Profesor Petr Průcha pětasedmdesátníkem

Není to tak dávno, co jsem psal gratulační článek k sedmdesátinám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Uplynula další pětiletka a nyní se – v souladu se zásadou legitimního očekávání – zmíněný nestor správního práva a mj. můj bývalý skvělý učitel dožívá v plné tvůrčí a pracovní kondici krásných sedmdesáti pěti let.

 

Jinak vyjádřeno, v prvním únorovém týdnu měsíce února oslaví krásné životní jubileum významný český (resp. moravský) právník, dlouholetý vysokoškolský pedagog a bývalý výrazný soudce Nejvyššího správního soudu vážený pan prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

 

Petr Průcha v roce 1976 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (tehdy to byla ještě Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně), kde je od té doby de facto pilířem Katedry správního práva a správní vědy. Katedra od toho roku několikrát měnila své názvy, personální složení, vize i náplň a rozsah práce.

Oslavenec zde více než čtyřicet pět let vyučuje jeden z nejdůležitějších právních oborů, kterým správní právo vždy bylo a je.

Profesor Průcha vždy brilantně přednášel a nadále přednáší jak správní právo hmotné, tak i procesní. Jak pro studenty a studentky od niveau bakalářského, až po doktorandské.

A conto Průchova fakultního působení je nutné uvést, že od post-revolučního roku 1990 do roku 2003 byl vedoucím Katedry správní vědy, správního práva a finančního práva, dodejme pro vyšší informační komplexnost, že později byla tato katedra progresivně „zredukována“ na Katedru správní vědy a správního práva.

Vážený pan profesor Průcha se nesmazatelně zapsal do povědomí (a možná i srdcí) tisíců studentů a studentek jinak relativně nezáživného oboru. Starší ročníky se mohou dodnes chlubit Průchovým podpisem v indexu. Po zrušení indexů a zavedení elektronické evidence známek již tento žádaný suvenýr, žel, zanikl.

Studenti vždy oceňovali především Průchovu erudici, přísnost a důslednost, která však nikterak nepostrádala spravedlnost a smysl pro empatii.

V neposlední řadě je generacím českých studentů a absolventů práv znám oslavencův neopakovatelný smysl pro suchý anglický humor s moravskými podtóny. Dámy, ale i senzitivnější pánové vždy oceňovali Průchovo noblesní oblékání a nevídaně zdvořilé vystupování.

Bylo by však hrubou chybou zjednodušovat Průchovu profesní dráhu jen na akademické či vědecké působení. Profesor Průcha rozhodně celoživotně nebyl nějakým nepraktickým akademickým pracovníkem odtrženým od praxe…

Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., byl roky váženým a respektovaným soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS), kde zastával také pozici předsedy senátu. Na NSS oslavenec skončil v roce 2019, jelikož příslušný zákon neumožňuje soudcům NSS, na rozdíl od soudců ústavních, pokračovat po sedmdesátém roku v jejich práci. Zda je to tak systémově správně, nechám na úvaze čtenářů a čtenářek.

Komplexnost Průchovy odbornosti mj. dokládá, že v letech 1998–2003 byl členem Legislativní rady vlády ČR, kam se v roce 2019 vrátil a působil zde do roku 2022.

Dále pak byl v letech 1994–2003 členem konzultačního sboru při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pro otázky územního plánování a stavebního řádu.

Do pestré mozaiky mj. doplňme, že v letech 1992–2003 byl Petr Průcha členem představenstva České společnosti pro stavební právo. Citované činnosti musel profesor Průcha posléze logicky ukončit pro neslučitelnost s výkonem funkce soudce NSS.

Petr Průcha je mj. držitelem prestižního ocenění Právník roku 2014, jak jinak než v kategorii Správní právo.

 

Přejeme ze srdce panu profesoru Petru Průchovi mnoho zdraví a štěstí a ještě mnoho plodných let na brněnské právnické fakultě, a vlastně nejen na ní.

 

JUDr. Petr Kolman, Ph.D., právní pedagog a člen RK ČNB a RK ÚO
Foto: archiv ČAK

Go to TOP