Změnu příjmení či určení otcovství řeší novela o matrikách

Změnu příjmení nebo určení otcovství upravuje návrh novely zákona o matrikách, kterou v pondělí 2. září 2019 projedná vláda. Materiál předložilo ministerstvo vnitra, platit by měl podle návrhu od července příštího roku. Novela obsahuje desítky změn, týkají se také párů, které chtějí uzavřít registrované partnerství.

„Platná právní úprava se ukazuje jako v zásadě funkční, vykazuje však dílčí nedostatky, převážně technického charakteru, které vyšly najevo z matriční praxe. Tyto nedostatky předložený návrh novely zamýšlí odstranit,“ píše vnitro v důvodové zprávě. Návrh novelizuje i zákon o správních poplatcích, občanský zákoníkzákon o zvláštních řízeních soudních, protože s agendou matrik souvisejí.

Podle návrhu by například změna příjmení u páru v registrovaném partnerství měla být osvobozena od správního poplatku. Nově by také mělo být možné vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoliv vhodnou dobu, stejně, jako je tomu v manželství. I poplatek by měl být v tomto případě totožný.

Další změna se týká lidí, kteří podstoupí změnu pohlaví v cizině. Ti nyní nedisponují potvrzením, které vyžaduje vyhláška, ale pouze „obdobným“ potvrzením. „Pokud byla fyzické osobě provedena změna pohlaví v cizině, v rámci rovného přístupu ke zdravotním službám musí být tato změna uznána i v České republice,“ uvádí materiál. Vnitro proto navrhuje, že dodatečný záznam o změně pohlaví provedené v cizině se do knihy narození provede na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb v cizině.

Návrh také upravuje určení otcovství v případě, kdy je určeno souhlasným prohlášením rodičů, zatímco se o určení vede řízení u soudu. Rodiče se při prohlášení mají zavazovat k tomu, že se kvůli otcovství soudní řízení nevede. V případě nepravdivého prohlášení by se rodiče podle návrhu dopustili přestupku. Zjednodušit by se mělo i vyloučení domněnky otcovství, nově by mělo stačit předložit matrice prohlášení matky a dvou mužů. O vyloučení domněnky, podle které je otcem dítěte automaticky manžel matky, by tak v těchto případech nemusel rozhodovat soud.

Materiál se také věnuje změnám příjmení, například u dítěte, o nějž pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít podle návrhu možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Dalším cílem novely je promítnout do důsledku obecnější požadavek, podle něhož nebude moci být dítěti nad 15 let změněno jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem mění návrh některé zavedené pojmy. Například osoba pod 18 let, která nenabyla plné svéprávnosti, se pro účely zákona nebude nazývat pojmem „zletilý“, ale „dítě“. Navrhuje také, že by některé dokumenty a potvrzení mohl vydat kterýkoli matriční úřad. Návrh upravuje některé režimy pro nahlížení do matričních dokumentů.

Vládě je materiál předkládán s jedním rozporem. Zmocněnkyně pro lidská práva požadovala, aby ženy a dívky byly oprávněny užívat své příjmení v mužském tvaru, a to pouze na základě žádosti bez uvedení jakéhokoliv důvodu, které jsou nyní v matričním zákoně taxativně stanoveny. Podle vnitra ale pro akceptování připomínky nebyly věcné důvody.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP