Zástupci České advokátní komory v mezinárodních organizacích informují

Česká advokátní komora je již řadu let – prostřednictvím svých zástupců, kteří jsou členy výborů a účastní se plenárních zasedání, výročních konferencí a dalších odborných jednání či seminářů – aktivní v mnoha mezinárodních organizacích (CCBE, IBA, UIA, FBE, ECBA a AIJA). Zástupci Komory zastávají v těchto subjektech různé funkce, což jen potvrzuje prestiž, kterou si ČAK za léta svých aktivit v zahraničí vydobyla. Stejně jako v předchozích letech připravil Odbor mezinárodních vztahů ČAK společně se zástupci Komory ve zmíněných institucích tradiční souhrnnou zprávu o činnosti za uplynulý rok.

 

Antonín Mokrý, vedoucí české delegace při CCBE, bývalý prezident CCBE * www.ccbe.eu

Council of European Bars and Law Societies (CCBE)

V roce 2024 si ČAK připomene kulaté 20. výročí svého přijetí do Rady evropských advokátních komor (CCBE)! Ohlédnutí za činností CCBE v roce právě uplynulém může být prvním krokem k širšímu zamyšlení a zhodnocení toho, jaké výhody naše členství v této prestižní profesní organizaci českým advokátům přineslo, jakož i příležitostí k možnému otevření diskuse na téma, co advokátky a advokáti zapsaní do seznamu ČAK od této organizace v budoucnu očekávají. V průběhu právě započatého roku se k tématu dvacetiletého působení Komory v CCBE ještě vrátíme na stránkách Bulletinu advokacie, případně v příspěvcích na Advokátním deníku.

Leden a únor prožívalo CCBE ve znamení iniciativ, které v poslední době rezonují jak ve sféře podnikatelské, tak v širším společenském diskurzu, a to témat Společenské odpovědnosti korporací (CSR) a ochrany životního prostředí a klimatických změn.

CCBE vydala v únoru Prohlášení ke klimatické změně  (ZDEa dále dokument Společenská odpovědnost a advokátní profese: klíčové úvahy pro advokátní komory a advokáty (ZDE).

V těchto dokumentech dává CCBE zřetelně najevo, že evropští advokáti jsou si vědomi toho, že v oblasti právních služeb existuje řada možností a příležitostí, kdy sami advokáti a jejich organizace mohou přispět cílům udržitelného rozvoje (SDGs) tak, jak tyto byly definovány už v roce 2015 usnesením Valného shromáždění OSN s názvem „Transformace našeho světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj“, zahrnujícím výzvu k akci v oblastech snížení chudoby (SDG1), skoncování s hladem (SDG2), dosažení genderové rovnosti (SDG5), podpory inkluzivního ekonomického růstu (SDG8), boje s klimatickými změnami (SDG13), podpory míru a spravedlnosti (SDG16) a v posilování partnerství pro SDGs (SDG17). Příspěvkem k tématu boje s klimatickou změnou byl společný webinář CCBE a ELF konaný v únoru 2023, zaměřený právě na praktické rady advokátům v oblasti napomáhání cílům ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a prevence před sílící klimatickou nerovnováhou.

Únor je také měsícem pořádání prvního zasedání Stálého výboru CCBE konaného tradičně jako „prequel“ výroční Prezidentské konference, setkání a rokování prezidentů všech evropských advokátních komor (letos s již úctyhodnou 51letou historií) organizovaného Rakouskou advokátní komorou (ORAK) ve Vídni. Na prvém zasedání v r. 2023 bylo mimo jiné schváleno znění „Příspěvku CCBE ke zprávě o Právním státu pro rok 2023“, který v řadě konkrétních zjištění a doporučení vychází jednak z rekapitulace aktivit samotné CCBE, jednak z národních zpráv jednotlivých členských advokátních komor (obsáhlou zprávu každoročně předkládá i ČAK). V tomto svém Příspěvku CCBE zejména ocenila, že ve Zprávě Evropské komise o právním státu za r. 2022 došlo k výslovnému uznání advokátů jako klíčových aktérů soudních systémů a současně bylo zdůrazněno, že „advokáti a jejich profesní sdružení hrají zásadní roli při posilování právního státu a zajišťování ochrany základních práv, včetně práva na spravedlivý proces“ (celý text Příspěvku CCBE ZDE).

