ÚS: Podnětem společnosti Transparency International se ÚOHS musí zabývat

Antimonopolní úřad se musí věcně zabývat podnětem společnosti Transparency International, který původně odložil kvůli nezaplacení poplatku. Ústavní soud (ÚS) nedávno vyškrtl ze zákona poplatkovou povinnost, v navazujícím nálezu pak rozhodl o nutnosti zabývat se konkrétním podnětem. Šlo o koncesi na vodovodní a kanalizační služby v obci Řitka.

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky Transparency International – Česká republika, o. p. s., a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, neboť jimi byl porušen čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelka podala Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) v lednu 2017 podnět k zahájení správního řízení z moci úřední o přezkoumání úkonů zadavatele při výběru koncesionáře a současně požádala o sdělení, jak bylo s jejím podnětem naloženo. ÚOHS až po urgenci odpověděl, že vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve lhůtě nezaplatila poplatek za podání podnětu ve výši 10.000 Kč, podnět nemohl být vyřízen.

Stěžovatelka následně podala ke Krajskému soudu v Brně tzv. zásahovou žalobu, ve které argumentovala tím, že podle obecných principů a předpisů správního práva je třeba podnět vyřizovat vždy a podatel má obecné právo na sdělení, jak bylo s podnětem naloženo. Současně tvrdila, že ustanovení § 259 zákona o zadávání veřejných zakázek, na základě kterého jí byla poplatková povinnost uložena, je protiústavní, a navrhla předložení věci Ústavnímu soudu.

Krajský soud však dospěl k závěru, že zásahová žaloba není důvodná a ačkoliv ustanovení § 259 napadeného zákona vzbuzuje určité pochybnosti, není v rozporu s ústavním pořádkem. Proti rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost, v níž poukázala i na to, že ve vztahu k téže zakázce podal jiný subjekt podnět, jenž poplatek uhradil. Na to pak ÚOHS zahájil k tomuto podnětu správní řízení. Tímto stěžovatelka dokládala, že i její podnět byl věcně důvodný, avšak ÚOHS na něj vůbec nereagoval. Nejvyšší správní soud však kasační žalobu zamítl.

Stěžovatelka proti rozhodnutím správních soudů podala ústavní stížnost, kterou spojila s návrhem na zrušení § 259 zákona o zadávání veřejných zakázek. II. senát Ústavního soudu proto řízení o ústavní stížnosti přerušil a předložil návrh na zrušení předmětného ustanovení plénu Ústavního soudu. Plénum dospělo k závěru, že návrh je důvodný a předmětné ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů (tisková zpráva a text nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/19 jsou dostupné ZDE).

Ohledně důvodů, pro které bylo nutno ústavní stížnosti vyhovět, nyní postačuje odkázat na nosné důvody výše uvedeného plenárního nálezu. Těmito důvody jsou především důraz na jednoznačnost zákona a jeho vnitřního souladu, který platí o to více v případě, kdy zákon stanoví poplatkovou povinnost (čl. 11 odst. 5 Listiny). Tato poplatková povinnost proto musí být zákonem stanovena zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

Ústavní soud proto přistoupil ke zrušení napadených rozhodnutí, jelikož – jak se podává již z dříve uvedeného – jimi bylo aplikováno protiústavní ustanovení § 259 zákona o zadávání veřejných zakázek, v důsledku čehož stěžovatelčin podnět nebyl nijak vyřízen. Tím se tato rozhodnutí dostala do rozporu s čl. 11 odst. 5 Listiny.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1270/18 je dostupný zde.

Zdroj: ÚS, foto Pixabay.

Go to TOP