Prevence je lepší než represe, a to i v kárné praxi ČAK

Aktuální rozhodování v kárné praxi advokátů, nové druhy kárných opatření, tak zněl název semináře pro advokáty a koncipienty, který se uskutečnil 12. března 2019 ve Vzdělávacím a školicím středisku ČAK, v pražském paláci Dunaj. V roli lektorů tentokrát byli JUDr. Irena Schejbalová, advokátka, ředitelka pobočky ČAK v Brně a místopředsedkyně kontrolní rady ČAK, které vydatně sekundoval JUDr. Jan Skřipský, Ph.D., advokát a místopředseda kárné komise ČAK.

Na programu bylo několik témat – kárné řízení a jeho průběh, kárná opatření po novele zákona o advokacii, aktuality z činnosti kontrolní rady, kontroly u advokátů a informace ke změnám ve stavovských předpisech. Jak oba přednášející trefně uvedli, spíš než o seminář, šlo o setkání se vzájemným předáváním informací a obohacováním se novými poznatky, které budou užitečné jak pro přítomné advokáty, tak pro další činnosti orgánů ČAK.

Na začátku setkání JUDr. Irena Schejbalová informovala advokáty o změnách v zákoně o advokacii a jejich aplikaci v praxi. Jako první otevřela téma výchovy a vzdělávání advokátních koncipientů, změn jejich koncipientské praxe a nové podoby advokátních zkoušek.

Dalším z probíraných témat prvního bloku bylo on-line poskytování právních služeb a s tím spojená úskalí, neslučitelnost činností a podílení se na činnosti subjektů nabízejících či poskytujících právní služby, ač k takovým činnostem nemají zákonné oprávnění.

V druhém bloku pak byla stěžejními tématy povinnosti advokátů v souvislosti s prohlášeními o pravosti podpisů a povinnosti advokátů při provádění úschov peněžních prostředků, cenných papírů a jiného majetku. V kontextu těchto témat se pak probírala problematika zák. č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Dříve se stejný seminář uskutečnil již v Olomouci a v Brně a pod vedením jiného lektorského týmu v Plzni. V případě zájmu advokátů z jiných regionů jsou všichni lektoři, kteří se problematikou stavovských předpisů zabývají, připraveni se s kolegy se svými zkušenostmi podělit.

(dak)

Go to TOP