Prosincové číslo BA přináší pohnutý příběh JUDr. Antonína Kloudy

Neuvěřitelný a donedávna neznámý příběh dvojnásobného prezidenta Advokátní komory v Čechách JUDr. Antonína Kloudy (1871-1961), který se poprvé vzdal své funkce kvůli nacistům a podruhé kvůli komunistům, během rozsáhlé odbojové činnosti za druhé světové války pomáhal mj. atentátníkům na Reinharda Heydricha a přežil dva roky v Osvětimi a Buchenwaldu, přináší nejnovější číslo BA, které právě vychází.

 

Ve svých poštovních schránkách či na svých stolech ale nenajdete jen poslední letošní Bulletin advokacie, ale také zvláštní číslo BA – Příručku advokáta o pojištění profesní odpovědnosti, která, jak doufáme, bude vaším dlouhodobým dobrým rádcem. Kromě tohoto těsně předvánočního dárku najdete v rubrice Aktuality mj. upozornění na zahájení prodeje vstupenek na květnový galavečer Právníka roku 2023, které by mohly být pravým vánočním dárkem pro kolegy a přátele.

Odbornou část čísla zahajuje příspěvek Alexandra J. Bělohlávka a Jana Šamlota Určení a aplikace profesních pravidel použitelných při výkonu advokacie ve vztahu k zahraničí a v zahraničí a rizika pro advokáty při poskytování služeb v přeshraničních věcech, který se snaží popsat, jak zjistit a určit právo rozhodné pro profesní a etické předpisy, a upozorňuje na specifickou mezinárodní praxi sankcí, uplatňovaných či hrozících za jejich porušení v zahraničí.

Blok tří trestněprávních příspěvků otevírá článek zkušeného advokáta Pavla Vantucha, který se věnuje odlišným názorům obviněného a obhájce na sjednání dohody o vině a trestu; po něm následují dva články, které jsou užitečným vhledem do uvažování obhájcových protivníků – tím prvním je příspěvek dvou státních zástupců, Jana Řeháčka a Lucie Budayové, nazvaný Je lepší při dopravní kontrole odmítnout, anebo se podrobit vyšetření na přítomnost návykových látek?, tématem druhého článku od právního čekatele Martina Peška je výslech nezletilého svědka dle § 102 odst. 1 tr. řádu před zahájením trestního stíhání, jenž se především zaměřuje na rozbor a porovnání dvou usnesení Nejvyššího soudu z roku 2022 (sp. zn. 7 Tdo 44/2022 a sp. zn. 8 Tdo 381/2022).

Rubriku Články pak uzavírá příspěvek Ernsta Karnera Odpovědnost za autonomní systémy: stávající předpisy, návrhy reformy EU a potřeba inovativních koncepcí, jenž se zabývá potřebou změn mimosmluvní odpovědnosti za škodu v důsledku digitalizace a automatizace; článek rozebírá tři návrhy předpisů vypracovaných Evropskou komisí, a to dvě směrnice upravující odpovědnost za škody způsobené umělou inteligencí, novou verzi směrnice o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, a rovněž návrh nařízení o odpovědnosti za škody způsobené umělou inteligencí při provozu automatizovaných motorových vozidel.

V rubrice Z judikatury pak bychom vás rádi upozornili na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3322/2021, podle něhož není neoprávněným zásahem do osobnostních práv dlužníka, který je v prodlení se splácením dluhu, upomíná-li jej věřitel přiměřeně co do obsahu, formy i četnosti, a na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3204/22, který se zastal advokáta ustanoveného opatrovníkem nezletilých dětí v trestním řízení proti jejich matce; podle ÚS není rozumného důvodu, aby advokát poskytující právní službu v pozici opatrovníka ustanoveného soudem byl ohodnocen odlišně od advokáta, který poskytuje totožnou právní službu na základě plné moci v pozici zmocněnce.

Doufáme, že už vás nečekají žádné neodkladné povinnosti a že kromě shánění posledních dárků budete moci věnovat svůj čas i rozmanitým příspěvkům v posledním letošním čísle Bulletinu advokacie.

Krásné prožití vánočních svátků a všechno dobré v roce 2024 přeje

 

Redakce Bulletinu advokacie a Advokátního deníku

Go to TOP