Výčet všech vládních zákonů předkládaných kvůli koronaviru

Hlavní body 30 zákonů v aktuálním znění, které dosud předložila vláda ve stavu legislativní nouze kvůli epidemii nového koronaviru.

Zákony nově schválené Sněmovnou, před projednáním v Senátu:

1) Novela zákona o spotřebních daních v souvislosti s výskytem koronaviru: O jeden měsíc do konce června se prodlužuje lhůta pro doprodej a pro stažení cigaret se staršími kolky s nižší spotřební daní z trhu a v návaznosti na to i další lhůty. Pivovary budou moci žádat o vrácení spotřební daně za pivo, které nedokázaly prodat z distribučních center kvůli zavřeným restauracím.

2) Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení: Nově koncipované ošetřovné pro rodiče zavedené v souvislosti s uzavřením škol a školek se zvýší z 60 procent denního vyměřovacího základu na 80 procent zpětně od dubna. Čerpat se bude moci nejvýše do konce června. Ošetřovné dostanou zpětně od uzavření škol 11. března také lidé, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti. Podmínkou bude to, že z těchto dohod bylo v minulosti odváděno nemocenské pojištění.

3) Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: Stát zvýší od června platby do systému zdravotního pojištění za své pojištěnce o 500 korun a od ledna o dalších 200 korun ze současných 1067 korun.

4) Novela zákona o kompenzačním bonusu: Osoby samostatně výdělečné činné budou dostávat i od května příspěvek 500 korun denně, a to do 8. června, kdy mají skončit všechna omezení podnikání. Vláda bude moci prodloužit tento program svým nařízením až do konce srpna. Na příspěvek budou mít nově nárok také osoby samostatně výdělečně činné, které současně mají zaměstnanecký úvazek jako pedagogové.

5) Zákon o poskytnutí státní záruky ČMZRB: Zavádí se státní záruky v celkovém objemu 150 miliard korun za dluhy Českomoravské záruční a rozvojové banky z ručení úvěrů poskytnutých bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy k provoznímu financování podnikatelů s nejvýše 500 zaměstnanci. Plnění z ručení je omezeno 90 procenty, nejvýše 45 miliony korun u společností, které zaměstnávají do 250 lidí, a 80 procenty, nejvýše 40 miliony korun u společností s 250 až 500 zaměstnanci. Plnění z ručení je omezeno 30 procenty výše jistin všech úvěrů se zárukou ČMZRB sjednaných úvěrující bankou.


Zákony nově schválené Sněmovnou, před podpisem prezidenta Miloše Zemana:

1) Novela zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020: Zvyšuje se schodek státního rozpočtu na letošní rok z nedávno schválených 200 miliard korun na 300 miliard korun. Příjmy mají klesnout o dalších o 60,1 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 39,9 miliardy korun.

Zákony schválené v zákonodárných sborech, některé již účinné:

1) Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020: Schválený schodek letošního státního rozpočtu se zvýšil ze 40 miliard korun na 200 miliard korun. Předpokládané příjmy mají klesnout o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 70,2 miliardy korun.

2) Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020: Na 60procentní ošetřovné má nárok rodič dítěte do 13 let věku po celou dobu uzavření škol a školek. Ošetřovné mohou mít lidé, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření zařízení sociálních služeb bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají nárok ve všech těchto případech na nekrácený průměrný služební příjem.

3) Zákon o úpravách v elektronické evidenci tržeb: Podnikatelé a další poplatníci, kterých se týká nebo od května začne týkat elektronická evidence tržeb, nemusí nebo nebudou muset evidovat své tržby po dobu vyhlášeného nouzového stavu a následující tři měsíce.

4) Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání ke vzdělávání: Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol pouze v jednom termínu, jednotná zkouška počítá s testy z češtiny a matematiky. Maturitní zkoušky se budou konat nejdříve tři týdny po otevření škol, nejpozději 30. června. Maturanti nebudou psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Pokud se střední školy neotevřou do 1. června, maturitu by nahradil průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy.

5) Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: Osoby samostatně výdělečně činné nemusí platit za březen až srpen zálohy na zdravotní pojištění. Minimální zálohu 2352 korun jim stát za toto období odpustí. Odvody nad minimální zálohu mohou drobní podnikatelé doplatit až při ročním zúčtování v roce 2021.

6) Zákon o úpravách v pojistném na sociální zabezpečení: Osoby samostatně výdělečně činné nemusí platit za březen až srpen zálohy na sociální pojištění. Minimální zálohu jim stát za toto období odpustí. Činí 2544 korun pro hlavní činnost a 1018 korun pro vedlejší činnost. Odvody nad minimální zálohy mohou drobní podnikatelé doplatit až při zúčtování v roce 2021.

7) Novela zákona o České národní bance: Předloha ruší omezení, podle kterého může Česká národní banka obchodovat pouze s cennými papíry se splatností do jednoho roku, a to pouze s bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy. Centrální banka může nově obchodovat s dluhopisy s delší splatností a také s více subjekty, tedy například s pojišťovnami, penzijními společnostmi nebo dalšími investory, kteří jsou běžnými držiteli státních obligací.

8) Zákon o úpravách v dávkách státní sociální podpory: Úřady práce nemusí pro letošní druhé čtvrtletí plošně přehodnocovat výši příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a zvýšení příspěvků na péči. Lidé jim nemusejí dokládat příjmy nebo vynaložené náklady za první letošní tři měsíce, bude se vycházet z údajů z posledního loňského čtvrtletí. Lidé jim ale budou moci posílat doklady v případě, že se u nich něco změnilo. Nové žádosti zákon neovlivní.

9) Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v roce 2020: Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol, nebo na dálku prostřednictvím internetu podobně jako státní zkoušky. Termíny budou školy zveřejňovat nejméně s 15denním předstihem.

10) Novela zákona o realitním zprostředkování: Realitní makléři budou mít čas prokázat odbornost pro svou práci v souvislosti se zařazením této zprostředkovatelské činnosti mezi vázané živnosti až do 3. března příštího roku místo do letošního 3. září.

11) Zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru: Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích nebudou povinny podat na sebe bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Budou také moci požádat do konce srpna insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Firmy v reorganizaci budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu. Do konce června se až na výjimky pozastavují exekuce movitých věcí i nemovitostí. Exekuce prodejem nemovitosti bude už nastálo možná až u dluhů nad 100.000 korun místo nynějších 30.000 korun. Do konce letošního roku se zvyšuje jednorázová výplata dlužníkovi z jeho obstaveného účtu, a to z dvojnásobku životního minima na čtyřnásobek. Z odstupného například v případě výpovědi ze zaměstnání se bude v širší míře odečítat v případě exekuce nezabavitelné minimum. Opatření nemá časové omezení stejně jako vynětí daňového bonusu na dítě z exekuce. oddlužení. Dlužník neztratí možnost oddlužení v případě starší insolvence ani v případě, pokud nebude kvůli koronavirové epidemii schopen splatit aspoň 30 procent výše svých dluhů. Soudy budou moci promíjet i ty procesní lhůty, u nichž to nynější předpisy vylučují, například pro podání dovolání, kasační stížnosti a žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Orgány právnických osob budou moci rozhodovat s využitím technických prostředků nebo per rollam i v případech, že tyto možnosti nemají uvedeny v zakladatelské smlouvě.

12) Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními: Osoby samostatně výdělečné činné dostanou od státu jednorázovou částku až 25.000 korun za období od 12. března do konce dubna.

13) Novela zákona o některých úpravách v zaměstnanosti: Nezaměstnaní lidé se mohou hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku poštou nebo elektronicky. Neschopenku budou moci dokládat do tří dnů místo nynějšího jednoho dne. Firmy, které zaměstnávají zdravotně postižené, nebudou muset dokládat kvůli státním příspěvkům na jejich mzdy a dalším dotacím bezdlužnost. Podobné ulevy mají firmy kvůli příspěvkům na mzdy zaměstnanců v rámci takzvaného kurzarbeitu.

14) Zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie v souvislosti se SARS CoV-2: Policisté a strážníci budou moci ukládat na místě pokuty do 10.000 korun za porušení vládních opatření k omezení šíření koronaviru, avšak nejdříve zhruba před polovinou května. Nyní se mohou přestupky projednávat výhradně ve správním řízení.

15) Novela zákona o spotřebitelském úvěru: Rozšíří se okruh úvěrů s ohraničenými sankcemi za opožděné splátky i o půjčky pro osoby samostatně výdělečně činné. Při prodlení se splácením delším než 90 dnů nepřesáhne výše smluvní pokuty 0,1 procenta denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut nebude smět překročit polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení po 90 dnech nebude moci přesáhnout zákonnou výši.

16) Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti: Strukturální deficit pro příští rok se bude moci zvýšit až na čtyři procenta hrubého domácího produktu. V následujících letech by měl deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu je postupně snižovat každoročně nejméně o 0,5 procentního bodu, a to až do roku 2027.

17) Zákon o některých opatřeních ve splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19: Jednotlivci i firmy mohou na žádost přerušit na tři nebo šest měsíců podle vlastního výběru splácení úvěrů a hypoték. V případě jednotlivců bude odložen odklad splácení úroků i jistiny, úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno splácení jen jistiny. Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

18) Novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu: Digitální platformy typu Airbnb, které zprostředkovávají turistické ubytování v soukromí, budou muset sdílet s českými živnostenskými úřady informace o ubytovatelích i o uzavřených smlouvách.

19) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce bytů: Nájemníci nebudou moci dostat do konce roku výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné za nájemné ale budou muset do konce roku splatit.

20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání: Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením proti koronaviru musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce letošního roku.

21) Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou: Exportní garanční a pojišťovací společnost bude kromě pojištění nově poskytovat také záruky. Bude moci ručit nejen exportním firmám, ale i firmám výrobního či obchodního charakteru.

22) Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu: Odložené doplňovací senátní volby na Teplicku se uskuteční nejpozději v červnu. Přesný termín určí do konce května prezident Miloš Zeman.

Zákony zamítnuté:

1) Zákon o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře: Lékaři ze zemí mimo Evropskou unii bez předepsaných aprobačních zkoušek měli dostat za určitých podmínek možnost pracovat v nemocnicích. Obdobná pravidla měla platit i pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Zákony, které se nebudou dál projednávat:

1) Zákon o správě daňového odpočtu: Prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů u daně z přidané hodnoty plátcům z 30 na 45 dnů by mělo platit až od ledna příštího roku místo od předpokládaného letošního července. Vláda zákon stáhne ze Sněmovny kvůli zamítnutí jiné předlohy, na kterou reagoval.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP