Zákaz zpracovávat citlivé osobní údaje platí i pro provozovatele vyhledávačů

Tak rozhodl dnes 24. září 2019 Soudní dvůr EU ve věci C-136/17 a dodal, že v rámci žádosti o odstranění odkazů je nutné vyvážit základní práva osoby požadující odstranění odkazů a základní práva uživatelů internetu majících potenciálně zájem o tyto informace.

Paní GC a pánové AF, BH a ED se obrátili na Conseil d’État (Státní rada, Francie) s návrhem směřujícím proti Commission nationale de l’informatique et des libertés (Národní komise pro informatiku a svobody, Francie) (CNIL) v souvislosti se čtyřmi rozhodnutími, kterými tato komise odmítla uložit společnosti Google Inc. povinnost odstranit odkazy z výsledků vyhledávání zobrazených po zadání jejich jména do vyhledávače. Tyto odkazy vedly na internetové stránky třetích osob obsahující satirickou fotomontáž političky zveřejněnou online pod pseudonymem, články uvádějící, že jeden z dotčených je tiskovým mluvčím scientologické církve, články o vyšetřování politika a články o tom, že byl jeden z dotčených odsouzen za sexuální násilí vůči nezletilým.

Conseil d’État (Státní rada) předložila Soudnímu dvoru několik otázek v souvislosti s výkladem unijní právní úpravy ochrany osobních údajů. Conseil d’État (Státní rada) si konkrétně přeje zjistit, zda se zákaz zpracovávat některé zvláštní kategorie osobních údajů (jako politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení či údaje týkající se sexuálního života) platící pro správce odpovědné za zpracování údajů vztahuje s ohledem na zvláštní odpovědnost, pravomoci a možnosti provozovatele vyhledávače i na něj.

V rozsudku Soudní dvůr připomíná, že činnost vyhledávače může významným způsobem – vedle činnosti tvůrců internetových stránek – ovlivnit základní právo na soukromí a základní právo na ochranu osobních údajů, a proto musí provozovatel tohoto vyhledávače – jako osoba určující účely a prostředky této činnosti – v rámci své odpovědnosti, pravomocí a možností zajistit, že tato činnost splňuje požadavky unijního práva, aby jím stanovené záruky mohly nabýt plného účinku a aby mohlo být skutečně dosaženo účinné a úplné ochrany dotčených osob, zejména jejich práva na soukromí.

Soudní dvůr dále zdůrazňuje, že až na určité výjimky a odchylky je zakázáno zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života. Zpracování údajů týkajících se protiprávního jednání, rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních opatření lze až na výjimky provádět pouze pod kontrolou orgánu veřejné moci a úplná sbírka rozsudků v trestních věcech musí být v každém případě vedena pod kontrolou orgánu veřejné moci.

Soudní dvůr zastává názor, že tento zákaz a toto omezení platí až na výjimky stanovenými unijní právní úpravou pro všechny správce odpovědné za takové zpracování údajů.

Zdůrazňuje však, že provozovatel vyhledávače nese odpovědnost nikoli pouze z důvodu, že jsou osobní údaje, na něž se vztahuje ona právní úprava, uvedeny na internetové stránce zveřejněné třetí osobou, ale z důvodu, že na tuto stránku odkazuje, zejména pak z důvodu, že uživatelům internetu zobrazuje odkaz na tuto stránku v seznamu výsledků vyhledávání. Zákaz či omezení se proto na provozovatele vyhledávače vztahuje z důvodu, že takto pracuje s odkazy, a tedy potažmo v rámci ověření na žádost subjektu údajů prováděného pod dohledem příslušných vnitrostátních orgánů.

Soudní dvůr dále konstatuje, že práva subjektu údajů sice mají obecně přednost před právem uživatelů internetu na svobodu informací, avšak jejich vyvážení může záviset na povaze dotčené informace a její citlivosti v souvislosti se soukromím subjektu údajů, jakož i na zájmu veřejnosti mít k této informaci přístup, jenž se může lišit zejména v závislosti na úloze, kterou má subjekt údajů ve veřejném životě.

Soudní dvůr závěrem konstatuje, že v situaci, kdy je provozovateli vyhledávače předložena žádost o odstranění odkazu na internetovou stránku, na níž jsou zveřejněny citlivé údaje, musí tento provozovatel na základě všech relevantních okolností věci a s ohledem na závažnost zásahu do základního práva subjektu údajů na soukromí a na ochranu osobních údajů ověřit, zda se uvedení tohoto odkazu v seznamu výsledků zobrazeném po zadání jména subjektu údajů do vyhledávače jeví jako nezbytně nutné k tomu, aby bylo chráněno právo uživatelů internetu ˗ kteří mají potenciálně zájem na tom mít přístup k této internetové stránce na základě zadání takového dotazu do vyhledávače ˗ na svobodu informací.

V případě, kdy se zpracování týká údajů očividně zveřejněných subjektem údajů, může provozovatel vyhledávače odmítnout vyhovět žádosti o odstranění odkazů za podmínky, že toto zpracování splňuje všechny ostatní zákonné podmínky a subjekt údajů nemůže proti tomuto zpracování vznést námitku z vážných a legitimních důvodů souvisejících s jeho osobní situací.

Pokud jde konečně o internetové stránky obsahující údaje o soudním řízení v trestní věci proti subjektu údajů, které se týkají dřívější fáze tohoto řízení a neodpovídají již současnému stavu, provozovatel vyhledávače má povinnost zkoumat, zda má tento subjekt právo na to, aby již předmětné informace nebyly za současného stavu spojovány s jeho jménem prostřednictvím seznamu výsledků, který se zobrazí po zadání jeho jména do vyhledávače. Za účelem posouzení tohoto práva musí provozovatel vyhledávače zohlednit všechny okolnosti konkrétního případu, jako je konkrétně povaha a závažnost dotčeného protiprávního jednání, průběh a výsledek uvedeného řízení, uplynulý čas, úloha, kterou hraje subjekt údajů ve veřejném životě, jeho chování v minulosti, zájem veřejnosti v okamžiku podání žádosti, obsah a forma zveřejnění, jakož i dopady na uvedený subjekt.

Provozovatel vyhledávače je povinen vyhovět žádosti o odstranění odkazů na internetové stránky, na kterých jsou uvedeny informace o soudním řízení vůči fyzické osobě a případně informace o odsouzení, ve které toto řízení vyústilo, pokud se tyto informace týkají dřívější fáze dotčeného soudního řízení a neodpovídají již současnému stavu, jestliže se při ověřování toho, zda jsou dány důvody významného veřejného zájmu, zjistí, že s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu převažují základní práva subjektu údajů nad právy potenciálně interesovaných uživatelů internetu.

Soudní dvůr dodává, že i kdyby provozovatel vyhledávače konstatoval, že subjekt údajů nemá právo na odstranění takových odkazů z důvodu, že ponechání dotčeného odkazu na seznamu je nezbytně nutné k tomu, aby byla zachována rovnováha mezi právem subjektu údajů na soukromí a na ochranu údajů a svobodou informací na straně potenciálně interesovaných uživatelů internetu, tento provozovatel v každém případě musí nejpozději v souvislosti s žádostí o odstranění odkazu upravit seznam výsledků vyhledávání tak, aby celkový obraz, který se nabízí uživateli internetu, odrážel současný stav soudního řízení, což konkrétně znamená, že odkazy na internetové stránky, na nichž jsou k tomu uvedeny informace, musí být v tomto seznamu zobrazeny na prvním místě.

Zdroj: Soudní dvůr EU

Foto: Pixabay

Go to TOP