SD EU přizpůsobuje svou činnost, aby zaručil kontinuitu evropského soudnictví

Soudní dvůr EU zajišťuje zachování svých soudních činností v kontextu práce na dálku v maximální možné míře.

Nutnost přizpůsobit se okolnostem

V souladu s opatřeními přijatými veřejnými orgány Lucemburského velkovévodství a sousedícími zeměmi se Soudní dvůr rozhodl zavést od 16. března 2020 práci na dálku v maximální možné míře. Za účelem ochrany zaměstnanců a boje proti šíření koronaviru jsou prostory orgánu nepřístupné pro návštěvníky a zaměstnance, s výjimkou zaměstnanců pověřených vykonávat zásadní funkce. Vzhledem k omezením pohybu platným jak v Lucembursku, tak ve většině členských států, musela být jednání u Soudního dvora, původně nařízená od 16. března do 30. dubna, a u Tribunálu, původně nařízená od 16. března do 15. května, odročena.

Soudní kanceláře obou soudů kontaktovaly zástupce účastníků řízení a informovaly je o těchto odročeních a poskytly jim podrobnosti o pokračování řízení. Jedna stránka v rámci webových stránek orgánu obsahuje veškeré aktualizované informace v tomto ohledu.

S využitím mechanismů a postupů stanovených pro krizovou situaci byla přijata veškerá opatření potřebná k zajištění pokračování činnosti soudů a služeb s cílem zajistit kontinuitu evropské veřejné služby soudnictví za podmínek, které se co nejvíce přibližují podmínkám použitelným za běžných okolností a které byly nevyhnutelně přizpůsobeny výjimečným okolnostem. V očekávání této situace byl od začátku února urychlen projekt vybavenosti zaměstnanců výpočetní technikou umožňující práci na dálku.

Aktuálně je převážná většina zaměstnanců Soudního dvora Evropské unie schopna se na dálku podílet na činnosti orgánu. Kromě toho byly zavedeny různé postupy v souladu s platnými procesními pravidly, aby nedošlo k přerušení projednávání věcí: rozhodnutí přijímaná v písemném řízení, písemné otázky zasílané účastníkům řízení, specifická organizace jednání pro účely vyhlašování rozsudků a přednášení stanovisek, zjednodušené podmínky pro otevření účtu e-Curia (aplikace, která umožňuje podávat a doručovat procesní písemnosti elektronickou cestou).


Zachování soudních činností

Třebaže se oba soudy rozhodly upřednostnit projednávání věcí, které jsou zvláště naléhavé (jako jsou naléhavá řízení, zrychlená řízení a předběžná opatření), stále také probíhá projednávání ostatních věcí. Od 16. března 2020 tak Soudní dvůr a Tribunál vyřídily 86 věcí. Z organizačních důvodů a také z důvodů obezřetnosti byly rozsudky hromadně vyhlášeny jednak předsedou Soudního dvora a jednak předsedou Tribunálu a stanoviska hromadně přednesena jedním generálním advokátem dne 19. března (6 rozsudků, 5 stanovisek), dne 26. března (23 rozsudků, 4 stanoviska) a dne 2. dubna (22 rozsudků, 9 stanovisek). Tyto rozsudky a tato stanoviska byly na dálku přeloženy, připraveny k publikaci, zveřejněny a oznámeny v souladu s normami obvykle používanými Soudním dvorem a Tribunálem. Další jednání pro účely vyhlášení rozsudků a přednesení stanovisek jsou nařízena na nadcházející týdny (čtvrtky pro Soudní dvůr, středy pro Tribunál) a jsou zapsána v kalendáři zveřejněném na webových stránkách orgánu.

Kromě toho bylo v tomto období zahájeno 52 nových věcí. Tyto nové věci jsou na dálku zpracovávány soudními kancelářemi, které zůstávají k dispozici zástupcům účastníků řízení, dokumenty v těchto věcech jsou překládány a jsou předmětem předběžné právní analýzy ze strany příslušných služeb obdobně jako procesní dokumenty ve všech ostatních věcech projednávaných oběma soudy.

V neposlední řadě, aby nedošlo ke zpoždění nástupu generálního advokáta Richarda de la Tourdo do funkce, zachoval Soudní dvůr složení přísahy generálního advokáta v původně plánovaný den 23. března 2020. Slavnostní přísaha se výjimečně uskutečnila na dálku pomocí technologických prostředků videokonference.

Zavedením všech těchto opatření a díky angažovanosti veškerých svých zaměstnanců vytváří Soudní dvůr Evropské unie podmínky pro pokračování v co největší možné míře vzhledem k aktuální krizové situaci – v plnění svých úkolů ve službách procesních subjektů, které jsou mu svěřeny smlouvami.

Aktuality Soudního dvora a Tribunálu můžete sledovat na stránce www.curia.europa.eu


Zdroj: Soudní dvůr EU

Go to TOP