Vrchní soud: akceptace kvalifikovaných elektronických podpisů soudy je správná

Dne 7. listopadu 2023 rozhodl evidenční senát insolvenčního soudnictví Vrchního soudu v Praze, že závěry rozhodnutí č. j. 3 VSPH 610/2023-A-122, týkajícího se praxe nižších soudů (zejm. insolvenčních) spočívající v (ne)akceptaci kvalifikovaných elektronických podpisů namísto vlastnoručních, nejsou správné. Provedený výklad § 6 zák. č. 12/2020 Sb. je v tomto případě příliš restriktivní a rozhodnutí jde nad rámec zákona.

 

Již před časem jsme Vás prostřednictvím Advokátního deník informovali,  že dne 28. června 2023 vyhlásil Vrchní soud v Praze rozhodnutí č. j. 3 VSPH 610/2023-A-122, kterým konstatoval, že dosavadní praxe nižších soudů (zejm. insolvenčních) spočívající v akceptaci kvalifikovaných elektronických podpisů namísto vlastnoručních, úředně ověřených podpisů na návrzích, které mají být dle zákona opatřeny úředně ověřeným podpisem (typicky návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo návrh na oddlužení a jiná podání v insolvenčních věcech), je nesprávná a soudy musí listiny podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem, který není evidován v základních registrech obyvatel pro příslušnou podepisující osobu, považovat za vadné a neobsahující zákonem vyžadované náležitosti, resp. že musí vyžadovat stejné ověření, jako u podpisů vlastnoručních.

Dne 7. 11. 2023 proběhla porada evidenčního senátu insolvenčního soudnictví Vrchního soudu v Praze, během které bylo mimo jiné probíráno i rozhodnutí č.j. 3 VSPH 610/2023-A-122. Evidenční senát rozhodl, že závěry citovaného rozhodnutí nejsou správné, a to hlasy 5:1. V rámci rozpravy předcházející hlasování zazněly mimo jiné argumenty, jejichž obsah by se dal shrnout následovně:

Prosazování závěrů učiněných v rozhodnutí č.j. 3 VSPH 610/2023-A-122 by v praxi znamenalo zborcení řady běžících insolvenčních věcí, přičemž požadavky na formu podepisování nově rozhodnutím vznesené odporují jak účelu zákona, tak dosavadní praxi.

Úřední ověření podpisu na návrhu v listinné podobě je vyžadován z důvodu možného zfalšování takového podpisu, což u podpisu elektronického nehrozí.

Provedený výklad § 6 zák. č. 12/2020 Sb. je tedy v tomto případě příliš restriktivní a rozhodnutí jde nad rámec zákona.

Dovoluji si tedy tvrdit, že návrat k praxi předcházející vydání zkoumaného rozhodnutí, je možný a správný.

Zápis z porady evidenčního senátu byl rozeslán všem insolvenčním soudcům, ti by tedy měli být již s výsledem posouzení rozhodnutí č.j. 3 VSPH 610/2023-A-122 seznámeni.

 

JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D., člen Kontrolní rady ČAK
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP