Martin Štika: Exekuce v praxi, 2. vydání

Publikace s názvem Exekuce v praxi z pera Martina Štiky vyšla poprvé v roce 2021 a pro své praktické zaměření si našla široký okruh čtenářů z řad odborné veřejnosti. Nyní tato publikace vychází ve druhém vydání.

 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2024, 314 str., 405 Kč

 

Tři roky, které uplynuly od prvního vydání publikace, se mohou zdát krátkou dobou, ovšem v případě právní úpravy výkonu rozhodnutí a exekuce došlo za tuto dobu (opět) k významným legislativním změnám, z nichž lze uvést především zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Druhé vydání monografie tedy reaguje především na tyto legislativní změny, vychází z právního stavu k 31. březnu 2024. Ve druhém vydání autor zachovává strukturu, která se osvědčila již v prvním vydání. Tak je každá kapitola nejprve zahájena právním výkladem, což je pasáž, kterou ocení zejména ti, kdož v praktickém životě přišli do styku s některým z aspektů exekucí a mají nanejvýš rámcovou představu o aktuální právní úpravě. Druhý blok, je tvořen praktickým výkladem praktických otázek a je těžištěm každé z kapitol. Třetí blok obsahuje důležitou judikaturu. Právě části věnující se judikatuře byly oproti prvnímu vydání také rozšířeny.

Pro úplnost je třeba dodat, že pro větší názornost připojuje autor téměř u všech kapitol výstižná grafická schémata či různé vzory, které zvyšují praktickou hodnotu této publikace.

Závěrem lze uvést, že předložená publikace nabízí komplexní a zevrubné zpracování tématu exekucí, přičemž tak činí formou maximálně přizpůsobenou potřebám každodenní praxe, má však potenciál oslovit i širší publikum zájemců o téma exekucí.

 

Autorka doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D., přednáší na Katedře občanského práva PF UK v Praze

Go to TOP