Na zmíněném vídeňském zasedání došlo také k přijetí Pozice CCBE k návrhu „Úmluvy o ochraně profese advokáta“, klíčového právního dokumentu, jehož přípravou se na základě rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy nyní zabývá k tomu speciálně ustavený výbor expertů. (Celý text Pozice CCBE ZDE).

V oblasti práva informačních technologií bylo dále přijato Prohlášení CCBE k Evropské deklaraci o digitálních právech a zásadách. (Celý text Prohlášení ZDE).

Aktivity CCBE v období měsíců března až května se soustředily především k aktivní účasti na nejrůznějších konferencích a setkáních dotýkajících se advokátního stavu. Členové předsednictva a předsedové odborných výborů vystoupili v rámci těchto událostí například na Setkání s Japonskou federací advokátních komor v Tokiu, Setkání vedoucích činitelů Komor (IBA Helsinki), Výročním Plenárním zasedání CDCJ věnovaném tématu „Směrem k závaznému právnímu nástroji o ochraně advokátů a nové praktické příručce pro odborníky z praxe administrativního zadržování migrantů a žadatelů o azyl“, nebo na březnovém setkání s Výborem expertů pro problematiku Strategických žalob proti účasti veřejnosti (SLAPP) konaném ve Štrasburku.

Na jarním zasedání Stálého výboru CCBE v Bruselu byly přijaty další významné dokumenty –  Aktualizovaná doporučení CCBE týkající se státem hrazené právní pomoci (Legal Aid) (Celé znění ZDE) a Stanovisko CCBE k návrhu Komise na přijetí Směrnice o harmonizaci trestných činů a trestů za porušení omezujících opatření EU z 2. prosince 2022.

CCBE také vyjádřila svůj postoj k připravované Směrnici k tzv. SLAPP“ (Strategické žaloby vedené proti účasti veřejnosti), kde upozornila na skutečnost, že sami advokáti mohou být oběťmi, a navrhla zlepšení k zajištění stejné ochrany práv. CCBE ve svém stanovisku zdůraznila nejdůležitější problémy související s ochranou osob, které se angažují v účasti veřejnosti, a formulovala návrhy k zajištění rovnováhy mezi přístupem ke spravedlnosti pro každého a zárukami nezneužívání soudních řízení zjevně neopodstatněnými žalobami.

Dalším dokumentem přijatým v období jara loňského roku (květen 2023) bylo Prohlášení CCBE k využívání umělé inteligence (AI) v justičních systémech a při výkonu rozhodnutí. Prohlášení obsahuje mimo jiné upozornění na to, že použití některých nových technologií, jako jsou prediktivní a profilační nástroje umělé inteligence, v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví, může v demokratické společnosti představovat nepřijatelná rizika. CCBE proto společně s dalšími zúčastněnými stranami vyzvala k jejich zákazu.

Iniciativy CCBE v období června a letních měsíců se opět koncentrovaly do oblasti proaktivní účasti na shromážděních, konferencích a jednáních na evropské i mimoevropské úrovni. Zde je vhodné připomenout červencové přijetí prezidenta a delegace CCBE papežem Františkem ve Vatikánu a také Plenární zasedání CCBE konané na konci května v Chanii na Kypru. Na tomto zasedání bylo mimo jiné přijato znění společného otevřeného dopisu CCBE a řady asociací a internetových poskytovatelů služeb vyzývajícího poslance Evropského parlamentu, aby odmítli Komisí navrhovaný Evropský balíček „elektronických důkazů“. Podle CCBE existuje řada výhrad ke Komisí navrženému textu tohoto právního instrumentu: v návrhu chybí účinný notifikační systém, návrh nezohledňuje národní kontext s oslabeným právním státem a zvýšenými riziky politické represe, má nedostatečně navržené záruky a poskytuje omezená práva na účinné opravné prostředky. V oblasti přistěhovaleckého a azylového práva byly přijaty Předběžné připomínky CCBE k čl. 17 odst. 4 návrhu směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech (přepracované znění) celý text ZDE, a v oblasti trestního práva Stanovisko CCBE k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předání řízení v trestních věcech (celý text ZDE).

