Daniela Kovářová, Tomáš Sokol: Etický kodex advokáta. Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2019, 256 stran, 575 Kč.

V roce 20. výročí od přijetí pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže advokátů České republiky přistoupilo vydavatelství Wolters Kluwer k vydání dalšího významného komentáře z oboru advokátního práva, po zákonu o advokacii a advokátním tarifu tentokrát ke stavovskému předpisu – etickému kodexu.

Autoři komentáře se advokátnímu právu systematicky po celých zmiňovaných dvacet let věnují, a to nejen jako komentátoři, ale též jako členové či náhradníci relevantních orgánů ČAK, zejména představenstva, kárné komise a odvolací kárné komise.

Dvacetileté období účinnosti etického kodexu je rozhodně etapou, v níž jednotlivá ustanovení citovaného stavovského předpisu byla výrazně vyjudikována. Etický kodex sice prošel novelizacemi, vesměs se však jednalo o dílčí novely, které nic podstatného na leitmotivu předpisu nezměnily. Je evidentní, že etický kodex – ač je předpisem stavovským – je běžně referenčním kritériem i pro obecné soudy a Ústavní soud. Autoři nezvolili při psaní komentáře pouze popisnou metodu, řadu ustanovení i praktických situa­cí doprovázejí vlastním názorem. Hodnotové a názorové ukotvení autorů plně odráží Úvod, který lze charakterizovat jako nejen advokátovi, ale též laikovi určenou srozumitelnou rozpravu o profesní etice a obecné úpravě práv a povinností advokáta. Nutno vyzdvihnout, že zasloužená pozornost je věnována institutu důstojnosti advokátního stavu. Kniha je psána – což u právnických textů nebývá vždy zvykem – čtivě, ba poutavě. Historik advokacie si sice s povzdechem všimne, že chybí historický úvod, který by byl zejména pro období let 1868–1938 zajímavý pro dějepisnou komparatistiku, a také komparatistika současná, zejména s etickým kodexem CCBE, zároveň si však s porozuměním uvědomí, že se jedná o praktickou příručku, usazenou v přítomném čase.

Pečlivě napsaná publikace patří do knihovny každého advokáta, bude vynikajícím studijním materiálem pro advokátní koncipienty před advokátní zkouškou a studenty právnických fakult, kteří si zvolí zatím bohužel pouze povinně volitelný předmět právní etika, ale též informačním zdrojem pro klienty, kteří chtějí se svým advokátem jednat poučeně a se znalostí vztahu advokát – klient.

Za textem komentáře nutno vidět kontinuitu aplikace pravidel advokátské etiky a dlouhodobé úsilí těch, kdož se na ní podíleli. Lze si jenom přát, aby kniha posloužila i jako vyjádření toho, že česká advokacie se v této oblasti nemusí za nic stydět. V tomto směru si autor recenze nemůže nevzpomenout na zvěčnělého Karla Čermáka, který stál u zrodu polistopadové advokacie a její profesní etiky, byl hlavním autorem textu etického kodexu, a jemuž by zajisté, obdobně jako recenzentovi, kniha udělala radost.

 

JUDr. PhDr. STANISLAV BALÍK, advokát a emeritní ústavní soudce

Go to TOP