Šiřme informovaný klid! Nabádá tým expertů Koroporadny URA.

Unie rodinných advokátů pod vedením JUDr. Daniely Kovářové spolu s desítkou dalších kolegů zprovoznila e-mailovou schránku koroporadna@uracr.cz, na které odpovídá na dotazy ze všech oblastí práva i jiných souvisejících oborů. Odpovědi, které zpracovává Korotým složený z advokátů, psychologů, lékařů, terapeutů a dalších odborníků, jsou průběžně zveřejňovány na zvláštních stránkách Unie rodinných advokátů (http://www.uracr.cz/koroporadna) Tam je možné psát i dotazy. Odborníci jsou připraveni odpovídat 24 hodin denně, zdarma a online.  Advokátní deník bude také zveřejňovat průběžně nové dotazy a odpovědi na svých stránkách v rubrice COVID – 19.

 

?Mohu si zajet pro rodiče, děti, příbuzného do jiné oblasti či města v zemi?

! Pokud město nebylo kvůli koronaviru uzavřeno, pak ano.


?Matka žije v ČR, otec na Slovensku. Mohou si předávat dítě? Co jiné země?

! Po dobu uzavření obou zemí nikoliv. Vydržte stávající stav a umožněte druhému rodiči kontakt prostřednictvím telefonu, Skypu, Messengeru aj. technických prostředků. Podobně je třeba sledovat zákaz vjezdů a výjezdů do jiných států. Všichni věříme, že omezení brzy pominou.


? Pracovní povinnost a možnost nařídit práci

! Vláda ČR svým usnesením č. 79/2020 Sb. ze dne 13. 3. 2020 mimo jiné ukládá pracovní povinnosti studentům vybraných oborů. Podmínkou tohoto výkonu pracovní povinnosti je zletilost studenta. K uložení případných konkrétních povinností a nasazení studentů je zapotřebí rozhodnutí hejtmanů kraje (či primátora hlavního města Prahy) a jejich následné součinnosti s vládou ČR. Studenti pak mohou plnit pracovní povinnosti v pobytové, ambulantní i terénní formě, pochopitelně za odměnu.


? Mohu pracovat z domova, ale zaměstnavatel trvá na tom, abych šla do práce.

! Doporučení vlády ohledně homeoffice je pouze doporučením. Zatím není nařízeno, že mají lidé zůstat doma, pokud jde o práci. Požádejte o home office, pokud zaměstnavatel odmítne, pak o dovolenou. Nabízí se ještě varianta nemocenská nebo ošetřování dětí. Pokud nic z toho není možné, pak si nechte vystavit potvrzení od zaměstnavatele, že na nástupu do práce trvá.


? Zaměstnavatel nedodržuje podmínky vládního krizového opatření. Co dělat?

! Konkrétní ustanovení usnesení vlády o tzv. nařízení karantény Váš zaměstnavatel neporušuje. Usnesení vlády dovoluje zaměstnancům chodit do zaměstnání a zaměstnavatel je oprávněn žádat po Vás výkon práce. ALE: zaměstnavatel je podle zákoníku práce také vždy povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Ze všech dosud přijatých opatření vlády vyplývá, že jakékoli větší shromáždění osob v jedné uzavřené místnosti je rizikové. Z dnešního usnesení vlády vyplývá nejen doporučení všem, aby ve veřejných prostorech zachovávali rozestup min. 2 metry, ale i doporučení zaměstnavatelům, využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele. Jako první doporučujeme jednat se samotným zaměstnavatelem o zajištění větších rozestupů, roušek a jiných bezpečnostních a hygienických opatření. Pokud nebudete úspěšní a je u Vás zřízena odborová organizace, obraťte se se žádostí o řešení situace na ni. Případně se lze obrátit i na Inspektorát práce v místě Vašeho pracoviště (https://www.suip.cz) nebo na krajskou hygienickou stanici opět dle sídla zaměstnavatele (kontakt najdete po zadání hesla ‚krajská hygienická stanice‘ plus název kraje do vyhledávače).  Všem zaměstnancům doporučujeme použít roušky, i kdyby byly jen doma ušité či provizorní, opakovaně si mýt ruce a desinfikovat si telefon i klávesnici počítače.


