ESLP rozhodoval loni o 33 stížnostech proti ČR, uspěli dva stěžovatelé

Proti České republice v roce 2023 uspěli u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) dva stěžovatelé. Je to méně než desetina z celkového počtu (33) rozhodnutých kauz. V 25 kauzách Česko uspělo, tři řízení ESLP zastavil, v jednom česká strana sama uznala porušení Úmluvy o ochraně  lidských práv a základních svobod a v posledních dvou uzavřela se stěžovateli smír. Tyto i další informace zazněly na tiskové konferenci Ministerstva spravedlnosti, jež se konala ve čtvrtek 8. února. O bilanci ČR před ESLP v loňském roce a o výhledu na rok letošní hovořil vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva Mgr. Petr Konůpka.

 

Úvodního slova se ujal náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák. „Evropský soud pro lidská práva nastavuje standard ochrany lidských práv skoro ve všech zemích Evropy, a má tak velký dopad na životy občanů i v ČR. Proto je jeho rozhodovací praxe a její následná implementace do našeho právního řádu velice důležitá,“ uvedl náměstek Dvořák. „V minulém roce byla předmětem řízení v rámci požadavků stěžovatelů u ESLP celková částka 162,5 milionu korun. Díky řádné obhajobě a práci našich kolegů z kanceláře vládního zmocněnce stěžovatelé nebyli úspěšní v objemu částky 161,5 milionu korun. Suma, kterou nakonec ČR uhradila, tak činila jeden milion korun. To jistě vypovídá o tom, jak úspěšní naši kolegové ve své práce u této soudní instituce jsou.“

Poukázal také na další činnosti, kterými se ministerstvo, resp. Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP zabývá – jednak se věnuje implementaci konkrétních závazků tak, aby došlo ke změně praxe nebo právních předpisů v ČR, a dále se zaměřuje na oblast vzdělávání a osvěty. Tady náměstek Dvořák vyzdvihl především chystaný projekt Mezi soudy.

 

Jednotlivé kauzy pak přiblížil vládní zmocněnec Mgr. Petr Konůpka. Co se týká celkové bilance za loňský rok, rozhodoval Evropský soud pro lidská práva v 33 případech. A porušení Evropské úmluvy o lidských právech shledal pouze ve dvou. V jednom případě pak vláda předložila tzv. uznání porušení, ve dvou případech uzavřela smír, ve třech případech bylo řízení zastaveno, neboť stěžovatelé již neměli zájem pokračovat, a v 25 případech byla ČR úspěšná. Jak je patrné, ČR neuspěla jen v malém procentu případů,“ shrnul výsledky za loňský rok vládní zmocněnec. Je dobré to ale vidět i z širšího kontextu – ESLP totiž zašle vládě k vyjádření jen asi desetinu věcí, které obdrží. Celkově obdrží proti České republice více než 300 stížností ročně. To znamená, že ESLP shledal porušení ČR ve dvou případech z 300,“ dodal. „Co se týče porušení – v prvním případě došlo k porušení práva na spravedlivý proces před Ústavním soudem, ve druhém k porušení Úmluvy v případě psychiatrického pacienta, který zemřel po zásahu policejním taserem,“ uzavřel Petr Konůpka. Doplnil ještě, že se ČR rozhodla nežádat ani v jedné z uvedených kauz o přezkum velkým senátem ESLP, neboť obě rozhodnutí jsou v souladu s předchozí judikaturou soudu.

Jednostranné uznání porušení Úmluvy ze strany vlády se pak týkalo nedostatečného odškodnění za újmu na zdraví, resp. případu muže, kterého v roce 1995 postřelili policisté při zásahu. Vláda se mu rozhodla vyplatit 7000 eur (zhruba 175 000 korun).

Z případů běžících v letošním roce pak zmocněnec jmenoval především mezinárodní kauzu Lichtenštejnsko proti České republice, týkající se konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů dekrety prezidenta Beneše, a kauzu Duarte Agostinho a ostatní proti 32 státům včetně ČR (změna klimatu). Dále zmínil i tzv. impact cases mající dopad do legislativy ČR – například kauzu sterilizace jako podmínky uznání změny pohlaví, inkluzivní vzdělávání atd.

Upozornil také na pokračující snahu KVZ o implementaci některých rozsudků a rozhodnutí ESLP – jde především o kauzu diskriminace romských žáků ve vzdělávání z roku 2007, kde se ČR stále nedaří nalézt uspokojivé řešení, nebo o případ Approach, týkající se nepřijatelnosti tělesného trestání dětí. Jak uvedl, ČR již připravila novelu občanského zákoníku, která je v současné době v připomínkovém řízení.

V závěru svého vystoupení Petr Konůpka představil projekt Mezi soudy (www.mezisoudy.cz), nový portál Ministerstva spravedlnosti, na němž bude zájemcům pravděpodobně již od května letošního roku k dispozici v češtině databáze judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Evropského výboru pro lidská práva, výborů OSN a také judikatura Ústavního soudu. Bude zde také praktický průvodce pro legislativce, sloužící k ověření slučitelnosti právního předpisu s judikaturou ESLP, tematické příručky judikatury ESLP a české překlady lidskoprávních dokumentů.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD, MSp

Go to TOP