Help@cak.cz je adresa pro advokátní dotazy – neváhejte se zeptat!

Výjimečné a kritické dopady jak karanténních opatření, tak infekce (vlastní, kolegů či zaměstnanců) na chod advokátní kanceláře mohou od pondělí 16. 3. 2020 advokáti konzultovat s vedením České advokátní komory na speciální e-mailové adrese help@cak.cz

Nejčastější dotazy, které by mohly zajímat širší advokátní veřejnost, budeme postupně publikovat. V případě potřeba se neváhejte zeptat ani vy!

 

Může samostatný advokát obdržet od státu příspěvek COVID ve výši 25.000 Kč ?

Odpověď: Tzv. kompenzační bonus podle zákona č. 159/2020 Sb. může obdržet osoba samostatně výdělečně činná, jež splňuje podmínky uvedené v tomto zákoně.

Samostatný advokát/samostatná advokátka (dále jen advokát) je osobou samostatně výdělečně činnou ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, přičemž činnost vykonává podle zvláštního zákona, konkrétně zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.

Jestliže je u advokáta dán některý z důvodů uvedených v  § 3 odst. 1 zákona č. 159/2020 Sb., pak má nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu, pokud nemohl samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření  podle § 1 téhož zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období (od 12. března do 30. dubna 2020), po který advokát splňoval podmínky zákona pro poskytnutí kompenzačního bonusu.


Za trvání nouzového stavu a platnosti mimořádného opatření o zákazu volného pohybu osob chce klient s advokátem projednat svou věc v advokátní kanceláři několik dnů před konáním hlavního líčení, které proběhne rovněž během nouzového stavu a výše uvedeného mimořádného opatření. 
Je cesta klienta z jeho bydliště do advokátní kanceláře a zpět za účelem této porady cestou za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí?

Odpověď: V popsaném případě je jednoznačné, že  poradu klienta s advokátem v advokátní kanceláři před konáním hlavního líčení nelze uskutečnit až po skončení platnosti  mimořádného opatření. Jde o neodkladnou záležitost, která je z pohledu klienta záležitostí úřední. Cesta klienta k advokátovi a zpět by tak nebyla porušením příslušného krizového či mimořádného opatření, jímž je v současné době mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN z 10. dubna 2020.


Jak bude v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
č. j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN z 9. dubna 2020 fungovat od 20. dubna 2020 Česká advokátní komora a jak se změní její úřední hodiny pro veřejnost?

Odpověď: Úřední hodiny ČAK budou od 20. 4. 2020 vždy v pondělí a ve středu – od 9 do 16 hodinv úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
Pouze v této době bude pro veřejnost v provozu podatelna v Kaňkově paláci (Národní třída 16), a v Paláci Dunaj (Národní třída 10, vchod z Voršilské 14) budou vydávány knihy o prohlášení pravosti podpisu, osvědčení o zápisu do seznamu advokátů, výpisy ze seznamu advokátních koncipientů a po předchozím telefonickém objednání bude umožněno nahlížení účastníků řízení do kárných spisů.
Jelikož smyslem krizových a mimořádných opatření vlády a ministerstva zdravotnictví je omezení osobních kontaktů na nezbytně nutnou míru, ČAK prosí, aby případní návštěvníci zvážili, zda po dobu platnosti těchto opatření je skutečně nutné a neodkladné vyřizovat věc osobně v České advokátní komoře. Pro bližší informace sledujte www.cak.cz – rubriku Covid-19, která je neustále aktualizována.


Vyjádření představenstva České advokátní komory k podnětům advokátů týkajících se možných iniciativ na podporu advokacie v době mimořádných opatření způsobených epidemií COVID-19

Zvažuje Komora nějaký následný postup ve prospěch těch advokátek a advokátů, kteří čelí tíživé finanční situaci z důvodu prudkého poklesu zájmu společnosti o jejich služby?

Odpověď: Představenstvo České advokátní komory se v souvislosti s krizovými opatřeními vyvolanými epidemií Covid-19 soustředilo především na to, aby zákazem poskytování služeb, který vláda zvažovala, nebyli dotčeni advokáti, což se podařilo jak pro krizové opatření přijaté vládou ČR (usnesení vlády č. 82/2020 Sb., ve znění usnesení vlády č. 84/2020 Sb.), tak pro mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN, č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN, č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN), a dále na to, aby byla zajištěna práva vazebně stíhaných klientů nebo klientů ve výkonu trestu na obhajobu a právní pomoc. V tomto smyslu byly kroky představenstva ČAK jednoznačně motivovány zajištěním nerušené právní pomoci všem klientům.

Pokud jde o daňové záležitosti, ve spolupráci s Komorou daňových poradců se podařilo prosadit prodloužení zavedení elektronické evidence tržeb, advokáti budou moci využít i další výhody z tzv. liberačních balíčků ministerstva financí, např. prominutí záloh na daň z příjmů splatných k 15. 6. 2020, prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob k 1. 7. 2020 atd.

Pokud jde o příspěvek 25 000 Kč, tento je garantován všem osobám samostatně výdělečně činným, nejen živnostníkům, a není v zásadě vyloučeno, aby se o něj hlásili i advokáti, pokud jim krizová opatření výkon advokacie, tedy pokračování v podnikatelské činnosti, omezila.

