SD EU k přechodnému režimu pro držitele samonabíjecích palných zbraní

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 5. března 2024 rozsudek ve věci C-234/21 | Défense Active des Amateurs d’Armes a další, podle něhož platí, že nic nebrání tomu, aby členské státy stanovily, že se na držitele samonabíjecích palných zbraní, které byly přeměněny na zbraně ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, může po jejich zákazu vztahovat přechodný režim, je-li takovýto režim zaveden pro držitele takovýchto zbraní, které mohou vystřelovat ostré náboje. Podle SD EU není zajištění veřejné bezpečnosti občanů ohrožen tím, že i držitelé takto přeměněných zbraní mohou využívat možnosti ponechání již udělených povolení v platnosti.

 

Spor mezi sdružením Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL (DAAA) a dvěma belgickými občany na straně jedné a Conseil des ministres (Rada ministrů, Belgie) na straně druhé se týká novely zákona o zbraních, která nabyla účinnosti v roce 20191. Podle této novely byly zakázány některé druhy samonabíjecích zbraní přeměněných ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, které byly až do začátku června 2019 v Belgii volně v prodeji. Od té doby již držitelé těchto druhů zbraní nemají možnost si je ponechat, neboť se stali vlastníky zakázané zbraně. Naproti tomu se na vlastníky skutečných samonabíjecích palných zbraní (nepřeměněných, a tedy způsobilých vystřelovat ostré náboje), kteří je zákonně nabyli a zaregistrovali před 13. červnem 2017, vztahuje přechodný režim, který jim umožňuje si tyto zbraně ponechat.

Podle DAAA vede tato situace k rozdílnému zacházení s osobami vlastnícími zbraně spadající do těchto dvou kategorií a směrnice Unie, kterou měla belgická novela provést2, je v rozporu zejména s právem na vlastnictví, jakož i se zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace a ochrany legitimního očekávání. Cour constitutionnelle belge (belgický ústavní soud), kterému byla věc předložena, se Soudního dvora dotázal, zda je příslušné ustanovení směrnice neplatné, když členské státy neopravňuje stanovit přechodný režim pro osoby, které před 13. červnem 2017 zákonně nabyly a zaregistrovaly samonabíjecí palnou zbraň, která byla přeměněna na zbraň určenou pouze ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů.

Velký senát Soudního dvora potvrdil platnost dotčeného ustanovení, které není v rozporu s právem na vlastnictví ani se zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace a ochrany legitimního očekávání.

Toto ustanovení totiž na rozdíl od předpokladu, z něhož vychází DAAA, ve skutečnosti opravňuje členské státy k tomu, aby ponechaly v platnosti dřívější povolení pro všechny dotčené samonabíjecí palné zbraně, včetně zbraní, které byly přeměněny na zbraně určené pouze ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů. Belgickému ústavnímu soudu přísluší, aby z tohoto závěru vyvodil důsledky, pokud jde o přezkum platnosti vynětí takovýchto zbraní z přechodného režimu zavedeného belgickým zákonodárcem, který má provést.

 

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: canva.com

 


1 Většina ustanovení této novely je částečným provedením směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Posledně zmíněná směrnice byla v mezidobí zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 ze dne 24. března 2021 o kontrole nabývání a držení zbraní.

2 Viz poznámka pod čarou 1.

Go to TOP