?Jsem lékař v karanténě. Mohu si vzít dovolenou?

! V rámci Vyhlášení nouzového stavu od 12. 3. 2020 14 hodin po dobu 30 dnů se zakazuje všem, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle z. č. 95/2004 Sb. čerpání dovolené, nemocenská v karanténě není vyloučena.  Nedoporučujeme „riskovat“ dovolenou, abyste se nedostal do problémů, protože ta je Opatřením vlády zdravotníkům zakázaná.


? Pracuji na dohodu a v současné době mi zaměstnavatel sdělil, že pro mě nemá práci.

! U dohod se to může stát, záleží na individuálním ujednání mezi vámi a zaměstnavatelem.


? Kde najdu plné znění usnesení vlády o zákazu pohybu osob?

! Zde:  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-pohybu-osob.pdf


? Kvůli zavřené školce mám syna u rodičů v jiném městě. Mohu si pro něj dojet i v karanténě?

! Ano.

? Mohou probíhat mediace?

! Pokud nebude zákaz ve formě karantény pro celé území České republiky, tak mediacím nyní nic nebrání. Je určitě lepší zvážit mediaci online, jak k poskytování služeb přistupují i další pomáhající profese. Pokud ale víte, že nebudete rizikem pro účastníky mediace, tedy nejste rizikový z hlediska doporučení České republiky a ani nikdo z účastníků mediace, tak při dodržení pravidel pro omezení šíření koronaviru není zatím důvod mediaci rušit. Možná je dobré se dotázat před mediací, zda strany

mediace na mediaci přijdou s ohledem na možné riziko a požádat je o dodržování všech preventivních opatření. Je důležité sledovat neustále nové opatření vlády České republiky, protože případná karanténa a její konkrétní podmínky mohou toto stanovisko ovlivnit. (JUDr. Martina Mikolajczyková)

 

? Když se nakazím koronavirem v práci, bude to pracovní úraz?

! Nikoliv. Chybí jedna z podmínek – násilné působení vnějších vlivů. (JUDr. Marta Zavadilová)

 

? Má zaměstnavatel povinnost svým zaměstnancům v obchodech (prodavačkám) zajisti ochranné pomůcky (roušky)?

! Povinnost zaměstnavatele obecně vyplývá z § 101 a 102 ZP – povinnost zajistit BOZP a povinnost předcházet rizikům. § 104 stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, i když tady už musí být zaměstnavatelé opatrní a zajistit takové, které musí splňovat určité požadavky stanovené příslušným nařízením vlády. Na právní rozbory těchto požadavků ve vztahu k rouškám, včetně otázky, zda by nespadaly pod některou z výluk uvedených v nařízení, teď asi není čas. Přikláním se proto k odpovědi, že za dané mimořádné situace považujeme zajištění roušek a dezinfekčních gelů prodavačkám, tj. osobám v první linii, jako nezbytné minimum pro zajištění ochrany jejich zdraví, což povinnost zaměstnavatele bez pochyby je. (JUDr. Marta Zavadilová)

