Mění se advokátní zkoušky. Zkušební řád nabývá účinnosti od 1. 7. 2019.

Od 1. července 2019 vstupuje v účinnost novela advokátního zkušebního řádu. Od října 2019 se zároveň stává novým předsedou zkušební komise ČAK advokát JUDr. Karel Brückler.

Zásadní změnu přináší vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou je vydán nový advokátní zkušební řád. Vyhláška č. 219/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb., vyhlášky č. 267/2003 Sb., a vyhlášky 487/2012 Sb., byla vyhlášena ve vyhlášce č. 109/2018 Sbírky zákonů, rozeslané dne 4. října 2018 a nabyla účinnosti právě dnes, 1. července 2019.

Budoucí advokáti budou muset před praktickou písemnou a ústní zkouškou nově složit ještě písemný test z teorie. Přístupový test každého uchazeče bude obsahovat sto různých otázek z ústavního a správního práva, trestního práva, občanského, rodinného a pracovního práva, obchodního práva a z předpisů o poskytování právních služeb. Smyslem změny je zajistit, aby se k praktické části zkoušky dostali jen ti uchazeči, kteří jsou na ni dostatečně připraveni a uspokojivě zvládli teoretickou část. Složení testu tak bude nutnou podmínkou pro připuštění k písemné a ústní části advokátní zkoušky.

Od 30. května 2019 je na webu ČAK v rubrice Pro koncipienty, zarážka Zkoušky a sliby, v podrubrikách Aktuální informace a Advokátní zkoušky uveřejněn seznam otázek pro písemné testy, který aktuálně čítá celkem 1 853 otázek z jednotlivých zkušebních oborů. Na vypracování souborů otázek se podílely jednotlivé odborné komise a sekce Komory. Přihlášku na písemný test bude možné podat po 1. 7. 2019. První písemné testy budou podle učiněných přihlášek probíhat od listopadu 2019 v Praze a Brně.

Při zkoušce bude mít uchazeč k dispozici tři možné odpovědi, z nichž pouze jedna bude správná. Příslušnou stovku otázek ČAK pro každého uchazeče vylosuje elektronicky. Na vypracování testu bude 90 minut a uchazeči se budou muset spolehnout na vlastní hlavu – využívat texty právních předpisů nebo právnickou literaturu jim pravidla neumožňují. V testu prospěje ten, kdo správně zodpoví alespoň 85 otázek. Neúspěšní uchazeči se mohou ke zkoušce kdykoliv přihlásit znovu. Nový systém se bude vztahovat na uchazeče, kteří se na zkoušku nepřihlásili před dnešním dnem. První písemné testy bude ČAK organizovat od letošního listopadu.

Podmínky pro to, aby se zájemce mohl k advokátní zkoušce přihlásit, zůstávají stejné. Patří mezi ně bezúhonnost, vysokoškolské magisterské právní vzdělání a tříletá praxe advokátního koncipienta, případně jiná odpovídající praxe. V písemné části zkoušky uchazeči ve třech po sobě jdoucích dnech řeší praktický úkol z trestního, občanského a obchodního práva. Pokud uspějí, postupují před pětičlennou komisi k ústnímu zkoušení, které je veřejné. Maximální doba ústní zkoušky bude nově devadesátiminutová, proti původním dvěma hodinám.

Kompletní informace ke změně, včetně testových otázek, naleznete zde:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=852

Na výše zmíněném odkazu najdete také zkušební řád, č. 197/1996 Sb., s vyznačením změn (účinnost od 1. 7. 2019). Advokátní deník přináší přehled nejvýznamnějších změn:

§ 2

(1) Zkouška sestává z písemného testu, písemné části a ústní části.

(2) Písemný test se koná v jednom dni, a to z oborů uvedených v § 1 odst. 1; úspěšné složení testu je podmínkou pro vykonání písemné a ústní části zkoušky.

§ 3

Ústní část zkoušky se koná před pětičlenným senátem ustanoveným z členů zkušební komise pro advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky (dále jen „zkušební komise“); senátu předsedá člen určený pro obor uvedený v § 1 odst. 1 písm. e).

§ 4

(1) Přihlášku podává uchazeč Komoře.

(2) Součástí přihlášky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona a že uchazeč uhradil poplatek za písemný test stanovený Komorou podle § 7 odst. 1 zákona. Nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona z důvodu vykonání jiné praxe, je součástí přihlášky rovněž žádost o uznání této jiné praxe za praxi advokátního koncipienta.

§ 4a

(1) Písemným testem prokazuje uchazeč znalost právního řádu České republiky. Na písemný test pozve Komora uchazeče, který splňuje podmínky stanovené zákonem, nejpozději do 4 měsíců od podání přihlášky.

(2) Písemný test obsahuje celkem 100 otázek; otázky jsou z oborů uvedených v § 1 odst. 1. Každá otázka obsahuje 3 možnosti odpovědí, z nichž pouze 1 je správná.

(3) Uchazeč vykoná písemný test prostřednictvím elektronického zařízení určeného Komorou. Dohled vykonává člen zkušební komise určený předsedou zkušební komise (dále jen „pověřený člen“).

(4) Testové otázky se pro každého uchazeče náhodně vybírají prostřednictvím elektronických prostředků z celkového souboru otázek, které zveřejní Komora na svých internetových stránkách.

