Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí Bratislavské právnické fórum 2020

Ve dnech 6. – 7. února 2020 se na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě uskutečnila mezinárodní vědecká konference Bratislavské právnické fórum 2020[1]. Tuto mezinárodní vědeckou konferenci uspořádala Univerzita Komenského v Bratislavě pod záštitou Slovenské advokátní komory.


Hlavním cílem
konference bylo vytvořit prostor a platformu pro diskuzi mezi advokáty a dalšími právnickými profesemi na jedné straně a akademiky na straně druhé. V souladu s tímto záměrem byla konference rozdělena na plenární zasedání a paralelní jednání v tematicky zaměřených sekcích, ve kterých byla věnována pozornost aktuálním otázkám a problémům advokacie.

Konference byla zahájena plenárním zasedáním, název hlavního tématu plenárního zasedání přitom zněl Advokát jako ochránce právního státu. V rámci plenárního zasedání vystoupily renomované osobnosti slovenského práva a práva EU, které představily své příspěvky o aktuálních právních tendencích a výzvách. Jako první vystoupil na plenárním zasedání doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, následně JUDr. Tomáš Borec, předseda Slovenské advokátní komory a poté prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislavě. Následovaly další významné osobnosti světa práva a advokacie, a to nejen ze Slovenské republiky anebo České republiky, ale například také z Polska, Itálie, Rumunska, Ukrajiny či Makedonie. Jejich společným tématem byla přitom zejména potřeba skutečné nezávislosti advokacie anebo advokát jako jeden z hlavních garantů či ochránců právního státu. Společným posláním vyjádřeným v obsahu příspěvků jednotlivých autorů byla pak snaha či nutné zasazování se o zkvalitnění ochrany právního státu a potřeba důvěry v systém.

Jednání na konferenci byla následně rozdělena do 16 tematických sekcí.

Autorka tohoto příspěvku zastupovala na Bratislavském právnickém fóru 2020 Katedru trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze, na níž působí jako akademický pracovník, a Advokátní kancelář Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s. r. o., se kterou spolupracuje jako advokát se specializací na trestní právo. Autorka tohoto příspěvku se účastnila sekce trestního práva.

Tématem sekce trestního práva byla problematika ukládání trestů a jejich výkonu, tedy téma obsáhlé, jistě aktuální, vzbuzující nemálo odborných otázek. Jednání sekce trestního práva bylo dvoudenní.


První den jednání
trestněprávní sekce slavnostně zahájil prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Následovala dlouhá řada odborných referátů, jmenovitě například referát K zahlazení trestu vyhoštění prof. JUDr. Věry Kalvodové, Dr., vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, K účelu trestu u právnické osoby prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., vedoucího Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, anebo aktuální referát K trestu zákazu plnění veřejných zakázek a účasti ve veřejné soutěži autorky tohoto příspěvku.

Večer dne 6. 2. 2020 následoval společenský program. Velmi vydařená slavnostní recepce se konala v Moyzesově síni v Bratislavě.


Druhý den jednání
vystoupil například prof. JUDr. Sergej Romža, PhD., mim., vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, se svým příspěvkem nesoucím název Právo na kvalitní obhajobu jako součást (atribut) právního státu, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., profesor na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, se svým referátem Trestní politika v Německu, anebo prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., profesorka na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, s prakticky orientovaným příspěvkem Sankcionování trestného činu pohlavního zneužití.

Obsahově velmi zajímavé příspěvky přednesla dále například JUDr. Alexandra Letková, PhD. z Právnické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, a to Trestání sexuální orientace v Československé republice, když uváděnou problematiku představila zejména v jejích důležitých historických aspektech, Mgr. Lucia Hrdličková z Katedry trestního práva Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě, a to Ukládání trestů zdravotnickým pracovníkům za trestné činy spáchané při výkonu jejich povolání, která velmi precizně analyzovala zajímavý případ z praxe, JUDr. Natália Hangáčová, interní doktorandka na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, a to Ukládání trestů za trestné činy daňové ve Slovenské republice a Spojených státech amerických, přičemž se zaměřila mj. na komparaci statistik, resp. velké rozdíly v těchto, pokud jde o osoby pro daňovou trestnou činnost trestně stíhané a  odsouzené, anebo Mgr. František Vojtuš z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, a to příspěvek, ve kterém si tento autor položil otázku, zda změnil Specializovaný trestní soud přístup k trestání trestných činů extrémismu.

Se svými odbornými příspěvky vystoupili také zahraniční odborníci, například Piotor Chlebowicz (Katedra kriminologie, University of Warmia and Mazury in Olsztyn), který přednesl pozoruhodný referát na téma Vybrané aspekty organizovaného zločinu v Polsku, stejně jako zástupci pro předmět jednání trestněprávní sekce neodmyslitelně důležitého Institutu pro kriminologii a sociální prevenci; Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D. spolu s Mgr. et Mgr. Terezou Raszkovou pohovořily o systémových změnách v českém vězeňství.

Mezinárodní vědeckou konferenci Bratislavské právnické fórum 2020 lze ve svém celku označit jako jedinečnou příležitost vyslechnout a konfrontovat názory nejvýznamnějších představitelů mnoha oborů práva v České republice, Slovenské republice i zemích jiných na aktuální témata. Konference se konala za velkého zájmu odborné veřejnosti a již ze shora nastíněného obsahu na konferenci, sekci trestního práva přednesených referátů je zřejmé, že tato výborně připravená mezinárodní vědecká konference, která do hlavního města Slovenské republiky svedla přední právníky z celé Evropy, měla vysokou odbornou úroveň a přinesla mnoho zajímavých myšlenek nikoli pouze pro nauku trestního práva, nýbrž též pro praxi jak aplikační, tak legislativní, a to co do, na konferenci vznesených, námětů de lege ferenda.

Vzhledem k uváděnému velmi doporučuji nahlédnout do recenzovaného sborníku příspěvků z této mezinárodní vědecké konference, jehož obsahem budou veškeré dříve uvedené referáty spolu s odbornými příspěvky dalšími. Uváděný sborník bude vydán v elektronické CD formě a bude trvale dostupný na webových stránkách konference a Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.


JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D., advokátka a akademická pracovnice na Katedře trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze
Foto: Alena Tibitanzlová


[1] Tato recenze je výstupem vědeckovýzkumného úkolu Možnosti využití nových technologií s důrazem na zefektivnění a urychlení činnosti orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů, subúkolu Základy trestní odpovědnosti s akcentem na zavádění nových postupů a technologií do trestního řízení, řešeného na Policejní akademii České republiky v Praze.

Go to TOP