V úvahu samozřejmě přichází i možnost čerpat finanční prostředky z programu Ministerstva práce a sociálních věcí na ochranu zaměstnanosti, pokud by v důsledku snížené poptávky po službách postupoval advokát ve vztahu ke svým zaměstnancům v souladu s § 209 zákoníku práce.

Za současné situace, kdy úsilí ČAK směřovalo k zachování výkonu advokacie, není dost dobře představitelné, aby představenstvo ČAK vyjednávalo s vládou poskytnutí státní finanční podpory pro advokáty jako pro specifickou skupinu podnikatelů v důsledku snížené poptávky po právních službách. Máme za to, že by takové úsilí mohlo být hodnoceno veřejností negativně a ve svých důsledcích by celou českou advokacii poškodilo.

V každém případě však představenstvo bude i nadále vyvíjet maximální úsilí, aby i přes velmi omezené možnosti jak legislativní, tak faktické, pomohlo advokátům přečkat období mimořádných opatření a je připraveno vést v tomto směru věcnou diskusi ohledně všech případných návrhů, neboť v tom spočívá mj. účel a smysl Komory jako takové.

Bude se odklad hrazení záloh na sociální a zdravotní pojištění, popřípadě jejich redukce po odečtení tzv. povinného minima, vztahovat i na advokátky/advokáty?

Odpověď: Zákony č. 134/2020 Sb. a č. 136/2020 Sb. z 25. března 2020, jež upravují zálohy na sociální a zdravotní pojištění, jakož i další úlevy, se vztahují na všechny osoby samostatně výdělečné činné, tedy i na advokátky a advokáty.

Bude se ošetřovné pro OSVČ z důvodu péče o nezletilé děti vztahovat i na advokátky/advokáty?

Odpověď: Vláda ČR  usnesením č. 262 z 19. března 2020 schválila finanční příspěvek – ošetřovné pro všechny osoby samostatně výdělečné činné. Tento příspěvek by tedy měl být poskytnut též advokátkám/advokátům, kteří splní podmínku v tomto usnesení stanovenou, tedy, že na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Na nárok advokátek/advokátů na ošetřovné nemá vliv skutečnost, že žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné budou přijímat obecní živnostenské úřady, do jejichž působnosti advokáti nespadají.

Doplňující informace o možnosti čerpání „ošetřovného“ pro OSVČ

Česká advokátní komora upozorňuje advokátky a advokáty, kteří vykonávají advokacii samostatně nebo ve sdružení, že při splnění stanovených podmínek mohou požádat o tzv. „ošetřovné“ pro OSVČ, které je vypláceno formou dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Podmínky stanovuje Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ (ke stažení: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Program-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf). Program vzala na vědomí vláda v rámci usnesení č. 311 ze dne 26. března 2020.

Podpora je kompenzací ztráty z nemožnosti podnikat z důvodu šíření infekce COVID-19 pro OSVČ, jež pečuje o dítě (děti), které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) a jsou mladší 13 let nebo o další osoby uvedené v bodě 2. Programu, přičemž OSVČ nemohla v důsledku těchto omezení vykonávat svoji podnikatelskou činnost jako OSVČ.

Žádost o citovanou podporu je možno podat elektronicky: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Vzhledem k nouzovému stavu a omezení volného pohybu osob mám jako advokát méně práce. Volný časový prostor bych chtěl využít k pomoci firmám, jež ze stejného důvodu mají nedostatek pracovníků. Mohu se nechat dočasně zaměstnat na dohodu o provedené práce nebo dohodu o pracovní činnosti ?

Odpověď: Práce advokáta na základě dohody konané mimo pracovní poměr není překážkou výkonu advokacie, a tedy důvodem pro jeho pozastavení. Je však důležité dbát na to, aby výkonem takovéto práce advokát neporušil své povinnosti vyplývající ze zákona o advokacii a stavovských předpisů, zejména etického kodexu. Neslučitelné s výkonem advokacie jsou tak veškeré činnosti, které snižují advokáta v očích veřejnosti, vzbuzují pochybnosti o jeho poctivosti nebo jinak poškozují jeho dobré jméno, jakož i dobré jméno, důstojnost a vážnost advokátního stavu.

Je cesta advokáta ke klientovi a zpět za účelem projednání jeho klientské věci výjimkou pro tohoto advokáta ze zákazu volného pohybu?

Odpověď: Pokud jde o skutečně nezbytnou a neodkladnou schůzku s klientem, šlo by patrně o advokátovu cestu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu článku I. písm. a) usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020.

Poznámka: Tato odpověď platí v plném rozsahu i nadále dle článku I. bod 1. písm. a) mimořádných opatření č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN z 10. dubna 2020.

Je cesta klienta k advokátovi a zpět za účelem projednání jeho klientské věci výjimkou pro tohoto klienta ze zákazu volného pohybu?

Odpověď: Pokud by navštívil klient advokáta v jeho kanceláři, tak by klient zřejmě porušil krizové opatření nařízené usnesením vlády č. 215 z 15. března 2020, pokud by tedy nešlo o cestu za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí ve smyslu článku I. písm. f) tohoto usnesení.

Poznámka: Tato odpověď platí v plném rozsahu i nadále dle článku I. bod 1. písm. f) mimořádných opatření č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN z 10. dubna 2020.


vedení ČAK

Go to TOP