Tým soudců Ústavního soudu doplní další zástupce advokacie, Milan Hulmák

Advokát doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., se bude moci stát novým ústavním soudcem. Na doporučení svého Ústavně-právního výboru a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice schválil Senát – za přítomnosti prezidenta republiky Petra Pavla – ve středu 24. ledna 2024 jeho jmenování. Docent Hulmák je tak dalším zástupcem advokátního stavu, který v letošním roce rozšíří řady soudců ÚS. V týmu ústavních soudců Hulmák nahradí JUDr. Ing. Jiřího Zemánka, CSc., jehož desetiletý mandát skončil v sobotu 20. ledna 2024.

 

Česká advokátní komora doc. JUDr. Milanu Hulmákovi, Ph.D., upřímně gratuluje k souhlasu Senátu s jeho jmenováním soudcem Ústavního soudu. „Blahopřeji docentu Hulmákovi k dnešnímu rozhodnutí Senátu a přeji mu na této náročné životní cestě, která ho čeká, hodně psychických i fyzických sil,“ popřál Milanu Hulmákovi k výsledku hlasování senátorů předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Jsem přesvědčen, že kolega Hulmák je výbornou volbou a že splňuje všechna kritéria, která jsou na ústavního soudce kladena. Za vedení České advokátní komory bych pak chtěl vyjádřit potěšení z toho, že tým ústavních soudců posílí další zástupce advokacie, neboť jsem přesvědčen, že širší zastoupení advokátů je pro fungování této instituce velmi důležité.“

 

Ústavně-právní výbor Senátu doporučil schválení kandidatury advokáta doc. JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D., na soudce Ústavního soudu již minulý týden, 17. ledna. V tajných volbách obdržel podporu šesti z osmi hlasujících členů výboru. Na zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice konaném v úterý 23. ledna získal hlasy všech šesti přítomných členů.

V průběhu debaty na schůzi výboru pro lidská práva Hulmák jeho členům mimo jiné řekl, že je „zastáncem zdrženlivosti“, pokud jde o zásahy do Ústavy. Nemá ale námitky proti úpravám občanského zákoníku, na jehož přípravě se podílel. „Občanskému zákoníku je deset let, pořád je to ještě nevyzrálé dítě, které má své mouchy,“ uvedl. Na jednání Ústavně-právního výboru zase zmínil, že jako ústavní soudce by se chtěl podílet na vymezování mantinelů zejména v oblasti soukromého práva, kterému se věnuje.

 

„Kandidát na ústavního soudce, advokát Milan Hulmák je významným a respektovaným odborníkem v oblasti soukromého práva. Má bohaté zkušenosti z různorodé právní praxe, těší se pověsti člověka slušného a náročného k sobě i k ostatním,“ uvedl ve svém vystoupení na plénu Senátu prezident Petr Pavel. Dále také připomněl, že Milan Hulmák působí více než 20 let jako advokát, je ale také akademikem. Vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jako pedagog začínal na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. „Na Ústavním soudu by tak vhodně doplnil soudce s pedagogickou praxí ze dvou největších právnických fakult – pražské a brněnské, což považuji za žádoucí,“ uvedl prezident.

„Jsem přesvědčen, že souhlasem k jeho jmenování učiníte další krok k naplnění naší společné odpovědnosti vystavět vysoce kompetentní, složením různorodý a hodnotově pevný Ústavní soud. Instituci, která má rozhodující roli při ochraně demokracie, ústavnosti a lidských práv v naší zemi,“ dodal Petr Pavel.   

Svou advokátní praxi, zkušenosti z pedagogické činnosti či z práce v komisi  Legislativní rady vlády pro soukromé právo i publikační činnost zmínil ve svém projevu před senátory i sám Milan Hulmák. K roli Ústavního soudu uvedl, že by ústavní soudci měli rozhodovat jednotně a nepřijímat ve stejných kauzách odlišné verdikty. Závěry Ústavního soudu by pak měly být jasné a srozumitelné i z hlediska důsledků. „Myslím si, že mohu mozaiku soudců Ústavního soudu vhodně doplnit. Právě i s ohledem na svůj dosavadní profesní život,“ uvedl Hulmák na závěr svého vystoupení.

 

V tajných volbách následně získal doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., 51 ze 73 odevzdaných senátorských hlasů. Advokát senátorům řekl, že si velmi váží jejich důvěry a že se vynasnaží ji nezklamat.

 

 

 

 

Doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 1998. Postgraduální studium zde ukončil v roce 2008.

Přednáší na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Podílí se rovněž na přednáškách pro Justiční akademii České republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky a pro odbornou veřejnost. Spolupracuje dlouhodobě na projektech Grantové agentury ČR i Agentury pro podporu výzkumu a vývoje SR.

Od roku 2000 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo.

Jako člen Komise pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Je členem Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.

Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva.

Věnuje se právu také po praktické stránce. Je advokátem, rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodcem zapsaným v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Podílel se jako expert na řadě rozhodčích řízení.

 

Redakce AD
Foto: Senát, PF UP Olomouc

 

 

 

Go to TOP