Jak jsme na tom s novelami zákona o advokacii a advokátního tarifu?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vám v tomto úvodníku představil aktuální situaci kolem novelizace dvou významných předpisů týkajících se výkonu naší profese a zároveň shrnul mé působení za více než polovinu funkčního období představenstva od posledního sněmu v roce 2021.

Rozhodl jsem se totiž rezignovat na funkci člena představenstva. Zčásti proto, že se naplnily priority, které jsem si předsevzal, zčásti proto, aby se ke slovu do konce mandátu dostali i další náhradníci představenstva (nahradí mne můj přítel a skvělý brněnský advokát Pavel Kroupa), a konečně i proto, že 1. července 2024 vstupuje v život nový stavební zákon, na jehož vzniku jsem se podílel, a potřebuji si uvolnit ruce k dokončení komentáře, výuce a implementaci zákona, kterou má klientská praxe vyžaduje. Ve spojení s ČAK však zůstanu i nadále jako člen Sekce pro veřejné právo a „přítel na telefonu“ ve věcech legislativy, které se věnuji celý profesní život, dále také ve věcech e-Governmentu a digitalizace.

Pro naše dvě největší priority v oblasti legislativy – novelu zákona o advokacii a novelu vyhlášky o advokátním tarifu – již představenstvo udělalo maximum toho, co bylo v našich silách, a obě novely už jen čekají na schválení v rámci legislativního procesu.

Novela zákona o advokacii

Návrh novely zákona o advokacii byl ve spolupráci s ČAK dokončen, dne 10. ledna 2024 schválen vládou a nyní jako tisk č. 623 čeká v Poslanecké sněmovně na druhé čtení. V prvním čtení v únoru byl návrh hladce schválen a nyní v dubnu prošel jen s nepatrnými změnami Ústavně-právním výborem Poslanecké sněmovny, který jej doporučil k dalšímu projednávání.

O obsahu novely byla advokátní veřejnost informována prostřednictvím advokátních médií, tak pouze připomínám, že zmíněná novela zahrnuje několik významných bodů:

Komplexní ochrana advokátního tajemství

Novela zákona o advokacii přináší především novou komplexní úpravu advokátního tajemství. Bude tedy jasně zakotveno, že informace tvořící obsah komunikace advokáta s klientem při výkonu advokacie jsou důvěrné, je-li tato důvěrnost v zájmu klienta. Stejně tak jako informace získané nebo vytvářené při výkonu advokacie nebo v bezprostřední souvislosti s ním, pokud z nich lze zjistit informace o obsahu komunikace klienta s advokátem nebo o poskytovaných právních službách. Informace chráněné advokátním tajemstvím, které se nacházejí u jiných osob než u advokáta, budou muset být takto výslovně označeny. Každý, kdo získá tyto informace, je nebude smět zneužít nebo prozradit jiné osobě bez zákonného důvodu anebo bez souhlasu toho, komu byly právní služby poskytnuty.

Kratší úvazky pro koncipienty a koncipientky

Další novinkou, kterou velmi vítám, a souvisela i s našimi aktivitami na poli výchovy a vzdělávání, je umožnění zkrácených úvazků při koncipientské praxi, zejména pro kolegyně a kolegy na rodičovské dovolené nebo vykonávají-li současně akademickou činnost, či z jiných závažných důvodů. V případě sjednání kratší pracovní doby se doba právní praxe advokátního koncipienta úměrně prodlouží. Jednoduché, že.

Proti vinklaření a pro mediaci

Novela též chrání označení „advokát“, „advokátní kancelář“ a odvozené tvary a výslovně zakazuje jejich užití, nejsou-li k němu splněny zákonné podmínky. Spolu s neoprávněným poskytováním právních služeb jde o nové přestupky se sankcí až do tří milionů korun. Dále bude možné ukončit účast advokáta jako společníka ve společnosti změnou způsobu jeho výkonu advokacie. I to je správné a dává advokátům větší individuální svobodu.

Dochází též k žádoucímu zmírnění pravidel střetu zájmů zejména pro transakce a mediace, kdy advokát nebude povinen odmítnout poskytnutí právních služeb, pokud s tím písemně vysloví souhlas všechny dotčené osoby, pokud jim advokát předem sdělí všechny podstatné okolnosti týkající se dané věci a nebude-li to v neprospěch zájmů stran nebo to nezhorší jejich postavení. Souhlas bude moci dotčená osoba kdykoli odvolat. Odvolaný souhlas ale už nepůjde znovu udělit.

Další posun k digitalizaci agend

Konečně se též legislativně i technicky umožní, aby advokáti mohli činit prohlášení o pravosti elektronického podpisu, jak avizuje zákon o právu na digitální služby. Úpravu v něm jsme sepsali již před třemi lety společně s dalším advokátem a současným prezidentem Hospodářské komory a ICT Unie Zdeňkem Zajíčkem a získali za něj titul Zákon roku 2019 v soutěži o nejlepší podnikatelský předpis pořádané společností Deloitte. A obdobně se upravuje i možnost identifikace klientů na dálku prostřednictvím prostředků pro elektronickou identifikaci, která podobně jako v AML zákoně navazuje na bankovní identitu, jež získala stejný titul o rok později. Z digitalizačních novinek lze zmínit též právní základ pro digitální podobu identifikačních průkazů advokátů a pro účast na sněmu online. U Ministerstva vnitra jsme rovněž uhájili autorizované konverze prováděné advokáty.

Online sněm

V neposlední řadě pak návrh zahrnuje nový způsob jednání a rozhodování sněmu České advokátní komory. Navrhuje se umožnit dis­tanční účast advokátů na sněmu, dále změna způsobu volby do volených orgánů a možnost přijímání usnesení sněmu mimo zasedání písemně nebo s využitím technických prostředků.

Konečně nový advokátní tarif

Dokončen a rozeslán do připomínkového řízení byl v březnu t. r. též dlouho očekávaný návrh novely advokátního tarifu, tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, a to s navrhovanou účinností k 1. červenci 2024.

Jak správně uvádí Ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě, účelem novely zmíněné vyhlášky je mj. zohlednění inflace v zásadě již od 1. 1. 2007 a od 1. 1. 2013. Za tak dlouhé období dosáhla inflace 78 %. Návrh pracuje s mírou inflace ve výši 80 % (v některých případech je použita mírně nižší míra a v některých mírně vyšší). Konkrétní změny lze najít a prostudovat ve veřejné části eKlepu mezi návrhy Ministerstva spravedlnosti.

ČAK se podílela i na reformních změnách trestního práva, které jsou rovněž aktuálně v připomínkovém řízení.

Modernizace výchovy a vzdělávání

Co se týče mých osobních priorit, jsem rád, že se podařila řada změn (byť ne všechny) v oblasti modernizace výchovy a vzdělávání. Potupné a zaostalé nošení kufrů knih na zkoušky je již naštěstí minulostí. Doufám, že kolegové dotáhnou i streamování přednášek a zavedení zpětné vazby hodnocením kvality lektorů, což jsou dnes již zcela elementární prvky jakéhokoli vzdělávání, má-li mít úroveň. Všechny mé návrhy jsem předal Výboru pro výchovu a vzdělávání.


Přeji Vám všem krásné jaro a těším se na setkání na naší nejbližší stavovské akci – slavnostním galavečeru Právníka roku, tentokrát v pátek 17. května 2024 v Obecním domě v Praze.

 

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D.

Ilustrační foto: archiv AD

Go to TOP