Právní jednání či bytové spoluvlastnictví. Letošní semináře v Praze již odstartovaly

Stejně jako v předchozích letech připravil Odbor výchovy a vzdělávaní ČAK na letošní rok pro své „klienty“, advokátky/advokáty a koncipientky/koncipienty, řadu vzdělávacích akcí. První seminář se konal již 4. ledna, další dva – na téma právní jednání  a bytové spoluvlastnictví a SVJ – jsou připraveny na 11. a 25. ledna. Oba jsou online, zúčastnit se jich tedy můžete, aniž byste opustili svou kancelář .

 

Právní jednání – určitost, platnost, účinnost, výklad

Termín: čtvrtek 11. ledna 2024 od 9 do 16 hodin

Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na Katedře obchodního práva PF UK

 

Obsah semináře:

  • stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
  • relativní / absolutní / částečná neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední judikatury ke konceptu relativní či částečné neplatnosti či k významu zásady favor negotii)
  • dobré mravy, veřejný pořádek a „zjevný“ rozpor s nimi – pojem, význam a četná judikatura (nejen) z poslední doby
  • rozpor se zákonem a jeho obcházení – pojem, důsledky a četná judikatura (nejen) z poslední doby
  • forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, prostý e-mail coby písemná forma?)
  • omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášeními druhé strany ve smlouvě)
  • účinnost právního jednání (podmínky časová určení, která právní jednání ne/lze podmiňovat, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody, jednostranné určení takové adresy?)
  • relativní neúčinnost právního jednání, režim relativní neúčinnosti bezúplatných právních jednání, důsledky převodu věci dotčené odpůrčí žalobou v průběhu řízení a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury k plnění férové kupní ceny na jiný účet než věřitelův (včetně zástavního věřitele)
  • výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)

Během online semináře je možné formou chatu klást přednášejícímu dotazy.

 

Cena semináře (vložné): 1 100 Kč včetně DPH v zákonné výši, 880 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 8. ledna 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Přihlásit se můžete ZDE.

 

 

Bytové spoluvlastnictví a společenství bytových jednotek po novele zák. č. 163/2020 Sb.

Termín: čtvrtek 25. ledna 2024 od 9 do 16 hodin

Místo konání: online – aplikace Cisco Webex

Lektorka: JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu NS ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech SVJ apod.

 

Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně novely provedené zákonem č. 163/2020 Sb. (účinnost od 1. 7. 2020), a to v části upravující bytové spoluvlastnictví se zaměřením na správu domu a pozemku vlastníků jednotek. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází z judikatury NS ČR.

 

Program semináře

Základní úprava

Prohlášení

– náležitosti

– změny prohlášení

– vady prohlášení

Příspěvky na správu domu a pozemku

Přechod dluhů při převodu jednotky

Práva a povinnosti vlastníků jednotek

Následky neplnění povinností vlastníků jednotek

 

Správa domu a pozemku po novele zákona č. 163/2020 Sb.

Před vznikem SVJ

– postavení vlastníků jednotek

– odpovědnost za dluhy

– rozhodování

Po vzniku SVJ

– právní osobnost, odpovědnost za dluhy

– práva a povinnosti,

– legitimace

– shromáždění, kompetence, rozhodování

– přezkum rozhodnutí shromáždění soudem

 

Během online semináře je možné formou chatu klást přednášející dotazy.

 

Cena semináře: 1 100 Kč včetně DPH v zákonné výši, 880 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 22. ledna 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Další informace o vzdělávacích akcích získáte na tel. č. 273 193 251 u p. Marie Knížové.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: canva.com

 

 

Go to TOP