SDEU o zneužívajícím ujednání ve smlouvě o úvěru zajištěném nemovitostí

Zneužívající ujednání ve smlouvě o spotřebitelském úvěru zajištěném nemovitostí sloužící jako rodinné obydlí: soud musí posoudit přiměřenost mezi možností prodávajícího nebo poskytovatele prohlásit celý úvěr za splatný a závažností nesplnění povinnosti ze strany spotřebitele.

 

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-598/21 | Všeobecná úvěrová banka

Na Slovensku poskytla Všeobecná úvěrová banka dvěma klientům spotřebitelský úvěr splatný po dobu 20 let. Klienti poskytli svůj rodinný dům, v němž měli trvalý pobyt, jako zajištění. Z důvodu tříměsíčního prodlení s platbou ve výši přibližně 1 000 euro, k němuž došlo během prvního roku trvání smlouvy, banka uplatnila ujednání o zesplatnění úvěru před původně sjednaným datem. Toto ujednání jí umožňuje požadovat předčasné splacení celé zbývající dlužné částky a zahájit prodej rodinného bydlí v mimosoudní dražbě. Klienti podali k slovenskému soudu návrh na zdržení se této dražby, která podle jejich názoru porušuje jejich práva jakožto spotřebitelů.

Slovenské právo umožňuje uplatnění takového ujednání o zesplatnění úvěru před původně sjednaným datem, pokud je dlužník v prodlení s platbou v délce tří měsíců a pokud jej věřitel upozornil v dodatečné lhůtě ne kratší než 15 dní. Soudy nejsou povinny přezkoumávat přiměřenost tohoto ujednání v závislosti na závažnosti porušení povinností spotřebitele s ohledem na výši a dobu trvání úvěru. Slovenský soud se Soudního dvora táže, zda je takový soudní přezkum slučitelný s unijním právem.

Soudní dvůr odpovídá, že soudní přezkum případné zneužívající povahy ujednání musí zahrnovat přezkum jeho přiměřenosti. Upřesňuje totiž, že dotčené ujednání o zesplatnění úvěru spadá do působnosti směrnice o zneužívajících ujednáních.

Tento přezkum zahrnuje přezkum závažnosti nesplnění smluvních povinností ze strany spotřebitele, jako je výše nezaplacených splátek ve vztahu k celkové výši úvěru a délce trvání smlouvy. Soud musí navíc zohlednit důsledky, které s sebou přináší vystěhování dlužníka a jeho rodiny z obydlí představujícího jejich hlavní bydliště, přičemž právo na obydlí je základním právem. Dospěje-li soud k závěru, že ujednání je zneužívající, je povinen jej nepoužít.

Úplné znění rozsudku, případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

 

Zdroj: SDEU
Foto: curia.europa

Go to TOP