SD EU k omezení práva volného pohybu v rámci EU na základě místa bydliště

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 22. února 2024 rozsudek ve věci C-491/21 | Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, v němž konstatoval, že odepření členského státu vydat svému státnímu příslušníkovi kromě cestovního pasu také průkaz totožnosti, který lze použít jako cestovní doklad, pouze z důvodu, že má bydliště v jiném členském státě, je v rozporu s unijním právem. Toto odepření představuje omezení práva volného pohybu v rámci Unie tím, že vytváří rozdílné zacházení mezi občany s bydlištěm v zahraničí a občany s bydlištěm v tomto členském státě.

 

Rumunský advokát má od roku 2014 bydliště ve Francii a vykonává profesní činnost jak ve Francii, tak v Rumunsku. V roce 2017 požádal rumunské orgány, aby mu vydaly průkaz totožnosti, jednoduchý nebo elektronický, který by představoval cestovní doklad, jenž by mu umožnil cestovat do Francie. Tato žádost byla zamítnuta z důvodu jeho bydliště v zahraničí.

Rumunský Nejvyšší kasační a soudní dvůr, kterému byla věc předložena, položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku

Soudní dvůr ve svém rozsudku rozhodl, že odepření vydat rumunským státním příslušníkům s bydlištěm v jiném členském státě průkaz totožnosti pouze z důvodu, že dotyčná osoba nemá bydliště v Rumunsku, představuje omezení práva svobodně se pohybovat a pobývat v rámci Unie.

Rumunská právní úprava totiž zavádí rozdílné zacházení mezi rumunskými občany s bydlištěm v zahraničí a rumunskými občany, kteří mají bydliště v Rumunsku. Prvně uvedení mají pro účely cestování pouze cestovní pas, zatímco ti druzí mohou mít průkaz totožnosti i cestovní pas.

Unijní právo1 neukládá členským státům, aby vystavovaly svým státním příslušníkům dva doklady, které lze použít jako cestovní doklady. Neumožňuje jim však zacházet méně příznivě s těmi svými státními příslušníky, kteří využili práva volného pohybu a pobytu v rámci Unie, aniž by to bylo odůvodněno objektivními hledisky obecného zájmu.

Taková právní úprava nemůže být odůvodněna ani nutností přiznat adrese bydliště uvedené v průkazu totožnosti průkaznost, ani účinností identifikace a kontroly této adresy ze strany příslušného správního orgánu.

 

Úplné znění rozsudku a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na stránce curia.europa.eu v den vyhlášení.
Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: curia.europa.eu

 


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

Go to TOP