? Pracuji jako recepční a včera se vyskytlo podezření, že jeden ze zaměstnanců, s nimiž jsem přišla do styku, má koronavirus. Podle našeho personalisty mám v případě nařízené karantény z tohoto důvodu nárok pouze na 60 % mzdy. Přijde mi to absurdní vzhledem k faktu, že jsem se „nenakazila“ někde na dovolené, v MHD, nebo v obchodě, ale při provádění práce. Děkuji za názor.
! Podle § 192 zákoníku práce zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa, se vyplácí náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Náhradu vyplácí  zaměstnavatel a tyto výdaje uhradí zaměstnavatelům úřad práce.
Pracovníci zavřených obchodů, restaurací a dalších  provozů musí dostávat podle § 209 zákoníku práce náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V těchto případech je naplněn skutkový stav § 209 odst.1 zákoníku práce, neboť zaměstnavatel nemůže přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Jedná se o částečnou nezaměstnanost a zaměstnavatel může žádat úřad práce o poskytnutí příspěvku.
Pokud  není tazatelce nařízena karanténa a nemůže pracovat, musí dostat náhradu mzdy v plné výši. Při nařízené karanténě je to 60 % průměrného výdělku. Pokud v uvedeném případě nejsou důvody (podezření na koranavirus nestačí) k nařízení karantény, je pro zaměstnance výhodnější posuzování nepřítomnosti na pracovišti jako překážky v práci podle § 109 odst. 2 zák. práce.
(JUDr. Ladislav Jouza)

? Současná situace ve mně vzbuzuje strach. Co mám dělat?

! Doporučuji zaměřit se na přítomnost a postarat se o základní potřeby, omezit riziko a kontakty s cizími lidmi, jak dlouho bude třeba, vážit si svých vztahů (i po telefonu či mailem), uvědomit si, že mohu pomoci druhým např. ohleduplností, využít čas konkrétní činností, která vás baví nebo na ní nebyl doma čas, vnímat současnou situaci jako krizi, která jednou přejde, strach nás varuje a v malé míře je přirozený, Velký strach je na odbornou pomoc. (PhDr. Oswald Schorm)

 

? Dne 25. 3. 2020 máme soudní stání u podaného rozvodu. Rozvod jsem podala já (bez dohody). Partner se v následném vyjádření k rozvodu připojil. Je toto písemné vyjádření forma dohody a je možnosti rozvodu bez přítomnosti? Pokud bude vyhlášena karanténa? Nebo dojde k posunu termínu. Partner napsal…k žádosti o rozvod se připojuji. Manželství je bezdětné. 

! Není vyloučeno, že soud jednání odvolá. Můžete také vy nebo manžel požádat o odročení nebo se k jednání omluvit. Rozvod není akutní záležitost, zejména pokud jste dohodnuti a manželství je bezdětné. Doporučuji písemně požádat o odročení jednání. Obecně však soudy budou i dále jednat a rozhodovat.

 

? Končí nám výpovědní lhůta v současném bytě (na konci měsíce). Potřebujeme se přestěhovat do svého bytu. Lze to udělat za karanténního stavu? (s pomocí rodiny).

! Pokud ale bude omezen volný pohyb osob, pak účelem takového opatření je skutečně maximální omezení jakéhokoli setkávání lidí a jejich pohybu venku. Zkuste se proto domluvit s pronajímatelem současného i nového bytu na prodloužení, resp. odložení nájmu o jeden měsíc (nebo je nový byt ve Vašem vlastnictví?). Doporučujeme takovou dohodu uzavřít písemně alespoň formou výměny e-mailů. S oběma pronajímateli (pokud nový byt není ve Vašem vlastnictví) by bylo dobré nejprve tento společný postup předjednat ústně telefonicky a následně potvrdit písemně. Aby se Vám nestalo, že současný majitel odsouhlasí prodloužení a nový neodsouhlasí odložení a Vy budete platit nájmy za dva byty. Lze si představit i situaci, že ke stěhování dojít může, ale opravdu záleží na přísnosti podmínek případně vyhlášené karantény a důslednosti jejich vymáhání v konkrétních životních situacích. Pokud by vláda přijala usnesení v podobě, jak je nyní do vlády předloženo, tedy úplný zákaz volného pohybu osob kromě cest do zaměstnání a „nezbytných cest za rodinou a osobami blízkými“, pak by „nezbytnost“ Vašeho stěhování posuzoval orgán, který by měl kontrolu dodržování karantény na starosti. Vy byste se pak tuto nezbytnost mohli pokusit doložit expirovanou nájemní smlouvou, případně odmítnutím jejího prodloužení o jeden měsíc. (Mgr. Karolína Peake)

 

? Jaký dopad bude mít karanténa na styk s dětmi či předávání upravené předběžným opatřením?

