, jež má právě této přehlednosti napomoci.

Po úvodu do příslušné problematiky tak je v jednotlivých kapitolách uvedeno, v jakých ustanoveních je příslušná úprava obsažena, vysvětleno, na co právní úprava reaguje, vysvětlena používaná terminologie a popsána samotná právní úprava. Následují odkazy na související ustanovení v rámci daného právního předpisu (zpravidla autorského zákona, popř. občanského zákoníku, ale i jiných zákonů) a související právní předpisy a je zde uvedena alespoň nejvýznamnější judikatura a praktické příklady, které mají sloužit lepšímu pochopení.

Jako vysokoškolská učebnice je kniha sice primárně určena pro studenty právnických fakult nebo i pro neprávníky, kteří se nicméně potřebují (nebo alespoň chtějí) v autorském právu a právech souvisejících orientovat (např. autoři děl, výkonní umělci, kolektivní správci či osoby, které užívají autorská díla např. v reklamě). Přínosnou však může kniha být i pro práv­níky z praxe, kteří se na oblast autorského práva přímo nespecializují, a to jak s ohledem na výše zmíněnou komplexnost, tak i na to, že pokrývá i nejnovější vývoj v oblasti evropského práva, který by se do českého práva zčásti měl teprve promítnout. V tomto ohledu sami autoři přikládají význam zejména přijetí směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu, jež by do českého právního řádu měla být implementována do 7. června 2021.

Druhé, aktualizované vydání knihy vzniklo v dosti krátkém časovém odstupu po prvním vydání (to vyšlo v říjnu 2017). Hlavním důvodem k přípravě druhého vydání knihy přitom podle autorů byla především snaha reagovat právě na přijetí zmíněné směrnice, které je v knize věnována samostatná kapitola. Ostatní unijní předpisy, které vyšly po prvním vydání knihy, jsou uvedeny přehledovým způsobem v 21. kapitole věnované úpravě práva EU vztahující se k autorskému právu a právům souvisejícím.

Praktický význam znalosti úpravy autorského práva a práv souvisejících stoupá v poslední době v souvislosti s rozvojem internetu jako prostoru, v němž jsou v masovém měřítku umísťována autorská díla nebo odkazy na ně (hyperlinky). S tím vzrůstá i význam otázky ochrany těchto děl a možnosti jejich poslechu, zhlédnutí nebo stažení. Rovněž této problematice relevantní potenciálně pro všechny uživatele internetu je v knize věnována samostatná kapitola (13. kapitola), která je fundovaně zpracovaná a snaží se na otázky s tímto související odpovědět.

Již bylo uvedeno, že kniha je v současnosti jedinou skutečnou učebnicí autorského práva a souvisejících práv u nás. Z hlediska potřeb právní praxe kniha nemůže v plné míře zastoupit kvalitní komentář k autorskému zákonu, což ostatně ani nebylo ambicí autorů. Určitě však může i pro potřeby praxe posloužit přinejmenším jako východisko pro základní orientaci, a např. právě v kombinaci s kvalitním komentářem k autorskému zákonu, které u nás existují (a další např. v současnosti připravuje kolektiv autorů pod vedením doc. Radima Polčáka), může být i pro právní praxi využitelná a užitečná.

 

JUDr. PETR ČECHÁK, Ph.D., odborný asistent na Vysoké škole finanční a správní v Praze

Go to TOP