Přehled vládních zákonů předkládaných ve stavu legislativní nouze

Sněmovna bude tento týden schvalovat prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii nového koronaviru. Poslanci projednají ve zkráceném režimu ve stavu legislativní nouze také další balík vládních zákonů ke zmírnění dopadů omezení pohybu lidí nebo obchodu a služeb na obyvatele i firmy. Předpokládá se, že dolní komora bude jednat v úterý i ve středu.

Schválené a účinné zákony:

1) Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020: Schválený schodek letošního státního rozpočtu se zvýšil ze 40 miliard korun na 200 miliard korun. Předpokládané příjmy mají klesnout o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 70,2 miliardy korun.

2) Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020: Na 60procentní ošetřovné má nárok rodič dítěte do 13 let věku po celou dobu uzavření škol a školek. Ošetřovné mohou mít lidé, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření zařízení sociálních služeb bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají nárok ve všech těchto případech na nekrácený průměrný služební příjem.

3) Zákon o úpravách v elektronické evidenci tržeb: Podnikatelé a další poplatníci, kterých se týká nebo od května začne týkat elektronická evidence tržeb, nemusí nebo nebudou muset evidovat své tržby po dobu vyhlášeného nouzového stavu a následující tři měsíce.

4) Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání ke vzdělávání: Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol pouze v jednom termínu, jednotná zkouška počítá s testy z češtiny a matematiky. Maturitní zkoušky se budou konat nejdříve tři týdny po otevření škol, nejpozději 30. června. Maturanti nebudou psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Pokud se střední školy neotevřou do 1. června, maturitu by nahradil průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy.

5) Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: Osoby samostatně výdělečně činné nemusí platit za březen až srpen zálohy na zdravotní pojištění. Minimální zálohu 2352 korun jim stát za toto období odpustí. Odvody nad minimální zálohu mohou drobní podnikatelé doplatit až při ročním zúčtování v roce 2021.

6) Zákon o úpravách v pojistném na sociální zabezpečení: Osoby samostatně výdělečně činné nemusí platit za březen až srpen zálohy na sociální pojištění. Minimální zálohu jim stát za toto období odpustí. Činí 2544 korun pro hlavní činnost a 1018 korun pro vedlejší činnost. Odvody nad minimální zálohy mohou drobní podnikatelé doplatit až při zúčtování v roce 2021.

Zákony před schvalováním v zákonodárných sborech, které je mohou měnit, případně zamítnout:

1) Novela zákona o České národní bance: Předloha ruší omezení, podle kterého může Česká národní banka obchodovat pouze s cennými papíry se splatností do jednoho roku, a to pouze s bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy. Centrální banka by pak mohla obchodovat s dluhopisy s delší splatností a také s více subjekty, tedy například s pojišťovnami, penzijními společnostmi nebo dalšími investory, kteří jsou běžnými držiteli státních obligací.

2) Zákon o úpravách v dávkách státní sociální podpory: Úřady práce nebudou muset pro letošní druhé čtvrtletí plošně přehodnocovat výši příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a zvýšení příspěvků na péči. Lidé jim nebudou muset dokládat příjmy nebo vynaložené náklady za první letošní tři měsíce, bude se vycházet z údajů z posledního loňského čtvrtletí. Lidé jim ale budou moci posílat doklady v případě, že se u nich něco změnilo. Nové žádosti zákon neovlivní.

3) Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v roce 2020: Přijímací zkoušky na vysoké školy by se konaly nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je ale mohly organizovat i na dálku, podobně jako státní zkoušky. Termíny budou zveřejňovat nejméně s 15denním předstihem.

4) Novela zákona o realitním zprostředkování: Realitní makléři budou mít čas prokázat odbornost pro svou práci v souvislosti se zařazením této zprostředkovatelské činnosti mezi vázané živnosti až do 3. ledna místo do 3. září.

5) Zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru: Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích nebudou povinny podat na sebe bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Budou také moci požádat do konce srpna insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Firmy v reorganizaci budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu. Exekuce, v nichž se v posledních třech letech nic nevymohlo, se budou až na výjimky zastavovat i bez souhlasu věřitelů, pokud ale nesloží zálohu na úhradu jejich nákladů. Zmírní se podmínky oddlužení, když dlužník tuto možnost neztratí ani v případě, pokud nebude kvůli koronavirové epidemii schopen splatit aspoň 30 procent výše svých dluhů, jak to vyžaduje nynější zákon. Soudy budou moci promíjet i ty procesní lhůty, u nichž to nynější předpisy vylučují, například pro podání dovolání, kasační stížnosti a žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Orgány právnických osob budou moci rozhodovat s využitím technických prostředků nebo per rollam i v případech, že tyto možnosti nemají uvedeny v zakladatelské smlouvě.

6) Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními: Osoby samostatně výdělečné činné dostanou od státu jednorázovou částku 25.000 korun. Podmínkou pro nárok je pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent. Zároveň by drobný podnikatel musel vykázat za rok 2019 hrubé příjmy nejméně 180.000 korun, pokud by nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15.000 korun měsíčně.

7) Novela zákona o některých úpravách v zaměstnanosti: Nezaměstnaní lidé se budou moci hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku poštou nebo elektronicky. Neschopenku budou moci dokládat do tří dnů místo nynějšího jednoho dne. Firmy, které zaměstnávají zdravotně postižené, nebudou muset dokládat kvůli státním příspěvkům na jejich mzdy a dalším dotacím bezdlužnost.

8) Zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie v souvislosti se SARS CoV-2: Policisté a strážníci budou moci ukládat na místě pokuty do 10.000 korun za porušení vládních opatření k omezení šíření koronaviru. Nyní se mohou přestupky projednávat výhradně ve správním řízení.

9) Novela zákona o spotřebitelském úvěru: Rozšíří se okruh úvěrů s ohraničenými sankcemi za opožděné splátky i o půjčky pro osoby samostatně výdělečně činné. Při prodlení se splácením delším než 90 dnů nepřesáhne výše smluvní pokuty 0,1 procenta denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut nebude smět překročit polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení po 90 dnech nebude moci přesáhnout zákonnou výši.

10) Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti: Strukturální deficit pro příští rok se bude moci zvýšit až na čtyři procenta hrubého domácího produktu. V následujících letech by měl deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu postupně snižovat každoročně nejméně o 0,5 procentního bodu, a to až do roku 2027.

11) Zákon o některých opatřeních ve splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19: Jednotlivci i firmy by na žádost mohli přerušit na tři nebo šest měsíců podle vlastního výběru splácení úvěrů a hypoték. V případě jednotlivců bude odložen odklad splácení úroků i jistiny, úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno splácení jen jistiny. Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých měl dlužník k 26. březnu zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.

12) Novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu: Zprostředkovatelé služby ubytování v soukromí budou muset sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách. Provozovatelé digitálních platforem typu Airbnb budou povinni na výzvu sdělit živnostenskému úřadu počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které jsou poskytovány.

13) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce bytů: Nájemník nebude moci dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moci splatit do konce května 2021. Splácení půjček od Státního fondu rozvoje bydlení bude odloženo do konce letošního listopadu.

14) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání: Pronajímatelé nebytových prostor nebudou moci dát nájemcům-podnikatelům do konce března 2022 výpověď z nájmu, pokud byli od 12. března do doby skončení vládních opatření k omezení šíření koronaviru, nejpozději do 30. června, v prodlení s hrazením nájemného. Dlužné nájemné by podnikatelé museli splatit do konce března 2022.

15) Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou: Exportní garanční a pojišťovací společnost bude kromě pojištění nově poskytovat také záruky. Bude moci ručit nejen exportním firmám, ale i firmám výrobního či obchodního charakteru.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP