Jan Strakoš: Zákon o některých přestupcích. Praktický komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2019, 2. vydání, 280 stran, 449 Kč.

První vydání komentáře, jakožto skutečně praktického komentáře, s právním stavem textu k 1. 4. 2018, vyšlo v květnu 2018. Okamžitě se stalo jedinečnou pomůckou pro úředníky a členy komisí pro projednávání přestupků, kteří projednávají a rozhodují o přestupcích uvedených v zákoně č. 251/2001 Sb., o některých přestupcích. A rovněž se stalo užitečnou pomůckou pro přípravu uchazečů k vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti zejména na úseku správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

V této publikaci, která je už druhým vydáním, odpovídajícím právnímu stavu k 1. 10. 2019, autor nejenže reagoval na novelu zákona o některých přestupcích (provedenou zákonem č. 178/2018 Sb.), neboť s účinností od 1. 10. 2018 byl zákon o některých přestupcích doplněn o nový přestupek dle § 5a – porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením, ale u většiny přestupků autor doplnil praktické příklady a své výklady ještě upřesnil. Velkým přínosem je i skutečnost, že autor podrobněji rozpracoval výklad přestupku proti veřejnému pořádku – znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, výklad přestupků proti občanskému soužití – ublížení na ctiublížení na zdraví, a rovněž rozšířil výklad k přestupku proti veřejnému pořádku – porušení nočního klidu a k přestupkům proti majetku – podílnictvípoškození cizí věci. Autor se ve druhém vydání též podrobněji vyjádřil k přestupkové recidivě, přičemž zohlednil i novelu zákona o Rejstříku trestů (provedenou zákonem č. 42/2019 Sb.), která v části týkající se evidence přestupků nabyla účinnosti 16. 2. 2019. Komplexnost informací druhého vydání komentáře dotváří i doplnění o výklady a nová rozhodnutí soudů.

Autor, jakožto zkušený odborník, se znalostí praxe a problémů, které přináší výkon agendy přestupků uvedených v zákoně o některých přestupcích, totiž velmi srozumitelným způsobem poskytuje ucelený výklad jednotlivých skutkových podstat přestupků uvedených v zákoně o některých přestupcích. U každého z přestupků uvedených v tomto zákoně se autor velmi pečlivě a podrobně zabývá nejen rozborem příslušné skutkové podstaty přestupku, ale zejména též otázkou věcné příslušnosti k jeho projednávání, otázkou doby zániku odpovědnosti za přestupek promlčením, otázkou ukládání správních trestů, případného možného ukládání omezujícího opatření, a též otázkou případných korespondujících trestních činů. Jde-li o přestupek, který se v případě shledání viny obviněného zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, autor neopomněl ani tuto zásadní informaci uvést.

Nesmírně užitečné je vysvětlení a objasnění četného množství pojmů, které zákonem o některých přestupcích a mnohdy ani jinými zákony nejsou definovány. Velmi přínosné je též uvedení odkazů na související judikaturu.

Po stránce redakční a jazykové má publikace nadprůměrnou úroveň. Druhé vydání komentáře, podobně jako jeho první vydání, kromě výkladu jednotlivých paragrafů zákona o některých přestupcích obsahuje také přehledný obsah a seznam zkratek, předmluvu i úvod – obecné informace k reformě českého přestupkového práva (k 1. 7. 2017) a vysvětlení role, jakou v ní právě zákon o některých přestupcích hraje, a nakonec také věcný rejstřík i představení autora. Komentář je opět ve „žluté“ ediční řadě praktických komentářů v měkké vazbě. Dál je nabízen také jako e-kniha ve formátu e-pub i mobi.

Zejména pro oprávněné úřední osoby, které zajišťují výkon agendy přestupků uvedených v zákoně o některých přestupcích, tuto publikaci, jakožto podle mého názoru naprosto jedinečnou a nepostradatelnou pomůcku, vřele doporučuji.

 

Mgr. PAVLÍNA KROUPOVÁ, vedoucí oddělení přestupků a voleb správního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

Go to TOP