! Předání dětí dle soudního rozhodnutí nebude považováno za porušení karantény. Nicméně je nutno zdůraznit především domluvu mezi rodiči a jejich vzájemnou ochotu vyjít si vstříc. Pokud by z určitých důvodů bylo ve prospěch dítěte setrvání u jednoho z rodičů, bez ohledu na to, zda u matky či u otce, pak je více než vhodné ustoupit z požadavků na předání dle soudního rozhodnutí. Jsem přesvědčena, že před vydáním meritorního rozhodnutí ve věci bude soud pečlivě zkoumat, který z rodičů měl v krizovém období na mysli hlavně blaho dítěte, a který situaci využil k získání “poziční výhody” v rámci “boje o dítě”. (Mgr. Kateřina Zagorová)

 

? Jak je to s výkonem advokacie, poradenství, mediace, se službami terapeutů a psychologů?

! Na poskytování těchto akutních právních a psychoterapeutických služeb se nouzový stav nevztahuje. K výkonu advokacie podrobnosti zde: https://advokatnidenik.cz/2020/03/15/nejnovejsi-informace-a-doporuceni-cak-pro-advokaty-a-advokatni-koncipienty/


? Jak to bude s lhůtami pro uplatnění připomínek, námitek, návrhů v územním a stavebním řízení, při projednávání územních plánů apod.?

! Veřejná projednávání by se měla odložit pro existující překážku, kterou je vyhlášený nouzový režim. Nový termín bude nařízen po zrušení výjimečných režimů ve lhůtách dle právních předpisů. (Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová)

 

? Jak by to bylo v případě zákazu vycházení, když máme včely vzdálené 50 km od místa trvalého bydliště a musíme se o ně postarat? Toto období je pro včely kritické.

! Pokud bude v ČR vyhlášena plošná karanténa spojená se zákazem vycházení, budou také nařízením vlády (resp. příslušného ministerstva se souhlasem vlády) určeny podmínky takové karantény a udělování výjimek ze zákazů, které budou karanténu provázet. Zajišťování životních a hospodářských nezbytností nějak ošetřeno nepochybně bude. Není možné, aby úplně všichni byli jen za zdmi svých domovů. Pokud ale máte včely 53 km od bydliště, může skutečně nastat problém, že se do obecně stanovených výjimek nevejdete a bude třeba hledat způsob, jak výjimku získat individuálně, pokud to vůbec bude možné. Takovou věc by pak řešila Krajská hygienická stanice dle Vašeho bydliště. Zkuste se také obrátit na Český svaz včelařů, z. s., který bude tuto otázku nepochybně řešit pro všechny své členy a jako silná zájmová organizace dost možná ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR zajistí stanovení podmínek pro péči o včelstva během nouzového stavu/karantény. Zvažte už nyní, zda není něco, co můžete pro zajištění včel či péče o ně na následující týden či dva učinit ihned tak, aby Vás následující pravděpodobná omezení nepřekvapila. V každém případě zásadní budou podmínky dalších opatření vlády. (JUDr. Mgr. Karolína Peake).

 

? Můj čtyřletý synovec má již několik týdnů stanoven (a také uhrazen) termín operace na klinice ve Vídni na 1. 4. 2020. Její oddáleni by znamenalo zhoršení zdravotního stavu. Jak docílit povolení cesty pro něj a jeho doprovod? Volal jsem na Ministerstvo vnitra a byl to bezradný a veskrze trapný výsledek. Co, prosím, dělat v této věci? 

! Jde o zdraví dítěte, dát jasný požadavek výjimky PÍSEMNĚ zavčas na MV ČR s příslušnými doklady, že tomu tak je, co se tvrdí – uhrazená operace. Ne telefonicky. Návod není, ale usuzujeme, že výjimka je v tomto případě jasná. Bylo by vhodné připojit vyjádření lékaře, že odklad by způsobil škodu na zdraví dítěte. Plus iniciály doprovodné osoby (Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová).