V oblasti práva IT pak vystoupil předseda výboru IT Law Jiří Novák na konferenci European Lawyers Institute (ELI) k projektu „Digitalizace systémů civilního soudnictví v Evropě“ jako řečník a zástupce CCBE. Komentoval zde praktické aspekty digitalizace systémů civilního soudnictví, jako jsou způsoby komunikace se soudy, pravidla pro distanční soudní jednání a provádění dokazování v digitální formě (například prostřednictvím videokonference).

V druhé polovině roku přijala CCBE pozvání polských advokátů a právních poradců do Varšavy, a to nedlouho před konáním polských parlamentních voleb. Část zasedání Stálého výboru dne 29. září byla zaměřena na situaci právního státu v Polsku, k níž bylo přijato Prohlášení, na zasedání vystoupila celá řada významných osobností právnické veřejnosti hostitelské země. Se zajímavým příspěvkem zde také vystoupila předsedkyně ukrajinského Centra pro občanské svobody Oleksana Matvijčuková, která připomenula složitou situaci na Ukrajině po napadení země Ruskou federací. Zmíněná organizace obdržela v r. 2022 Nobelovu cenu za mír.

Z období od konce září do konce roku 2023 je namístě zmínit významnou akci pořádanou CCBE u příležitosti Evropského dne právníků a Evropského dne spravedlnosti (23. října) v prostorách Evropského parlamentu, která propojila zdůraznění úlohy evropských institucí s prosazováním základních hodnot právnické profese a výkonu spravedlnosti. Této události se účastnili osobně i zástupci ČAK, spolu s čelnými představiteli institucí EU na vysoké úrovni, jakož i se zástupci Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva. O tři dny později pak ČAK uspořádala (i s účastí řečníků z CCBE) vlastní „doplňkový“ webinář s diskusí na téma „Dopady evropské legislativy a rozvoj judikatury evropských soudů v oblasti ochrany advokátního tajemství“.

Dne 10. listopadu 2023 CCBE zveřejnila a zaslala orgánům EU svůj „Poziční dokument k návrhu směrnice o pravidlech DPH pro digitální věk a jejím možném dopadu na profesní tajemství“. CCBE zde nastínila potenciální problémy, které by zavedení e-reportingu a e-fakturace mohlo pro advokáty znamenat. Navrhla přitom zahrnout do znění Směrnice konkrétní pozměňovací návrhy, které zachovají důvěrnou povahu vztahu advokáta s klientem, a to formou zavedení výjimek šitých na míru právě pro tento specifický vztah, čímž se umožní předejití možnému porušení profesního tajemství.

30. listopadu 2023 představila CCBE svou aktualizovanou Praktickou příručku pro advokáty intervenující u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Cílem příručky je konkretizovat některé postupy ESLP, které jsou někdy pouze stručně obsaženy v Řádu soudu nebo v praktických pokynech Soudu a jež doplňují další příručky a materiály Soudu, zabývající se zejména výkladem Úmluvy a jednotlivých práv a svobod, které Úmluva chrání.

Poslední zasedání v roce 2023, zasedání Pléna CCBE, se konalo tradičně v zemi, z níž pochází prezident CCBE, kterým byl v uplynulém roce řecký advokát Panagiotis Perakis. Místem konání byly Athény. Na tomto zasedání byla opět přijata celá řada dokumentů reagujících buď na připravovanou evropskou legislativu, nebo na vnitřní organizaci CCBE. Byla zde také udělena cena Human Right Awards, směřující za rok 2023 do rukou vězněných a pronásledovaných lidskoprávních aktivistů (právníků) z Číny. Byly také zvoleni noví členové předsednictva, jimiž pro rok 2024 budou Pierre-Dominique Schupp (Švýcarsko) v pozici prezidenta a Thierry Wickers (Francie), Roman Završek (Slovinsko) a Alex Tallon (Belgie) jako místopředsedové.

Závěrem je dlužno připomenout, že ČAK se účastní naprosté většiny akcí pořádaných CCBE nejen osobní participací členů své delegace na zasedáních a přizvaných expertů ve výborech a pracovních skupinách, ale pravidelně přispívá formou komentářů a připomínek k řadě připravovaných dokumentů, a to jak na úrovni členů samotné delegace (a jí přizvaných expertů), tak prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu, především v rámci pravidelných schůzek bruselských zástupců jednotlivých národních komor konaných obvykle přímo v Bruselu.

 

Dagmar Dubecká, zástupkyně ČAK v IBA * www.ibanet.org

International Bar Association (IBA)

I v roce 2023 pokračovala IBA nejen v organizaci řady zajímavých konferencí a webinářů zaměřených na poslední novinky a aktuální vývoj v různých právních oblastech, ale i v podpoře principu „vlády práva“ a nezávislosti advokátů. I nadále úzce spolupracovala s ukrajinskými advokátními komorami a pomáhala ukrajinským advokátům v době ruské agrese. Pozadu samozřejmě nezůstal ani Institut lidských práv při IBA (IBA Human Rights Institute – IBAHRI), který aktivně pomáhal (a stále pomáhá)  např. afghánským ženám – právničkám, nezávislým advokátům v Bělorusku a Rusku, mapoval varující signály o porušování vlády práva v Nikaragui, spolupracoval s experty OSN zaměřenými na řešení humanitární situace v Darfuru atd. Detailnější přehled všech aktivit a činností tohoto institutu můžete nalézt na webových stránkách IBA ZDE.

Jako každoročně,  i v loňském roce se uskutečnila dvě zasedání IBA Council – pololetní v Helsinkách a následně výroční v Paříži. Na obou zasedáních reprezentoval Českou advokátní komoru její předseda Robert Němec, který se od svého zvolení aktivně o činnost IBA zajímá a účastní se jak pololetních, tak i výročních zasedání IBA Council.

Výroční konference IBA, jež se konala na přelomu října a listopadu v Paříži, nabídla svým účastníkům nejen možnost navštívit velmi zajímavé přednášky na nejrůznější právní témata, ale zapojit se i do diskusí s tak zajímavými řečníky, jako byli např. bývalý polský prezident Lech Wałesa, ukrajinský generální prokurátor Andriy Kostin nebo bývalá premiérka Dánska paní Helle Thorning-Schmidt. Na úvodní ceremonii konference promluvil někdejší hlavní vyjednávač EU ve věci Brexitu pan Michel Barnier a prostřednictvím videa účastníky akce pozdravil i francouzský prezident Emannuel Macron. Řada těchto přednášek a diskusí byla zaznamenána, takže máte-li zájem podrobněji se s nimi seznámit, můžete tak učinit prostřednictvím návštěvy webových stránek IBA – konkrétně ZDE.

Přemýšlíte-li o tom, zda, a pokud ano, jaké akce organizované ze strany IBA v roce 2024 navštívit, prostudujte si detailně nejen jejich přehled (ročně jich bývá zhruba 60) zveřejněný ZDE, ale (což platí zejména pro mladší advokáty) i podmínky různých stipendií nabízených ze strany IBA a jejích různých výborů (ZDE).

Letošní výroční konference IBA se uskuteční v Mexico City. O uspořádání pololetního zasedání IBA Council a dalších orgánů IBA v roce 2026 se uchází s podporou České advokátní komory Praha.

Hovoříme-li o výborech IBA, není možná od věci připomenout základní strukturu této největší a nejvýznamnější celosvětové asociace advokátů, která byla založena již v roce 1947. Základní pilíře IBA tvoří dvě divize – tzv. Legal Practice Division (LPD) a Public and Professional Interest Division (PPID), která se dále skládá z Bar Issues Commission (BIC) a Section on Public and Professional Interest (SPPI) a spadá pod ni i již zmíněný částečně autonomní IBA’s Human Rights Institute (IBAHRI). Každá z uvedených divizí má celou řadu sekcí a výborů, které pak zaštiťují organizaci různých odborných konferencí a webinářů, vydávání newsletterů a další akce. Pokud máte zájem o zapojení se do práce některého ze specializovaných výborů, doporučujeme, abyste kontaktovali některého z členů užšího vedení výboru – přehled výborů a jejich představitelů naleznete ZDE.

 

Erwin Hanslik, národní zástupce v UIA * www.uianet.org

Union Internationale des Avocats (UIA)

Na pozici národního zástupce v UIA jsem byl nominován představenstvem ČAK začátkem tohoto roku. Členem této celosvětové sítě advokátů jsem však již od roku 2007. UIA byla založena téměř před 100 lety a v současné době má více než 2 miliony členů z přibližně 110 zemí.  Světový kongres se koná každoročně na konci října; letos se bude konat od 30. října do 3. listopadu v Paříži. Hlavními tématy letošního kongresu jsou „Móda a udržitelnost“ a „Umělá inteligence“. Právníci mohou být účastni tzv. odborných výborů dle své příslušné odbornosti nebo zájmu. Já osobně jsem místopředsedou Real Estate Commission – je velmi inspirativní setkávat se s kolegy z celého světa a mít možnost zapojit se intenzivně do diskusí týkající se dané problematiky.

