Finanční správa a mezinárodní transakce mezi sdruženými podniky

Finanční správa sjednocuje postupy při stanovení základu daně ovlivněného transakcemi mezi sdruženými podniky v přeshraničních i tuzemských transakcích. 

Ve Finančním zpravodaji 5/2019 publikovalo GFŘ dlouho očekávaný pokyn D-34. Ten nahrazuje dosavadní pokyn D-332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky. Současně byl také uveřejněn český překlad Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z července 2017.

Nový pokyn ZDE se mimo jiné věnuje těmto tématům:

  • princip tržního odstupu a jeho úprava v českém zákoně;
  • srovnávací analýza a faktory určující srovnatelnost;
  • doporučení, jak postupovat při provádění srovnávací analýzy;
  • popis metod pro zjištění převodních cen, včetně jejich využití v praxi.

Úvodní část pokynu se věnuje převodním cenám obecně, především jejich legislativnímu ukotvení s odkazem na aktualizovanou směrnici OECD z roku 2017. Pokyn se také odvolává na akční plán BEPS publikovaný v roce 2015 v OECD jako na východisko analýz.

Základem pro uplatnění principu tržního odstupu je porovnání podmínek závislé transakce s podmínkami nezávislých transakcí. Finanční správa považuje za závislou transakci jakýkoliv obchodní vztah mezi spojenými podniky, včetně tzv. „příkazu mateřské společnosti” vedoucího k újmě daňového poplatníka.

Mimořádnou pozornost pokyn věnuje hodnotovému řetězci a funkční a rizikové analýze. Výsledkem odpovídající analýzy by mělo být stanovení profilu zkoumané společnosti a návazně rozložení zisků podle toho, kde v řetězci společností vznikla přidaná hodnota.

Pokyn nově obsahuje podrobnější doporučení pro zpracování srovnávací analýzy (benchmarku), včetně doporučené periody aktualizace. Nová analýza by měla být vypracována alespoň každé tři roky, přičemž prověření nezávislosti a ziskovosti vybraných nezávislých společností by se mělo provádět na roční bázi. V souladu s běžnou praxí pokyn pro zjištění tržního cenového rozpětí doporučuje používat data za více let, obvykle za období 3–5 let.

Zdroj: GFŘ, foto Pixabay.

Go to TOP