 

? Končí mi za pár dnů platnost STK na soukromém autě, mám objednaný termín, ale stát stanice zavřel. Co když mi propadne, musím chodit pěšky? V téhle situaci se mi do MHD nechce.

! V prvé řadě Vás chci ujistit, že policie bude při takové situaci jistě shovívavá a situace nebude řešit, když dané vysvětlíte. Pokud vaše vozidlo bude na první pohled technicky způsobilé (tedy nebudou vám například chybět zpětná zrcátka, budou vám fungovat blinkry atd., tedy nebudete zjevně ohrožením pro sebe a okolí), tak nebudou mít problém Vás nechat pokračovat v jízdě bez pokuty. Pokud by přesto vaši jízdu označili za přestupek, lze uvažovat o okolnosti vylučující protiprávnost v podobě krajní nouze. Tedy jízdou ve voze se snažíte vyhnout horšímu, a to cestování v MHD, kde se zvyšuje pravděpodobnost vašeho kontaktu s dalšími osobami a nákazy. Tedy bylo by ohroženo vaše zdraví či život, což v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie dává takové argumentaci smysl a jízda autem s !chvilkou! propadlou technickou kontrolou se nejeví jako nepřiměřená. Rovněž se pak nabízí i složitější argumentace postavená na tom, že pokud Vám zákon ukládá povinnost, kterou Vám ale stát neumožnil splnit, nemůžete se dopustit přestupku.

V případě nutnosti (zavést sebe či blízkého urgentně k lékaři) se použití vozu bát nemusíte, o přestupek by nešlo. Pokud jde o běžné použití vozu, mám za to, že i v takovém případě je za daných okolností vyloučena protiprávnost takového jednání. To platí zvláště tehdy, kdy máte v ruce důkaz, že jste byl na STK včas objednán. Uvedené závěry se však již budou obtížnější vztahovat na ty, co budou mít STK propadlou delší dobu či nebudou schopni prokázat, že se objednali na STK či tak chtěli učinit. (Mgr. Petr Němec, advokát)

 

? Jak se nemám zbláznit doma, když mám postižené dítě, staré rodiče, puberťáka a lásku v zahraničí?

! Připravit si plán na každý den, podle kterého „pojedeme“. A na další den plán nový, podle vašeho nastavení, buď téměř stejný nebo naopak jiný (někoho stereotyp uklidňuje jiného rozčiluje, takže musíte vyjít z toho, jak se znáte, co vyhovuje vám). Puberťáka maximálně zapojit do všech činností – mladí lidé v těžkých chvílích umí mile překvapit – nemoralizovat, jen úkolovat, hezky požádat a pak poděkovat a co jde, dělat společně – puberťák se přidá. S láskou být v pravidelném kontaktu aspoň po telefonu a sociálních sítích. A hlavně každý den nezapomenout na aspoň malinkou chvilku na sebe – jen na sebe – co vám dělá radost (šálek dobrého pití, procházka, oblíbený seriál, křížovka, kutilství, zavolat kamarádce…). Neposlouchat pořád zprávy. A hlavně humor! (Mgr. Kamila Bobysudová, terapeutka)
 

? Byli jsme s manželem domluveni, že kvůli jeho podnikání zúžíme společné jmění manželů. Máme na příští týden dohodnutý termín u notáře, ale manžel je v od včerejška karanténě. Co máme dělat?

! Doporučuji odložit všechny neakutní úřední záležitosti na pozdější dobu. Nouzový stav nejspíš brzy pomine a všechno dění ve státě se vrátí do běžného stavu. Notářský zápis o zúžení společného jmění manželů stejně musejí podepsat oba manželé. Bez podpisu vašeho muže nebude mít listina všechny náležitosti a notář ji nevloží do elektronické evidence.


? Mám předvolání k soudu na příští týden jako svědek u velké trestní věci s mnoha obžalovanými, není mi však dobře, kašlu a smrkám a bojím se, že se zhorší můj stav a sám nakazím další návštěvníky soudu. Mohu se omluvit?

! Sledujte bezpečností situaci v televizi a na internetu, není vyloučeno, že současný stav nouze bude ještě zpřísněný. Zatím soudní jednání probíhají, byť na některých soudech jen vyhlašují rozhodnutí bez přítomnosti účastníků. S ohledem na vás zdravotní stav a aktuální rizika doporučuji zaslat soudu omluvu z jednání, což se v těchto dnech stává běžnou záležitostí. Mohlo by se stát, že by váš stav vyvolal na soudě bezpečností riziko a všichni účastníci by kvůli vám byli umístěni do karantény. Na druhé straně soud možná hlavní líčení s mnoha účastníky zruší právě s ohledem na podmínky nouzového stavu.


? Před čtyřmi měsíci jsem porodila syna, jeho otec se však k němu nehlásí. Měla jsem v úmyslu v tomto období podat návrh na určení jeho otcovství, ale nyní se bojím nákazy a nic vyřizovat se soudy ani na úřadech nechci. Slyšela jsem však o nějakých lhůtách, které bych mohla prošvihnout. Musím spěchat?

! Pro učení otcovství nestanoví naše právo žádné lhůty. Nemusíte tedy nikam pospíchat. Počkejte, až nákaza a s ní všechna omezení pominou. Nic vám neuteče. Pokud otcovství posléze svým rozsudkem potvrdí soud, výživné na dítě dostanete vyplacené zpětně za dobu až tří let.


? Jsem ženatý, nicméně s manželkou už nějakou dobu nežiji, oba máme nové partnery. Nyní jsem se dověděl, že manželce se v listopadu narodilo dítě, jehož otcem je její nový partner, v rodném listě však jako otec figuruji já. Nechci být otcem dítěte, které není moje. Rád bych popřel otcovství, ale slyšel jsem, že teď soudy ani znalci nebudou pracovat. Co mám dělat?

! Informace není správná, soudy zatím pracují. Důležitější však je, že na rozdíl od předchozího dotazu občanský zákoník stanoví pro popírání otcovství šestiměsíční lhůtu, která začíná běžet od okamžiku, kdy jste se dověděl o narození dítěte. Hlídejte si tedy konec lhůty a postarejte se, abyste doručil návrh na popření otcovství k soudu před uplynutím lhůty. Advokáti svou činnost neomezili a stále fungují, seznam rodinných advokátů zabývajících se podobnými záležitostmi najdete na stránkách České advokátní komory (https://vyhledavac.cak.cz) nebo Unie rodinných advokátů (http://www.uracr.cz/home/clenove).


? S otcem dítěte jsme se rozešli, soud je rozsudkem svěřil do mé péče a otci upravil styk. My spolu docela vycházíme a v současné krizové době, když dítě nechodí do školy, by se nám hodil jiný režim než ten, který stanovil soud. Můžeme se dohodnout sami nebo musíme počkat, až změnu schválí soud?

! Vždy je lepší, když se rodiče dohodnou, navíc žádné soudní rozhodnutí nemůže pamatovat na všechny případy a situace, které přinese život. Rodiče se mohou dohodnout o dítěti i jinak, než jak rozhodl soud rozsudkem, byť v časech míru právníci doporučují, aby jednou založené soudní rozhodnutí opět změnil soud. Pro ty nedůvěřivé by bylo pochopitelně lepší mít dohodu zachycenou alespoň na papíře. Můžete si ji sepsat sami nebo o sepsání požádat orgán sociálně právní ochrany dětí či rodinného advokáta. Další možností je později, až koronavirové období skončí, obrátit se na soud a požádat jej, aby vaši ústní či písemnou dohodu schválil. Věřím však, že krizová situace pomůže i dalším rodičům překonat vzájemné spory a domlouvat se o společném dítěti bez pomoci soudu, jak se to podařilo vám.