Na rozdíl od jiných, mnohem větších sítí právníků, jako je IBA, se kongresu UIA obvykle účastní přibližně 800 lidí. Každý večer pořádají společné aktivity, jako je gala večeře, která se obvykle koná předposlední večer. Oficiálními jazyky UIA jsou angličtina, francouzština a španělština. I když mě stále udivuje a do jisté míry i překvapuje, že se v takové síti nelze dohodnout na společném jazyce, je to nakonec to, co činí síť UIA tak atraktivní, protože si nechce konkurovat s jinými organizacemi. Původním cílem UIA bylo založení platformy pro francouzsky mluvící právníky (proto francouzský název), dnes však vliv UIA sahá mnohem dále – zasedání jsou často simultánně tlumočena a některá se konají také přímo v angličtině.

Zejména v době, kdy je mezinárodní spojení výhodou, je členství v UIA dobrou volbou. Kongresy a semináře jsou přístupné všem členům a UIA pravidelně vydává časopis „Juriste“, který poskytuje informace o nejnovějších trendech a vývoji v síti UIA

Veškeré informace o organizaci UIA najdete na jejích webových stránkách ZDE. V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám rád k dispozici jak telefonicky, tak i prostřednictvím e-mailu e.hanslik@taylorwessing.com. Rád se s Vámi podělím i o své osobní zkušenosti a doufám, že mnohé z Vás motivuji k členství v této zajímavé organizaci.

 

Lenka Vidovičová, národní zástupkyně v FBE * www.fbe.org

Federation des Barreaux d´Europe (FBE)

Evropská federace advokátních komor (FBE) se sídlem ve Štrasburku sdružuje advokátní komory členských států Rady Evropy. Jejími členy jsou pouze advokátní zastřešující organizace, regionální nebo národní advokátní komory. Je tedy zřejmé, že vedle mezinárodních organizací, jejímiž členy jsou jednotliví advokáti a advokátky, představuje mezinárodní sdružení komor o něco odlišnější vhled do advokátního světa. Problémy organizace národních advokacií, legislativy a aktivní účast na její tvorbě, ale i kárných řízení a obhajoba práv advokátů tak, aby mohli vykonávat svou profesi s maximálním přínosem pro klienta – to jsou oblasti, o kterých se advokátní komory v platformě FBE pravidelně informují a sdílejí své poznatky. FBE sdružuje přes 200 advokátních národních i regionálních komor, reprezentujících přibližně milion advokátů.

Za ČAK jsem se zúčastnila výročního kongresu FBE v Amsterodamu ve dnech 15.–17. 6. 2023, jehož hlavními tématy byly citlivé otázky etiky výkonu profese advokáta, zaměřené na právo či povinnost odmítnout právní službu, nejen v civilních věcech, ale zejména v závažných trestních případech (teroristické útoky např. ve Francii), a také hraniční případy dotčené evropskými sankcemi, které následovaly po válečných událostech na Ukrajině.

Další praktickým důkazem práce FBE v roce 2023 na poli boje za obranu rovnováhy mezi všemi složkami moci (zákonodárné, výkonné a soudní) a odrážení útoků zejména ze strany moci výkonné v roce 2023 byla rezoluce FBE proti chystané legislativě v Portugalsku, která by znamenala legální možnost poskytovat právní poradenství bez jakékoli garance kvality subjektům mimo advokacii.

V roce 2023 se novými členy FBE staly velké regionální advokátní komory ze Sieny a Trenta a také významná irská Dublin Law Society. Na pozici pozorovatele byla přijata národní advokátní komora z Ázerbájdžánu.

Příští výroční kongres a valné shromáždění FBE bude hostit od 6. do 8. června 2024 španělská Malaga.

 

Miroslav Krutina, národní zástupce v ECBA a viceprezident ECBA * www.ecba.org

 European Criminal Bar Association (ECBA)

Evropská trestní advokátní komora (The European Criminal Bar Association nebo též „ECBA“) je sdružením obhájců ze všech členských států Rady Evropy. Jeho cílem je podpora základních práv a procesních záruk osob, které se účastní trestního řízení, a prosazování vysokých procesních standardů. Mimo to se ECBA též zaměřuje na podporu advokátního stavu v Evropě a svobodný výkon povolání obhájce.

