Jižní Morava: Pobočka ČAK advokátům pomáhá při náročném výkonu advokacie

V regionu vykonává aktivně advokacii 1926 advokátů a 343 advokátních koncipientů. Pokud se týká počtu advokátních koncipientů, tak dlouhodobě sledujeme snižování počtu nově zapsaných koncipientů, před 4 lety byl stav téměř o polovinu vyšší.

V našem regionu vykonává aktivně advokacii 1926 advokátů a 343 advokátních koncipientů. Pokud se týká počtu advokátních koncipientů, tak dlouhodobě sledujeme snižování počtu nově zapsaných koncipientů, neboť před 4 lety byl stav téměř o polovinu vyšší. Centrem Jihomoravského kraje je druhé největší město v ČR–Brno. Město Brno je nejen důležitou dopravní křižovatkou ležící na spojnici Praha-Vídeň, ale zejména je významným městem justice a univerzit. V Brně mají svá sídla Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a rovněž Kancelář Veřejného ochránce práv.

Zařazení města Brna do centra nejvyšší justice vedlo m.j. Českou advokátní komoru v r. 2005 k rozhodnutí zřídit v Brně svou pobočku, čímž se navázalo na tradici dřívější Moravské advokátní komory, která měla v Brně sídlo v letech 1869-1948.

I.Historie a současnost Jihomoravského kraje

Jihomoravský region se nachází na území Jihomoravského kraje, tedy území České republiky s velmi bohatou historií a kulturou. Jihomoravský kraj zaujímá jižní a část střední Moravy. Území kraje je vymezeno územími dřívějších okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Na západě má Jihomoravský kraj kratičký úsek společné hranice s Jihočeským krajem, na severozápadě sousedí s krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě se Zlínským krajem Na jihovýchodě sousedíme se Slovenskem a na jihu hraničíme s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousy.

Kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky vznikl v roce 2000 na základě zákona č. 129/2000 Sb. o krajích pod názvem Brněnský kraj. Původní Jihomoravský kraj byl ustaven 11.dubna 1960 vyhlášením zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu a v Československu existoval do roku 1990. Byl větší než současný Jihomoravský kraj. Po roce 1990 tento kraj sice ještě formálně existoval, ale už neměl správní orgány s obecnou působností, byl pouze obvodem Krajského soudu v Brně a některých dalších orgánů státní správy. Jihomoravský kraj má rozlohu 7196,5 km2, tvoří jej 7 okresů a počet obyvatel činí 1 132 563.

II. Pobočka České advokátní komory v Brně

Jihomoravský region má oproti ostatním regionům v činnosti České advokátní komory specifické postavení. Podstatným rozdílem je existence pobočky České advokátní komory. Pobočka byla zřízena zákonem č. 284/2004Sb. Sídlem pobočky je Brno, nám. Svobody 84/15 – Kleinův palác. Téměř po šedesáti letech, když v r. 1948 byla zrušena Moravská advokátní komora, se tak Brno opět stalo sídlem advokátní stavovské organizace. Předmět činnosti pobočky je sice stanoven § 40 odst. 1 zákona o advokacii a je jím zajišťování působnosti Komory pro evropské advokáty a advokáty se sídlem v obvodu krajských soudů v Brně a Ostravě a pro jejich advokátní koncipienty. Pobočka zahájila svou činnost v říjnu 2005 a od té doby se agenda, kterou pobočka zajišťuje zásadním způsobem rozšířila nad rámec zákonné úpravy.

Pobočka m.j. zajišťuje výkon agendy bezplatné právní pomoci s působností pro celou ČR, dále sem spadá agenda tzv. praní špinavých peněz. Jsou zde advokátům a advokátním koncipientům vydávány evidenční průkazy, Knihy o prohlášeních o pravosti podpisů, výpisy ze seznamu advokátů a advokátních průkazů a v neposlední řadě se jedná o místo, kde se konají jednání kárných senátů a odvolacích kárných senátů a advokátní zkoušky. Pobočka se snaží co nejvíce přiblížit advokátům Českou advokátní komoru tak, aby si nemuseli jezdit vyřizovat potřebné záležitosti jen do sídla Komory v Praze, ale byl jim poskytnut co nejširší servis i v Brně.

Mezi důležité oblasti činnosti pobočky je výchova a vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů, neboť v sídle pobočky je zřízena knihovna a vzdělávací centrum. Téměř denně zde probíhají školení advokátních koncipientů a několikrát do měsíce jsou realizována odborná školenísemináře pro advokáty. Velký důraz je kladen především na elektronické zdroje informací. Činnost tohoto střediska řídí Mgr. Lenka Danilišin, díky jejíž aktivitě lze konstatovat, že zájem o služby knihovny i vzdělávacího centra je ze strany advokátní veřejnosti velký zájem.

