Petr Toman: Advokacie si vlastní deník určitě zaslouží

JUDr. Petr Toman, LL.M., náhradník představenstva ČAK, předseda Výboru pro vnější vztahy a internetové rady ČAK, předseda redakční rady Bulletinu advokacie a Advokátního deníku, nám poskytl jako první rozhovor, v němž hodnotí své dosavadní působení ve vedení Komory.

 

  • V září 2017 jste byl zvolen náhradníkem představenstva ČAK. Když jste se rozhodoval kandidovat, co vše jste zvažoval?

Zvažoval jsem především, zda budu mít na práci v představenstvu čas, zda nápady, které mám, mohou být Komoře ku prospěchu a zda občanské a profesní postoje, které zastávám, mohou oslovit advokáty, od nichž budu chtít na sněmu hlas. Nakonec se ukázalo, počet hlasů nepostačoval na místo v představenstvu, ale rozdíl v počtu hlasů byl tak nepatrný, že jsem se bez ohledu na to rozhodl odvádět práci, kterou jsem si předsevzal, jako náhradník představenstva.

  • Bylo by Vaše rozhodnutí dnes stejné?

Ano, i když zjištění, že čas věnovaný této práci, je větší, než jsem původně předpokládal.

  • Za jakou oblast jste odpovědný/á?

Jsem předsedou Výboru pro vnější vztahy a internetové rady a předsedou redakční rady Bulletinu advokacie a nově vzniklého Advokátního deníku. V obecné rovině je tedy v mé gesci prezentace České advokátní komory navenek ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů. Konkrétně pak vydávání Bulletinu advokacie, pořádání tiskových konferencí, prezentace ČAK na Twitteru a zcela nová prezentace Komory na zpravodajském serveru Advokátní deník, který od dubna nahradil dosavadní Bulletin advokacie online. A také dva originální projekty Advokáti do škol a Advokáti proti totalitě.

  • Můžete prosím Vaše úkoly a projekty detailněji popsat?

Mám radost ze zpravodajského serveru Advokátní deník. Naším cílem je oslovit nejen advokáty a advokátní koncipienty, ale každodenně i laickou veřejnost. Kromě celého obsahu dosavadního Bulletinu advokacie online chceme nově zpravodajsky pokrýt co nejvíce právnických akcí, které se budou konat, i témat, která budou právě aktuální. V každém případě chceme, aby se Advokátní deník stal primárním zdrojem informací o advokacii, o tom, čím žije či s čím má starosti. Rovněž bychom si přáli, aby píšící advokáti využili k publikaci svých článků či blogů Advokátní deník. Advokacie coby nejpočetnější profesní sdružení si vlastní deník určitě zaslouží.

Obecné právní povědomí vzniká již na středních školách. Ty se však v posledních desetiletích právu příliš nevěnují a právní gramotnost upadá. V rámci dalšího nového projektu Advokáti do škol jsme připravili pro začátek deset základních témat z různých oblastí práva a ta jsme zpracovali formou komiksu přístupného této věkové kategorii. Následně jsme kolem sebe shromáždili cca 70 advokátů schopných a ochotných tato témata pod záštitou ČAK na středních školách prezentovat. Kromě snahy zvýšit obecnou právní gramotnost mladých lidí jim také chceme prezentovat živého advokáta či obhájce a ukázat, že nemusí mít v budoucnu obavu se na něho obrátit.

V roce 2019 uplyne 30 let od sametové revoluce, která začala na Národní třídě, v podloubí budovy Kaňkova paláce, kde sídlí ČAK. Tehdy skončila totalita, která za sebou nechala spoušť v podobě stovek popravených a odsouzených spoluobčanů. Totalita zasáhla i advokacii, mnoho advokátů bylo z advokacie vyloučeno či jinak postiženo, jiní se snažili vykonávat svoji práci i v této těžké době a pomáhat těm, kteří na tom byli hůře, než oni, a to i za cenu vlastního ohrožení. 30. výročí konce totality je tedy ideální příležitostí připomenou velká jména české advokacie uplynulých 70 let, kteří i za cenu ohrožení vlastního života či svobody stáli na straně práva a spravedlnosti. Právě tomu se bude věnovat připravovaný projekt Advokáti proti totalitě.

  • Na co jste pyšný/á, že se současnému představenstvu povedlo nebo co Vám osobně udělalo největší radost?

Velmi si vážím zcela profesionálního vedení představenstva JUDr. Vladimírem Jirouskem a velmi pracovní a kolegiální atmosféry, která zatím na všech představenstvech panovala. Než jsem byl zvolen, nikdy mě nenapadlo, kolik práce musí představenstvo zastat, kolika úkolům se musí věnovat a kolik času tato práce zabere.

  • Jaké máte ještě další úkoly, cíle a ambice?

V tento okamžik jsou všechny výše zmíněné rozsáhlé projekty ve fázi přípravy. Hlavním mým cílem tedy je jejich úspěšné dokončení a bezchybná realizace.

  • Vedle funkce v představenstvu působíte i jako advokát. Jak si myslíte, že by měla úspěšnému advokátovi v jeho profesním růstu pomáhat jeho stavovská organizace?

Základní povinností Komory vůči každému advokátovi je sledovat změny právní úpravy týkající se advokacie jako takové i práv a povinností nás advokátů a našich klientů. To nezvládne advokát sám. I kdyby zvládl, pak jeho hlas nebude slyšet. Od toho především zde je Komora. Zejména v posledních letech zaznamenáváme stále více snah o omezení práv občanů a advokátů, stále více nesmyslných zákonů omezujících svobodu, stále více zákonů snažících se omezit důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem, advokátní mlčenlivost apod. Ne všichni advokáti si to uvědomují, ale role České advokátní komory je v této části zcela nezastupitelná.

  • Jaký je Váš recept na to skloubit vlastní praxi, funkci v ČAK a další profesní aktivity a při čem nejradši relaxujete?

Na to se zeptejte spíše mé manželky 😊 Určitě by vám řekla, že jen velmi těžko a vždy na úkor volného času. Jediným řešením je, že mě práce pro Komoru, zejména projekt Advokáti proti totalitě, baví, a je tak spíše relaxací než prací.

Go to TOP