(5) Čas na vykonání písemného testu je 90 minut. Během písemného testu není možné používat texty právních předpisů, literaturu ani elektronická zařízení s výjimkou elektronického zařízení určeného Komorou. Porušení tohoto zákazu je důvodem k vyloučení uchazeče z písemného testu; o tom rozhodne pověřený člen.

(6) Konání písemného testu je neveřejné.

§ 4b

(1) Písemný test se hodnotí hodnocením „prospěl“ nebo „neprospěl“. Na hodnocení „prospěl“ musí uchazeč odpovědět správně nejméně na 85 otázek. Uchazeč, který zodpoví správně méně než 85 otázek testu, obdrží hodnocení „neprospěl“. Uchazeč, který vykonal písemný test s hodnocením „neprospěl“, může kdykoli podat novou přihlášku ke zkoušce.

(2) Uchazeč, který kdykoliv po zahájení písemného testu od testu odstoupil nebo který byl z písemného testu vyloučen podle § 4a odst. 5, je hodnocen prospěchovým stupněm „neprospěl“. Nedostaví-li se uchazeč bez omluvy k písemnému testu, platí, že uchazeč od písemného testu odstoupil.

(3) Odstoupil-li uchazeč od písemného testu, poplatek za písemný test se nevrací. Omluví-li uchazeč bez zbytečného odkladu svou nepřítomnost závažnými zdravotními, pracovními nebo jinými důvody, poplatek za písemný test se nevrací, ale je považován za poplatek za písemný test v jiném termínu, pokud se uchazeč přihlásí ke zkoušce nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od původního termínu konání písemného testu. Pokud tak neučiní nebo omluví-li se uchazeč i z dalšího termínu písemného testu, poplatek za písemný test propadá.

(4) Výsledky písemného testu zveřejní Komora na svých internetových stránkách ve lhůtě 10 dnů ode dne vykonání testu.

§ 4c

(1) Uchazeč, který vykonal písemný test s hodnocením „prospěl“ se může do 6 měsíců od vykonání písemného testu přihlásit na jeden z termínů stanovených Komorou pro konání písemné a ústní části zkoušky a uveřejněných na internetových stránkách Komory.

(2) Podmínkou účasti na písemné a ústní části zkoušky je úhrada poplatku nejpozději ve lhůtě 1 týdne ode dne, kdy se uchazeč přihlásil; jestliže v uvedené lhůtě uchazeč poplatek nezaplatí, termín propadá a uchazeč se může přihlásit na jiný z volných termínů.

§ 5

(1) Předseda zkušební komise ustanoví podle počtu uchazečů, kteří se přihlásili na písemnou a ústní část zkoušky, potřebný počet senátů, určí jejich členy pro jednotlivé obory uvedené v § 1 odst. 1, označí senáty čísly a přiřadí k nim uchazeče podle abecedního pořadí jejich příjmení.

(2) Předseda zkušební komise vyrozumí členy senátu a uchazeče o konání písemné a ústní části zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se zkouška koná; tuto dobu lze zkrátit pouze se souhlasem uchazeče.

§ 8

(2) Celkový výsledek zkoušky hodnotí senát prospěchovými stupni „advokátní zkoušku složil výtečně“, „advokátní zkoušku složil“ nebo „advokátní zkoušku nesložil“; přihlíží při tom k výsledku hodnocení uchazeče v jednotlivých oborech a k jeho celkové teoretické a praktické připravenosti k výkonu povolání advokáta. Prospěchovým stupněm „advokátní zkoušku složil výtečně“ lze však hodnotit pouze uchazeče, který byl hodnocen prospěchovým stupněm „prospěl výtečně“ alespoň ve 4 oborech; to neplatí, pokud uchazeč zkoušku opakoval.

§ 9

(1) Uchazeč, který zkoušku nesložil, avšak byl hodnocen ve 4 oborech nejméně prospěchovým stupněm „prospěl“, může podat písemnou žádost o její opakování. Opakovanou zkoušku vykoná uchazeč pouze v tom oboru, ve kterém byl při předchozí zkoušce hodnocen prospěchovým stupněm „neprospěl“; uchazeč vykoná ústní část zkoušky vždy, písemnou část zkoušky pouze v případě, že opakuje obor uvedený v § 1 odst. 1 písm. b), c), d). Opakovanou zkoušku lze vykonat pouze v termínu stanoveném Komorou. Ustanovení § 5 odst. 2 se použije obdobně.

(2) Uchazeč, který zkoušku nesložil s tím, že byl ve 2 a více oborech hodnocen prospěchovým stupněm „neprospěl“, a uchazeč, který nesložil opakovanou zkoušku podle odstavce 1, může podat novou přihlášku ke zkoušce nejdříve po uplynutí 6 měsíců.

§ 19

Protokol o průběhu advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky a písemné práce uloží Komora po dobu 10 let.

Dotazy, na které jste nenašli odpovědi na www stránkách, zodpoví pracovnice odboru výchovy a vzdělávání – zkoušky advokátní, zkoušky způsobilosti a zkoušky uznávací: paní Adriána Markeševičová, tel. č.: 273 193 255, e-mail: markesevicova@cak.cz a paní Soňa Krečmarová, tel. č.: 273 193 252, e-mail: krečmarova@cak.cz.

 Zdroj: ČAK,  Mgr. Hana Kejhová, MPA

Go to TOP