ERA školila advokáty na téma legislativa EU v oblasti rovnosti žen a mužů

Školící prostory České advokátní komory v pražském paláci Dunaj byly ve dnech 16. a 17. září 2019 místem konání mezinárodního semináře pro právní veřejnost s názvem Legislativa EU v oblasti rovnosti žen a mužů (EU Gender Equality Law). Seminář byl pořádán v rámci programu Evropské komise „Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2019“.

Seminář pořádala Evropská akademie práva (Academy of European Law, ERA) ve spolupráci s ČAK, která zajistila bezchybnou organizaci nejen studijní, ale i společenské části semináře. Na seminář byli pozváni lektoři ze sedmi evropských zemí, účastnilo se jej téměř sedmdesát posluchačů z devatenácti zemí napříč Evropou. S ohledem na fakt od roku 2009 úzce navázané a pokračující spolupráce mezi ERA a ČAK mohlo dvanáct českých advokátů využít příležitosti se této vzdělávací akce zúčastnit.

Oba pracovní dny byly naplněny příspěvky lektorů – odborníků v dané oblasti. V příspěvcích bylo odkazováno na stávající primární legislativu, směrnice EU, ale i na zprávy Evropské komise, a především bohatou judikaturu Soudního dvora EU.

Dopolednímu programu prvního pracovního dne předsedala Jane Russell, advokátka z Velké Británie, Essex Court Chambers, London, členka Employment Law Barristers Association. Pod jejím předsednictvím zazněly příspěvky Marie Mercat-Bruns, docentky Právnické fakulty Sciences Po/CNAM (Lise, CNRS) z Paříže na téma Právní rámec EU v oblasti rovnosti, Krzysztofa Smiszeka, prezidenta Polské společnosti antidiskriminačního práva z Varšavy na téma Definice klíčových pojmů, doplněný zkušenostmi před polskými soudy.

Navázal blok programu pod předsedajícím Krzysztofem Smiszekem. V tomto bloku zazněly příspěvky Jane Russell na téma Důkazní břemeno v případech diskriminace na základě pohlaví, Zděňka Kühna, soudce Nejvyššího správního soudu ČR, ad hoc soudce ESLP, na téma Prostředky právní ochrany a sankce v případech diskriminace na základě pohlaví, v němž přednášející zdůraznil stále v praxi opomíjenou materiální satisfakci v případě diskriminace.

Jane Russell navázala workshopem s případovou studií týkající se důkazního břemene. Studie vycházela z případu řešeného Soudním dvorem Evropské unie pod C-25/02 Katharina Rinke vs. Lékařská komora Hamburg. Posluchači rozděleni do čtyř týmů měli k žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce z pozice Generálního advokáta formulovat stanovisko s odpovědí, zda v daném případě šlo o nepřímou diskriminaci na základě pohlaví.

V závěrečném bloku prvního pracovního dne pod předsedajícím Danielem Gärtnerem, vedoucím kurzu ERA, přednesl svůj příspěvek Rovné zacházení mimo zaměstnání: přístup ke zboží a službám přednášející Jakub Tomšej, advokát a odborný asistent katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Navazující společenský večer umožnil posluchačům i přednášejícím sdílení zkušeností a navázání pracovních i přátelských vztahů s kolegy napříč Evropou.

Druhý pracovní den pod předsedajícím Mathiasem Möschelem, docentem Středoevropské Univerzity v Budapešti, zazněly příspěvky Marguerite Bolger, advokátky z Dublinu, na téma Slaďování pracovního a rodinného života, tedy téma, které je velmi aktuální mimo jiné i přijetím směrnice EP a Rady 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, která vstoupila v účinnost dne 1. 8. 2019, a členské státy EU mají nyní tři roky pro přijetí právních předpisů nezbytných pro soulad vnitrostátního práva a postupů v souladu s touto směrnicí. Na tento příspěvek navázala přednášejí Hana Brablcová, právnička z Kanceláře Veřejného ochránce práv z Brna příspěvkem Stejná odměna za práci stejné hodnoty: Právní rámec EU a judikatura SDEU. Kancelář Veřejného ochránce práv v rámci semináře dala k dispozici i Sborník stanovisek Veřejného ochránce práv k otázce diskriminace.

Poslední programové části předsedala právě již umíněná Hana Brablcová a pod její taktovkou zazněl příspěvek Mathiase Möschela na téma Istanbulská úmluva a právní důsledky případného přistoupení EU. Závěrečný příspěvek přednesla na téma Pozitivní akce a kvóty na základě pohlaví v právu EU Ana Belén Muňoz Ruiz, odborná asistentka z katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Carlose III. z Madridu.

Všechny příspěvky byly mimořádně přínosné, a proto je třeba vyslovit ERA velké poděkování za to, že bude možné tyto příspěvky záhy nalézt pro potřeby odborné veřejnosti na stránkách www.era.int v sekci Gender Resources, kde jsou uvedeny i příspěvky z této oblasti z předcházejících akcí pořádaných ERA.

 

JUDr. Anna Márová, LL.M.

Foto: Mgr. Lenka Vojířová

Go to TOP