? Máme s manželem starší rodiče, kteří bydlí na vesnici. Každý víkend za nimi jezdíme, vozíme jim nákup a pomáháme s drobnými opravami domu. Nyní si nevíme rady. Média doporučují omezit kontakt se seniory s ohledem na to, že patří do rizikové skupiny. Naši rodiče nás však vidět chtějí. Co je tedy lepší? Poradíte?

! Jasné rady a návody v tomto případě neexistují. Doporučujeme promyslet, zda hrozí u vašich rodičů větší riziko nákazy (například jsou-li nemocní nebo oslabení). Na druhé straně je lidská sounáležitost lékem na samotu a opuštěnost. Patrně by moje rada zněla jinak, kdyby se sami rodiče obávali o své zdraví a doporučovali vám zůstat doma. V tomto případě bych se přikláněla k návštěvě, protože dobré rodinné vztahy mívají hojivý vliv i na průběh nemoci.


? Mám soudně přiznanou střídavou péči a dnes jsem si měl syna vyzvednout. Budu ho mít?

! Soudní rozhodnutí stále platí. Zkuste komunikovat s matkou a dohodnout s ní způsob předání dítěte. Na druhé straně je cílem opatření zastavit šíření viru, proto zvažte, že byste 9 dní vydrželi bez realizace střídavé péče. S matkou lze domluvit jiný způsob spojení s dítětem, například přes Skype nebo telefon.


? Tento týden mi končí lhůta pro podání odvolání v opatrovnické věci. Má karanténa vliv na běh lhůt?

! Nemá. Doporučuji podat stručné odvolání písemně a uvést do něj, že je po skončení karantény podrobněji odůvodníte. Dodávám, že advokáti poskytovat právní pomoc stále mohou, můžete se tedy na ně obrátit. Mnozí členové Unie rodinných advokátů poskytují telefonické konzultace zdarma.


? Jak v době karantény realizovat styk s dětmi, který mám uvedený v rozsudku?

! Karanténa má trvat 9 dní, jejím cílem je omezit šíření nákazy. Doporučuji využít jiných forem komunikace s dětmi přes telefon, Skype, Messengeram, sociální sítě apod. Zkuste jednat s druhým rodičem o častějším kontaktu, například 2x denně. (JUDr. Daniela Kovářová)


? Jsem OSVČ. Jak prokážu, že jdu do práce?

! Předpokládáme, že dotaz směřuje k zákazu vycházení, který byl nařízen usnesením vlády ze dne 15.03.2020 na základě zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon). Konkrétně k tomu, jak prokázat, že jste na cestě do zaměstnání nebo k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a nedopouštíte se tedy porušení zákazu vycházení. Takový důkaz by byl předkládán v rámci správního řízení – pravděpodobně v řízení o přestupku proti krizovému zákonu (§ 34 a násl. krizového zákona). V rámci správního řízení není rozsah možných důkazů nijak typově omezen – lze navrhnout v podstatě vše, čím prokážete, že jste v daném okamžiku byl(a) na cestě za účelem své výdělečné činnosti. Standardně se prokazuje za pomoci listinných důkazů a výpovědí. Pokud jde konkrétně o situaci OSVČ, je možné uvést následující příklady: Většina OSVČ má registrovanou adresu sídla (místa podnikání) nebo provozovny v některém z veřejných rejstříků – např. živnostenský rejstřík. Doložení cesty na takové místo by z hlediska uplatnění výjimky ze zákazu vycházení mělo postačovat. V případě, že žádnou registrovanou adresu nemáte, je možné doložit cestu do prostor (provozovny, kanceláře apod.), kde svoji činnost obvykle vykonáváte. To lze prokázat např. nájemní smlouvou k příslušným prostorám nebo výpovědí spolupracovníků, klientů či jiných osob. V případě, že cestujete za účelem práce mimo vlastní prostory (např. dodávka zboží), bylo by třeba doložit konkrétní zakázku a účel cesty (např. prostřednictvím objednávky, komunikace se zákazníkem, vlastních záznamů o činnosti). V každém případě nicméně doporučujeme respektovat nařízené usnesení vlády a omezit cestování na práce a činnosti, které: (i) nelze vyřídit prací na dálku, a které (ii) jsou nezbytné k zachování Vaší výdělečné činnosti. (Mgr. Petr Dušek)


? Mohu odvézt nemocnou matku na chalupu?

