Martin Maisner: Jaké zájmy hájí Česká advokátní komora?

Martin Maisner

Tiskem nedávno proběhlo oznámení o založení Unie advokátů, přičemž jako hlavní důvod založení Unie advokátů byla uvedena skutečnost, že Česká advokátní komora nehájí osobní ani stavovské zájmy advokátů, ale je v podstatě veřejnoprávní institucí, která vykonává státní správu a bdí nad řádným výkonem advokacie, má určitý ostych hájit zájmy advokátů a personálně a organizačně se zacyklila sama do sebe.

Přiznám se, že jsem tuto zprávu musel číst několikrát, abych jí porozuměl. Je pravda, že jakákoliv spolková aktivita v právní komunitě je vítaná a že každému, kdo ji provozuje či podporuje sdružování a komunikaci v rámci právnické komunity nad úroveň přísně služební, je třeba držet palce.

Trochu mne ale mrzí, když při takové příležitosti cítí aktéři nutnost se vymezit proti České advokátní komoře tím, že sice zcela obecně, ale zato velmi kategoricky prohlásí, že ČAK nehájí ani osobní, ani stavovské zájmy advokátů. Takto nekonkrétní prohlášení je samozřejmě zcela nefér, protože pokud zároveň není řečeno, o které zájmy jde, je to jen zlomyslný a poněkud bezobsažný bonmot, jenž samozřejmě nelze věcně vyvrátit, ale odpovídá rétorice, která je dnes s takovou oblibou pěstována v médiích.

V České republice je zhruba dvanáct tisíc advokátů a způsoby, jakým advokacii vykonávají, jsou velmi různorodé. Právní služby poskytují v metropoli v mezinárodních týmech, ale i jako samostatní regionální právníci a jejich osobní a obchodní zájmy při výkonu advokacie jsou velmi, velmi různorodé a v některých ohledech mohou být i protichůdné. Pokud by ČAK měla hájit do detailu každý zájem každého individuálního advokáta, nestačil by jí ani rozpočet NASA. Navíc – to poslední, co by ČAK měla dělat, je hájit zájmy jen některých advokátů. Advokacie je jen jedna a partikulární zájmy některých advokátů nemohou a nejsou ČAK nijak preferovány.

Jsou však zájmy, které jsou všem advokátům společné – dobrá pověst advokacie, zachování podmínek pro řádný výkon advokacie, respektování povinnosti mlčenlivosti ze strany státní moci a možnost působit na legislativní proces, který se ne vždy vyvíjí optimálním směrem. Tyto zájmy Česká advokátní komora vždy hájila, hájí a hájit bude – ve spolupráci se spolky a organizacemi, které mají stejný nebo podobný zájem, anebo i zcela sama, pokud to bude třeba.

JUDr. MARTIN MAISNER, Ph.D., MCIArb, člen představenstva ČAK

Go to TOP