Centrální registr oznámení se propojuje s katastrem nemovitostí

V souvislosti s novelou zákona o střetu zájmů došlo s účinností od 1. 6. 2019 k propojení Centrálního registru oznámení s katastrem nemovitostí, které by mělo veřejným funkcionářům usnadnit vyplňování vstupního oznámení.

Propojení Centrálního registru oznámení s katastrem nemovitostí usnadní vyplňování vstupního majetkového oznámení. Nově veřejný funkcionář identifikuje nemovitosti evidované v katastru nemovitostí pro účely oznámení pouze za pomoci názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví. Zbylé údaje – parcelní číslo, číslo popisné, evidenční číslo aj. – získá Centrální registr oznámení z katastru nemovitostí z důvodu ochrany dat třetích osob až v okamžiku, kdy veřejný funkcionář oznámení odešle. Rovněž způsob nabytí nemovitosti nebudou veřejní funkcionáři ve vstupním oznámení již uvádět.

Nemovitosti, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí (např. nemovitosti v zahraničí), bude nadále veřejný funkcionář v oznámení identifikovat jako doposud po zaškrtnutí pole „Nemovitost neevidovaná v katastru nemovitostí“.

Rovněž v případě průběžného a výstupního oznámení zůstává zachován stávající model, kdy veřejný funkcionář identifikuje nemovité věci, které v průběhu výkonu funkce v daném kalendářním roce (nebo jeho části), za který se oznámení podává, nabyl, uvedením všech údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro tyto nemovité věci příslušným katastrálním úřadem. Důvodem pro tuto odchylku je především skutečnost, že v případech průběžného a výstupního oznámení je veřejný funkcionář oproti vstupnímu oznámení ze zákona povinen u každé jednotlivé oznamované nemovité věci uvést také její pořizovací cenu.

Zdroj: MSp, foto: wiki

 

Go to TOP