Ředitelkou pobočky a současně regionálním představitelem pro Jihomoravský region je JUDr. Irena Schejbalová. Oficiálním dohledem nad výkonem činnosti pobočky je od jejího vzniku pověřen JUDr. Petr Poledník, místopředseda představenstva České advokátní komory.

Pobočka kromě výše uvedených činností zajišťuje administrativní činností regionálních středisek.

Pobočka v Brně se podílí na organizování různých odborných mezirezortních konferencí, významných zahraničních návštěv z oblasti justice a advokacie. Při organizování těchto akcí pobočka úzce dlouhodobě spolupracuje např. s Ústavním soudem.

III. Činnost regionálního střediska

Pokud se týká činnosti jihomoravského regionálního střediska, jedná se o specifikum, jehož působnost je značně odlišná od ostatních regionálních středisek, což je dáno právě existencí pobočky v Brně. Činnost regionálního střediska je tedy nasměrována do působnosti osvětové a sportovně-společenské.

Již pravidelnou sportovní událostí našeho regionu je šachový turnaj O šachového krále České advokátní komory, který pořádáme již 13.rokem ve spolupráci s agenturou AVE-Kontakt. V rámci udržování kontaktů a přátelských vztahů s advokáty na Slovensku se každoročně koná pod gescí našeho regionu mezinárodní šachový turnaj, jehož se účastní družstvo ČAK i SAK. Místem konání turnaje je střídavě Brno a Bratislava.

V květnu pořádá náš region za podstatné organizační součinnosti advokátní kanceláře JUDr. Jaroslava Brože tradiční tenisový turnaj O pohár České a slovenské advokacie v tenise deblových dvojic mužů a žen. Akce se koná v krásném přírodním areálu TJ Sokol Žabovřesky Na Rosničce. Akce se pravidelně účastní silné zastoupení tenistů ze Slovenské advokátní komory.

V adventním období se snažíme nejen advokátům připomenout, že je třeba se i ohlédnout za daným rokem a potkat se s kolegy, soudci a ostatními zástupci právnických profesí i mimo jednací síně, proto každoročně pořádáme předvánoční koncertydivadelní představení vždy s určitým tematickým zaměřením. Mám velkou radost, že tyto akce se dostali již našim advokátům natolik vítaným zpestřením konce roku, že po rozeslání pozvánky jsou během několika málo dní vstupenky rozebrány. Akcí se každoročně účastní minimálně 200-250 advokátů a zástupců jiných právnických profesí, kteří se nějakým způsobem podílí na činnostech ve prospěch advokacie (lektoři, zkušební komisaři apod.). Jsem přesvědčena, že je třeba vztahy napříč právnickými profesemi udržovat, neboť možnost vzájemné komunikace nepochybně přispívá k ozdravění justičního a obecně právnického prostředí.

Od loňského roku jsme zahájili pravidelné stavovské semináře pro advokáty, které by měly přiblížit advokátům aktuální témata ze stavovského života. Uvědomujeme si, že je třeba s advokáty hovořit a probírat s nimi problematiku různých oblastí činnosti advokátů, čímž můžeme v mnoha případech pomoci advokátům zorientovat se v náročném výkonu advokacie, ať se jedná o problematiku AML zákona, GDPR, aktualit z kárné praxe apod. O tato odborná setkání je ze strany advokátní veřejnosti zájem a budeme je tedy konat pravidelně několikrát do roka.

Závěrem bych chtěla vyzvat všechny advokáty a advokátní koncipienty, aby se na nás, ať již jako na regionální středisko či na pobočku v Brně obraceli se svými náměty, připomínkami a my se budeme snažit jejich přání plnit. Je třeba si uvědomit, že při tak velkém množství advokátů a advokátních koncipientů, které v našem regionu máme, nelze bez vzájemné komunikace a spolupráce fungovat tak, abychom mohli být přínosem pro činnost advokátů a jejich advokátních koncipientů. Jakýkoliv podnět, který obdržíme, ať je to nápad na téma semináře či na uspořádání jiné akce, přispěje ke zkvalitnění práce regionu a tím k větší spokojenosti jihomoravské advokátní obce.

Jihomoravský region:  regionální představitelka  JUDr. Irena Schejbalová, zástupce  JUDr. Petr Cembis.

Zpracovala JUDr. Irena Schejbalová, mapa ČAK.                   

 

   

Go to TOP