Pavel Kučera: Opomenutí v trestním právu

Wolters Kluwer ČR, Praha 2019, 228 stran, 385 Kč.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR vydalo publikaci JUDr. Pavla Kučery, Ph.D., s názvem Opomenutí v trestním právu. Již v rámci tohoto úvodu je možné uvést, že se z hlediska zpracovaného tématu, kvality a erudice zpracování, rozsahu použitých literárních pramenů, ale i z hlediska spojení teorie trestního práva a praktického řešení jednotlivých otázek vztahujících se ke zvolenému tématu jedná o monografii zcela ojedinělou, výjimečnou, nadto vztahující se k problematice, která takto komplexně dosud v České republice zpracována nebyla.

Předkládanou studii hodnotím jako zcela mimořádně dílo, ojedinělé jak způsobem zpracování, zvoleným pojetím, tak i komplexností a záběrem (šíří) posuzovaného tématu, kritickou analýzou provedenou jak z hlediska právní teorie, tak i z pohledu aplikační praxe. Velmi důležité je, že nezůstalo jen u pasáží věnovaných názorům českých i zahraničních autorů (zde je nutné vysoce kladně hodnotit to, že se jedná o autory německé, francouzské, španělské, autory české i prvorepublikové československé), ale vždy následovalo kritické posouzení a srovnání a zaujetí vlastních stanovisek, jež lze považovat za mimořádně zdařilá. Jako zcela výjimečně erudované hodnotím i návrhy de lege ferenda, jakkoli je faktem, že nejsou úplně ve shodě s aktuál­ní podobou trestního zákoníku, který je přitom účinný teprve deset let (je navrhována poměrně zásadní změna v klíčových ustanoveních trestního zákoníku, tedy zejména § 112, 150, popř. i 151), a mohly by být v této souvislosti vyslovovány kritické názory, mám však za to, že návrhy de lege ferenda jsou odůvodněné.

Je možné konstatovat, že závěry uvedené ve studii vycházející z celého jejího obsahu jsou opravdu velmi přesvědčivé. Za velký přínos posuzované studie pokládám i to, že je nejen mimořádně odborně erudovaná, ale i velmi pečlivě zpracovaná po stránce stylistické, čtivá a vedená snahou, aby se čtenář nad jinak velmi komplikovanou problematikou opomenutí v trestním právu zamyslel a sám si popř. učinil příslušné závěry.

Osobně oceňuji, že nakladatelství Wolters Kluwer ČR tuto monografii vydalo, její přínos pro odborníky z nejrůznějších oborů, jak představitele vědy trestního práva, tak i odborníky z oblasti právní praxe, pokládám za zcela mimořádný.

 

JUDr. MIROSLAV RŮŽIČKA, Ph.D., státní zástupce, ředitel analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství ČR, lektor Justiční akademie a člen vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Go to TOP