! Můžete.

? Je možné pokračovat v poskytování zdrav. služeb v psychiatrické ambulanci bez používání ochranných pomůcek, konkrétně respirátorů, u pacientů, kteří nemají projevy respiračních onemocnění?

! Cesty do práce a z práce stejně jako návštěva zdravotnického zařízení zakázány nejsou. Naopak, tvoří výjimku z nařízeného omezení pohybu osob. Lékař psychiatr proto může jít ordinovat. Pacienty může přijímat a oni k němu mohou chodit. Nošení roušek či respirátorů není nařízeno (s ohledem na jejich nedostatek), zatím jen důrazně doporučováno. Nicméně je třeba brát v úvahu nejen nařízení vlády tak, jak je doslovně napsáno, ale sledovat zejména jeho smysl. A tím je dočasné omezení kontaktu mezi lidmi na minimum. Proto zvažte, zda neakutní pacienty nepřeobjednat, případně zajistit konzultaci telefonicky nebo po videohovoru či Skype. Předpisy na léky lze posílat elektronicky. Pokud do ordinace již někdo přijít musí, lze doporučit užití alespoň látkové roušky nebo šátku přes nos a ústa (pro lékaře i pacienta), nepodávání rukou, opakovaná dezinfekce všeho, čeho se cizí osoby dotýkají (zejm. kovové kliky, zábradlí apod.). Dbejte také, aby se v čekárně neshromažďovalo více osob najednou. Sledujte také stránky www.clk.cz, kde Česká lékařská komora informuje o komunikaci s hygienou. (Mgr. Karolína Peake)

? Musím se dostavit na nařízenou mediaci?

! S ohledem na akutní situaci doporučujeme zavolat mediátorovi a mediaci zrušit, i když by teoreticky mohla proběhnout. Vládou vyhlášený stav nouze cílí k maximálnímu omezení osobních kontaktů. V případech, které nejsou akutní, lze doporučit, aby se mediátor a strany kontaktovali telefonicky, popř. elektronickými prostředky a dohodli se na dalším postupu. Nelze-li službu se souhlasem všech zúčastněných poskytnout on-line, např. za pomoci Skype, je vhodné sjednání nového termínu po odeznění současného bezpečnostního problému. Mediace je dobrovolná, proto je na zcela úvaze stran, kdy a jak ji budou společně realizovat, nelze tak považovat za neochotu jednat, jestliže bude mediátor či kterákoli ze stran za současné situace žádat o odložení již sjednaného termínu. (JUDr. Anna Márová)

? Musím se tento týden odstavit k soudu na nařízené jednání?

! S ohledem na akutní situaci doporučuje požádat o odročení, pokud vaše věc není naprosto akutní. Dá se předpokládat, že řada jednání bude z důvodů karantény odročena na květen. Některé soudy už to avizovaly.

Tým odborníků: JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Jana Zwyrtek Hamplová, Mgr. Petr Němec, MUDr. Veronika Matušková, prof. Max Kašparů, Mgr. Oldřich Navrátil, JUDr. Marta Zavadilová, JUDr. Martina Mikolajczyková, Mgr. Kateřina Zagorová, Lea Polívková, Václav Fořtík, Alex Pereira, JUDr. Karolína Peake, Mgr. Kateřina Halfarová, PhDr. Oswald Schorm, Mgr. Aneta Srnová, Mgr. Petr Dušek a další.  

 

 

Go to TOP