ECBA prostřednictvím svých konferencí, výborů, pracovních skupin a médií – včetně internetových stránek www.ecba.org – vytváří odborné fórum pro podporu vývoje evropské legislativy, a to zejména s ohledem na práva na spravedlivý proces v praxi. ECBA hájí tyto zájmy na půdě orgánů EU, především na půdě Evropské komise a Evropského parlamentu. S ECBA z pozice člena, partnera, konzultanta či participanta na konferencích spolupracují stovky expertů z celého světa.

Každoroční jarní a podzimní konference, kterou ECBA pořádá, poskytují prostor pro setkání a odbornou diskusi nad aktuálními tématy jak evropské, tak vnitrostátních jurisdikcí.

Jedním z hlavních témat jarní konference konané 5. a 6. 5. 2023 ve Varšavě byla otázka výzev, kterým čelí příslušníci právnických profesí v Polsku, Maďarsku či Bělorusku. Prostor byl věnován i současnému dění na Ukrajině.

Podzimní konferenci v Sofii ve dnech 6. a 7. 10. 2023 dominovala otázka procesních záruk v trestním řízení. Jako ukázka našich cílů může posloužit prohlášení ECBA z listopadu 2023 k novému návrhu unijní směrnice o boji proti korupci. Jakkoliv ECBA sdílí názor, že fenomén korupce je třeba potírat, prosazování kriminalizace korupce musí být prováděno při plném respektování základních práv a zásad řádného procesu.

Téma procesních záruk se spolu s konfliktem jurisdikcí jeví být klíčovým mimo jiné i pro nadcházející konference. Nejblíže nás čeká Brusel počátkem května 2024, kam si tímto coby viceprezident ECBA a šéf pracovní skupiny pro procesní záruky dovoluji pozvat české obhájce.

 

Eva Indruchová, členka Výkonného výboru AIJA * www.aija.org

International Association of Young Lawyers (AIJA)

Uplynulý rok 2023 byl pro Mezinárodní asociaci mladých právníků (AIJA) úspěšný. Počet členů AIJA se i nadále navyšuje, aktuálně sdružuje zhruba 4000 individuálních členů (právníků do 45 let věku), a to z více jak 100 různých zemí světa, a dále téměř 70 tzv. kolektivních členů, především advokátních komor.

V roce 2023 AIJA uspořádala přes 40 akcí, ať už online webinářů, zasedání pracovních výborů, společenských setkání nebo fyzických konferencí. Nejvýznamnější byl pak výroční kongres v Riu v srpnu 2023 a dvě pololetní konference – na jaře v Haagu a na podzim v Paříži. Pařížská konference, která byla tematicky zaměřena mj. na odolnost právníků (a součástí byla i osvěta ohledně wellbeingu v právnických profesích, lekce jógy či indická meditace), byla dokonce zcela vyprodaná.

Velmi aktivní je nadále i AIJA Women Network, platforma v rámci organizace, která má za cíl zlepšení postavení žen v právnických profesích.  Toto uskupení vzniklo v roce 2019 a od té doby zorganizovalo mnoho seminářů na rozličná témata, jako je rovnost platů mužů a žen či možnost kariérního růstu pro ženy v právním prostředí.

AIJA nadále pokračuje i v nahrávání zajímavých podcastů, které si můžete zdarma poslechnout na stránkách AIJA (ZDE).

V roce 2023 jsem opět iniciovala i setkání členů a přátel AIJA v České republice – jednalo se o neformální sešlost aktivních i bývalých českých členů AIJA. Tato úspěšná událost, která se konala v Praze, byla přístupná i potenciálním zájemcům o členství.

Pro rok 2024 se již připravuje mnoho zajímavých akcí, především výroční kongres, který se uskuteční 3.–7. září 2024 v Madridu, a dvě pololetní konference – v Mexiku a v Lucemburku.

Na závěr bych ráda opět vyzvala všechny advokátní koncipienty a advokáty do 45 let věku, kteří by měli zájem o členství v AIJA, nechť mě neváhají kontaktovat na e-mailové adrese indruchova@cak.cz.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: archiv ČAK

Go to TOP