Právní věty rozhodnutí trestního kolegia Nejvyššího soudu

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 24. dubna 2024:

 

Oznámení usnesení, Ochranné léčení ústavní, § 137 tr. ř., § 99 odst. 1, 4 tr. zákoníku

Usnesení, kterým bylo uloženo ústavní ochranné léčení, se pokládá za oznámené až doručením jeho opisu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2023, sp. zn. 7 Tdo 607/2023)

 

Řízení proti právnické osobě, Insolvenční správce, Dovolání, Zastupování právnické osoby v trestním řízení, § 34 odst. 1, 2, 5 t. o. p. o., § 265d odst. 2 tr. ř.

Insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení, které je vedeno ve věci úpadku obviněné právnické osoby, není osobou, která může činit úkony za obviněnou právnickou osobu podle § 21 odst. 1 o. s. ř. a § 34 odst. 1 t. o. p. o., ani ji zastupovat jako zmocněnec podle § 34 odst. 2 t. o. p. o. či jako opatrovník podle § 34 odst. 5 t. o. p. o. Proto ani nemůže zvolit obviněné právnické osobě (dlužníku) obhájce a iniciovat tak za ni podání dovolání.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2023, sp. zn. 5 Tdo 1027/2023)

 

Místní příslušnost, Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, § 18 odst. 1 tr. ř., § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku

Místní příslušnost soudu ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. k projednání věci vedené pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku není určena místem, v němž se nachází soud, jenž vydal rozhodnutí, na jehož základě měl obviněný nastoupit výkon trestu odnětí svobody. Rozhodující je v této souvislosti místo, kde se zdržoval po uplynutí lhůty stanovené k nástupu trestu odnětí svobody, nebo místo, kde měl nastoupit, ale nenastoupil výkon trestu do určené věznice.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2023, sp. zn. 7 Td 69/2023)

 

Místní příslušnost, Podmíněné propuštění, § 320 odst. 2, § 331 odst. 1 tr. ř.

Pro určení místní příslušnosti soudu ve smyslu § 320 odst. 2 tr. ř. k řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podle § 331 odst. 1 tr. ř. je rozhodující, ve které věznici odsouzený v době zahájení tohoto řízení vykonává trest odnětí svobody.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 2023, sp. zn. 1 Ntd 2/2023)

 

Řízení o dovolání, § 265d odst. 1 písm. c), odst. 2 a § 265p odst. 3 tr. ř.

Smrt obviněného nepřekáží podle § 265p odst. 3 tr. ř. řízení o dovolání ani řízení vedenému po kasačním rozhodnutí Nejvyššího soudu. Proto obhájce zemřelého obviněného, který vykonává práva obviněného (§ 304 odst. 1 tr. ř. per analogiam), je oprávněn podávat opravné prostředky proti rozhodnutím učiněným v takovém navazujícím řízení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2023, sp. zn. 8 Tdo 731/2023)

 

Těžká újma na zdraví, § 122 odst. 2 tr. zákoníku

Závěr o existenci těžké újmy na zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 tr. zákoníku není podmíněn tím, aby vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění odpovídající některé z alternativ uvedených pod písm. a) až h) navíc trvaly po dobu delší než šest týdnů, což představuje další alternativu uvedenou pod písm. i). Tato alternativa vymezuje poruchu nebo onemocnění, jejichž závažnost se projevuje právě v délce doby, po kterou byl poškozený podstatně omezen v obvyklém způsobu života.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2023, sp. zn. 8 Tdo 254/2023)

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP