FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – prosinec 2023

I v období adventu Vám redakce Advokátního deníku nabízí tradiční „rychlé zprávy“ z aktuálního jednání představenstva České advokátní komory. To se konalo ve dnech 11. a 12. prosince 2023 a mělo opravdu nabitý program. Mezi jeho nejdůležitější body patřily aktuální informace o projednávání novely advokátního tarifu, o jednáních Legislativní rady vlády ČR k novele zákona o advokacii či o rozpočtu ČAK. Podrobnosti ze zasedání budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu Komory. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

Představenstvo ČAK na své 23. schůzi v tomto volebním období, která se konala 11. – 12. prosince 2023, mimo jiné projednalo tyto body:

 

Informace o dalším jednání k novelizaci advokátního tarifu

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval členy představenstva o dalším ze série jednání k novelizaci advokátního tarifu, jehož se tentokrát zúčastnili nejen zástupci ČAK a Ministerstva spravedlnosti, ale též předseda Vrchního soudu v Praze a zástupci některých krajských soudů. Byly projednány věcné připomínky soudů uplatněné k návrhu vzešlému z předchozích jednání mezi ČAK a ministerstvem. Upravená podoba novely znovu zamíří do meziresortního připomínkového řízení, přičemž součástí její důvodové zprávy bude konstatování, že návrh byl projednán se soudy a jejich připomínky byly vypořádány. V platnosti nadále zůstává záměr Ministerstva spravedlnosti, aby novelizovaný advokátní tarif začal platit od 1. 7. 2024.

 

Novela zákona o advokacii postupuje Legislativní radou vlády ČR

Vedoucí odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK JUDr. Johan Justoň informoval představenstvo o jednáních komisí Legislativní rady vlády ČR s tím, že v jejich průběhu nebyly uplatněny zásadnější připomínky k novele zákona o advokacii. Návrh novely se stanoviskem předsedy LRV by měl být předložen vládě, která by ho mohla mít na svém programu již v lednu 2024 s tím, že účinnost novely přichází v úvahu ve druhé polovině roku 2024, případně k 1. 1. 2025.

 

K problematice advokátních úschov

Vedoucí odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK JUDr. Johan Justoň dále informoval představenstvo, že na základě předběžné právní analýzy k možnostem zřízení fondu, který by mohl sloužit k finanční pomoci klientům poškozeným advokátem, má tuto kompetenci výhradně sněm Komory, který jediný je oprávněn rozhodnout o zřízení takového fondu a uložit advokátům povinnost do něj přispívat. Představenstvo ČAK proto zřídilo pracovní skupinu, která připraví návrh koncepce zřízení tohoto fondu pro sněmovní jednání.

 

Schváleny rozpočty ČAK a sociálního fondu ČAK pro rok 2024

Tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp informoval členy představenstva, že na jednání Rozpočtového a hospodářského výboru ČAK dne 19. 10. 2023 byly schváleny návrhy rozpočtů Komory a jejího sociálního fondu pro rok 2024, které byly v souladu s organizačním řádem rozeslány k vyjádření předsedům orgánů Komory. Žádný z nich neměl k jemu zaslané části návrhu rozpočtu ČAK připomínky. Představenstvo ČAK schválilo rozpočet Komory pro rok 2024 s výnosy 176 390 000 korun bez pojistného na hromadné pojištění advokátů a s náklady 176 000 000 korun bez pojistného na hromadné pojištění advokátů.

Představenstvo ČAK rovněž schválilo rozpočet sociálního fondu ČAK, jehož příjmy i výdaje by měly v roce 2024 činit 10 400 000 korun. Oba rozpočty budou publikovány ve Věstníku ČAK.

 

Slučitelnost výkonu advokacie s výkonem funkce příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

Představenstvo ČAK schválilo výkladové stanovisko k otázce slučitelnosti výkonu advokacie s výkonem funkce příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů. Podle něj může advokát vykonávat funkci příslušné osoby, aniž by se jednalo o činnost, která je s výkonem advokacie neslučitelná. Zároveň však nejde o poskytování právních služeb podle § 1 odst. 2 zákona o advokacii, ale o jinou činnost advokáta dle § 56. Z toho plynou mj. důsledky z hlediska pojištění této činnosti, ale i otázky spojené s případným střetem zájmů. Stanovisko, stejně jako všechna další, je publikováno na webu ČAK v rubrice Předpisy o advokacii/Další předpisy.

 

Změna v Compliance programu ČAK

Představenstvo dále přijalo změnu Compliance programu ČAK ze 7. února 2023 v části týkající se ochrany oznamovatelů, která byla uvedena do souladu s později přijatým zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Změna reflektuje platnou právní úpravu a umožňuje zaměstnancům a jiným pracovníkům ČAK využít vnitřní oznamovací systém pro nahlášení protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít na Komoře. Compliance program ČAK je k dispozici na webu ČAK rovněž v rubrice Předpisy o advokacii/Další předpisy.

 

Online vystoupení tajemníka CCBE Simona Cuoma

K jednání představenstva ČAK se v jeho průběhu online připojil tajemník Rady evropských advokátních komor (CCBE) Simone Cuomo (na snímku).

Simone Cuomo stručně představil základní strukturu, cíle a nástroje využívané CCBE k zastupování zájmů členských advokátních komor. Seznámil členy představenstva ČAK rovněž s aktuálními aktivitami CCBE, včetně hlavních priorit pro následující rok.

Zvláštní pozornost věnoval diskusi ohledně připravované regulace umělé inteligence (AI) v EU, kdy bylo již dosaženo politické shody v rámci trialogu. Konkrétní dopady možné regulace na poskytování právních služeb CCBE v současné době analyzuje, nicméně už nyní je možné konstatovat, že využívání AI v justici nebude regulací EU zcela zakázáno, jak původně navrhovaly některé justiční organizace. Využívání AI v justici bude ale zařazeno do kategorie vysoce rizikových aktivit, tedy bude připuštěno pouze s přísnými regulatorními podmínkami a posuzováním dopadů na základní práva jednotlivce. S největší pravděpodobností však budou učiněny výjimky, a to pro orgány činné v trestním řízení – pro účely vyšetřování taxativně vymezených trestných činů, např. terorismu, sexuálního vykořisťování, vraždy, únosu, znásilnění, ozbrojené loupeže, účasti na organizované zločinecké skupině nebo trestných činů proti životnímu prostředí.

Simone Cuomo zdůraznil, že si vysoce cení dosavadní aktivní role, kterou zástupci ČAK včetně bruselského zastoupení Komory na jednáních CCBE i v expertních výborech odvádějí. Požádal Komoru, aby pokračovala ve svých dlouholetých aktivitách v oblasti deregulačních tendencí v poskytování právních služeb, které se v průběhu let opakovaně objevují jak ze strany Evropské komise, tak i v některých členských státech.

 

Po vystoupení tajemníka CCBE představenstvo ČAK ještě diskutovalo o strategickém dokumentu CCBE pro příští rok a doporučilo, aby ČAK zaujala rezervované stanovisko k návrhu reintegrace Nadačního fondu ELF zpět do struktury CCBE, k návrhu na umožnění zapojení individuálních advokátů a advokátních kanceláří do činnosti a rozhodovací praxe CCBE a též k námětu na vytvoření vlastní aplikace CCBE na identifikaci advokátů u evropských soudů.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: ČAK a CCBE

 

 

Go to TOP