Prohlášení představenstva ČAK k současné mimořádné situaci v ČR

Během první schůze představenstva České advokátní komory (ČAK) konané po vyhlášení nouzového stavu dne 21. dubna 2020 přijali jeho členové po diskusi dvě prohlášení reflektující mimořádnou situaci a s ní související postavení a postup ČAK i jednotlivých advokátů. První z těchto prohlášení směřuje převážně dovnitř advokátního stavu (A), druhé (B) spíše navenek advokátního stavu.

Plná znění obou prohlášení:

A.

Představenstvo České advokátní komory se na svém jednání dne 21. dubna 2020 zabývalo i jednáními advokátů, učiněnými v souvislosti s usnesením Vlády České republiky, jímž byl vyhlášen nouzový stav, následujícími nařízeními a usneseními Vlády České republiky a posléze mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, jimiž byla významně omezena některá práva fyzických a právnických osob v České republice. Přitom představenstvo ČAK vzalo v úvahu i ojedinělé stížnosti, které v tomto směru byly České advokátní komoře doručeny.

S ohledem na mimořádnou citlivost tohoto problému představenstvo ČAK především připomíná, že základní úlohou, ale současně i posláním advokáta, je poskytovat právní služby. V rámci poskytování těchto služeb je advokát nezávislý, je vázán toliko právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta, jehož oprávněné zájmy a práva je povinen chránit a prosazovat. Přitom je povinen jednat čestně, svědomitě a využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Současně je advokát povinen chovat se tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky.

Povinností státu, a tedy i jeho vlády, je pak především respektovat demokratické hodnoty a moc státu uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, což se týká i případných omezení, ukládaných právnickým a fyzickým osobám, včetně omezení reagujících na současnou mimořádnou situaci vyvolanou pandemií koronaviru.

Má-li kdokoliv, ať již právnická či fyzická osoba, dojem, že omezeními a zákazy, které byly uloženy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, došlo k nepřiměřenému, neproporcionálnímu zásahu do jeho Ústavou chráněných práv, je jeho právem požádat o poskytnutí právní služby advokáta, a ten je povinen počínat si výše uvedeným způsobem. Tedy se vší rozhodností hájit klientovy zájmy.

České advokátní komoře nepřísluší posuzovat, zda uplatněný nárok, tvrzené právo nebo námitka nepřiměřeného omezení je důvodná, nebo není, neboť to je věcí příslušných orgánů, tedy především soudů. Česká advokátní komora ale rozhodně a důsledně trvá na respektu k právu kohokoliv namítnout pochybení státu a jeho orgánů a k povinnosti advokáta poskytnout mu v tomto směru právní službu. Argumenty, podle kterých je uplatňování takovýchto práv ohrožením státní stability či podobných hodnot, jsou zcela nepřípadné. Kdokoliv a kdykoliv má právo obrátit se na příslušný orgán a žádat, aby jím zpochybněný postup státu byl přezkoumán.

Jinou věcí může být forma, jakou konkrétní advokát v konkrétní věci zvolí k prezentaci názorů svého klienta. Představenstvo ČAK ale není oprávněno žádným způsobem vhodnost zvoleného postupu přezkoumávat, případné stížnosti toliko postoupí nezávislé Kontrolní radě ČAK, a ta, dospěje-li k závěru, že advokát porušil své povinnosti, iniciuje kárné řízení, v němž opět rozhodují nezávislé kárné senáty, a posléze případně i nezávislý soud. Pokud je známo, v současné době se Kontrolní rada ČAK zabývá několika podněty, ale jak je uvedeno, představenstvu ČAK nepřísluší se k této věci jakkoliv vyjadřovat.

B.

Česká advokátní komora bedlivě sleduje rozhodnutí a opatření týkající se lidských práv a svobod v době nouzového stavu.

ČAK připomíná, že i ve stavu nouze musejí být opatření státu v souladu s Ústavou a právem.

I v této mimořádné době je třeba dodržovat požadavky zákonnosti a přiměřenosti.

ČAK nabádá k tomu, aby nouzový stav a přiměřené omezení práv s ním související nebylo udržováno déle než po dobu nezbytně nutnou k zajištění ochrany života a zdraví. Stavu legislativní nouze nesmí být zneužíváno k přijímání zákonů, které bezprostředně nesouvisejí s mimořádným stavem. Projednání běžných právních předpisů je třeba odložit na dobu normálního stavu.

ČAK připomíná, že stát je povinen při poskytování pomoci postiženým subjektům zachovávat princip rovného zacházení a zákazu diskriminace a vyvarovat se zvýhodnění určitých jednotlivců či skupin oproti jednotlivcům a skupinám jiným. To je třeba dodržovat jak v oblasti hospodářské, tak v oblasti sociální, kulturní či kterékoli jiné. Úplná transparentnost při zveřejnění smluv uzavřených v souvislosti s nákupy ochranných prostředků a dalších výdajů vynaložených v souvislosti s krizovým stavem by měla být samozřejmostí.

Česká advokátní komora apeluje na Vládu České republiky, aby se dodatečně připojila k diplomatickému prohlášení 19 členských zemí Evropské unie ze dne 1. dubna 2020, v němž tyto země vyjadřují znepokojení nad rizikem porušování právního státu, demokracie a základních lidských práv v souvislosti s nouzovým stavem.

Představenstvo ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP