Tomáš Lechner: Nařízení eIDAS a české adaptační zákony. Komentář

Wolters Kluwer, Praha 2023, 488 stran, 1 395 Kč.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady/ EU/910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, které bývá uváděno pod zkratkou eIDAS, patří nepochybně k nejdůležitějším předpisům v oblasti elektronických právních jednání, v němž se snoubí prvky právní a věcné, technologické. Jeho zásadní přínos spočívá ve vytvoření možnosti bezpečné komunikace elektronickými prostředky jak v rovině vertikální, tak horizontální.

Komentář z pera Mgr. Tomáše Lechnera, Ph.D., který patří k předním odborníkům v oblasti právní úpravy elektronické komunikace a elektronických dokumentů, systematicky provádí jednotlivými ustanovením eIDAS a následně oběma hlavními českými adaptačními zákony. Zdůrazňuje, že mezi klíčová ustanovení nařízení patří ta, která určují podmínky, za nichž mají být prostředky elektronické identifikace uznávány v rámci celé EU.

Zevrubně jsou vysvětleny úrovně záruk za prostředky pro elektronickou identifikaci, což je další z nezbytných předpokladů pro fungování celého systému elektronických transakcí na vnitřním trhu EU. S tím pak souvisí i další zdůrazňovaný princip, jímž je interoperabilita, která je předpokladem k tomu, aby mohly být vnitrostátní systémy elektronické identifikace použitelné v rámci celé Unie.

Komentář dále provádí ustanoveními nařízení o odpovědnosti za škodu, o vymezení postavení národních orgánů pro dohled nad plněním povinností z eIDAS plynoucích a o obecných i kvalifikovaných podmínkách pro poskytování služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Zvláštní pozornost je logicky, s ohledem na jejich význam, věnována elektronickému podpisu i dalším formám elektronické identifikace, tedy elektronické pečeti a razítku a pečeti. Zdůrazněno je, že podle nařízení mají být zásadně přiznány stejné účinky úkonů prováděných elektronicky jako těm, které jsou v analogové podobě.

Součástí komentované publikace jsou přehledně podané všechny zásadní prováděcí předpisy EU k nařízení eIDAS.

Z hlediska domácí aplikační praxe je třeba zmínit druhou část komentáře, v níž jsou, myslím, v odborné literatuře poprvé komplexně vyloženy české předpisy, které nařízení adaptují, tedy zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a zák. č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, kde je v komentovaných předpisech věnována pozornost zejména specifikům naší právní úpravy. Ocenit je zde třeba mj. i to, že každé z komentovaných ustanovení je provázeno vyčerpávajícím přehledem související právní úpravy, na některých místech podané i v přehledných tabulkách, a relevantní literatury.

 

doc. JUDr. PAVEL MATES, CSc., pedagog na Vysoké škole finanční a správní Praha a na FSE UJEP v Ústí nad Labem

Go to TOP