NSS: Smlouva na mýtný systém je platná, nemusí po roce končit

Smlouva na nový mýtný systém, kterou uzavřel stát se společností CzechToll/SkyToll, je platná. Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského

Smlouva na nový mýtný systém, kterou uzavřel stát se společností CzechToll/SkyToll, je platná. Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který smlouvu dříve prohlásil za neplatnou.

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o. Dospěl k závěru, že smlouva byla uzavřena po zániku předběžného opatření, které její uzavření zakazovalo.

Nejvyšší správní soud zkritizoval nezákonný postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Ten totiž po zániku původního předběžného opatření nevydal nové předběžné opatření, kterým by opětovně zakázal uzavření smlouvy o provozu elektronického mýtného. Zároveň však soud konstatoval, že ani nezákonný postup ÚOHS nemohl ovlivnit účinnost uzavřené smlouvy.

Nejvyššímu správnímu soudu tedy nezbylo než zrušit předchozí rozsudek Krajského soudu v Brně, který posoudil jako nezákonné rozhodnutí ÚOHS, jímž byl zamítnut návrh společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o. na uložení zákazu plnění smlouvy.

Vývoj věci a základní argumenty jsou následující:

Zásadními otázkami pro rozhodnutí v řízení o uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného bylo zejména posouzení vztahu dvou předcházejících řízení ve věci přezkumu postupu zadavatele, a to 1) řízení zahájeného z úřední povinnosti a 2) řízení zahájeného k návrhu společnosti Kapsch, jakož i doby trvání předběžného opatření, které bylo vydáno pouze v řízení zahájeném z úřední povinnosti.

  1. Předseda ÚOHS svým rozhodnutím nevyhověl rozkladu společnosti Kapsch proti rozhodnutí ÚOHS, který zamítl návrh této společnosti na uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného.
  2. K žalobě společnosti Kapsch krajský soud uvedené rozhodnutí zrušil a věc vrátil ÚOHS k dalšímu řízení. Podle krajského soudu předběžné opatření ze dne 23. 11. 2017, které bylo vydáno v řízení zahájeném z úřední povinnosti, nezaniklo zastavením tohoto řízení. V běhu totiž stále bylo další řízení zahájené k návrhu společnosti Kapsch. Vzhledem k tomu, že tato řízení byla spojena ke společnému řízení, vztahovalo se podle krajského soudu předběžné opatření také na řízenízahájené k návrhu společnosti Kapsch a „přetrvalo“ i po zastavení řízení zahájeného z úřední povinnosti, v němž bylo vydáno. Smlouva o provozu elektronického mýtného proto byla podle krajského soudu uzavřena v rozporu s předběžným opatřením a jsou splněny podmínky pro uložení zákazu plnění z této smlouvy.
  3. Rozsudek krajského soudu napadly kasačními stížnostmi ÚOHS, Ministerstvo dopravy a společnosti CzechToll a SkyToll.
  4. Nejvyšší správní soud kasačním stížnostem dnes vyhověl, rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
  5. Podle názoru Nejvyššího správního soudu zaniklo předběžné opatření, kterým bylo zakázáno uzavření smlouvy o provozu elektronického mýtného, v důsledku zastavení řízení zahájeného z úřední povinnosti, do jehož skončení bylo vydáno. Bezprostředně nato uzavřená smlouva proto nemohla být v rozporu s tímto předběžným opatřením. Rozšíření účinků předběžného opatření na řízení zahájené k návrhu společnosti Kapsch nebylo možné, protože dotčená řízení si zachovala svou samostatnou povahu i poté, co byla spojena ke společnému řízení.
  6. Nejvyšší správní soud však zdůraznil, že ÚOHS zásadně pochybil, neboť při zastavení uvedeného řízení (a zániku předběžného opatření vydaného v tomto řízení) nevydal navzdory judikatuře Nejvyššího správního soudu z úřední povinnosti novépředběžné opatření, kterým by opětovně zakázal uzavření smlouvy. Pouze tak mohl být zajištěn účel v té době dosud pravomocně neskončeného řízení zahájeného k návrhu společnosti Kapsch. Účel tohoto řízení byl v důsledku nevydání předběžného opatření zmařen uzavřením smlouvy o provozu elektronického mýtného. Nevydání nového předběžného opatření přitom ÚOHS ani nijak nikde relevantně nezdůvodnil.
  7. Nejvyšší správní soud byl ovšem s ohledem na současnou právní úpravu a judikaturu nucen konstatovat, že nezákonný postup ÚOHS nemůže ovlivnit účinnost uzavřené smlouvy o provozu elektronického mýtného. Z tohoto důvodu tedy společnosti Kapsch již není možné poskytnout ochranu cestou správního soudnictví. Společnost Kapsch případně může využít řízení o náhradě škody.

Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že jeho rozsudek se týká pouze těch procesních okolností, které jsou popsány výše. Věcí se nyní bude zabývat krajský soud, který bude hodnotit i další právní otázky.

Informace k rozsudku ze dne 4. prosince 2019 ve věci vedené pod sp. zn. 10 As 252/2019. Celý rozsudek zde.

 

Zdroj: NSS

Foto: redakce

Go to TOP