ESLP novelizoval jednací řád o pravidlo týkající se utajovaných dokumentů

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) přijal nové pravidlo Jednacího řádu, které se týká vysoce citlivých dokumentů. Pravidlo 44F Jednacího řádu, které upravuje nakládání s vysoce citlivými dokumenty, vstoupilo v účinnost dne 30. 10. 2023. V této souvislosti bylo pozměněno Pravidlo 33 odst. 1 Jednacího řádu o veřejné povaze dokumentů.

 

Nové Pravidlo 44F Jednacího řádu zakládá zvláštní režim pro nakládání s vysoce citlivými dokumenty, které dle Vysoké smluvní strany vyžadují zvláštní zacházení z důvodu zájmů národní bezpečnosti, nebo které dle stěžovatele vyžadují zvláštní zacházení z jiných závažných důvodů. Pokud tedy v jakémkoliv stádiu řízení před ESLP Vysoká smluvní strana vyjádří obavu, že zpřístupnění dokumentu druhé straně sporu nebo veřejnosti může ohrozit zájmy národní bezpečnosti, nebo pokud stěžovatel vyjádří obavu, že zpřístupnění dokumentu může ohrozit jiný srovnatelně závažný zájem stěžovatele, potom na základě žádosti dotčené strany takový dokument nebude zpřístupněn.

Žádost dotčené strany bude posuzována výborem složeným ze tří soudců, kteří nezasedají v senátu, jenž posuzuje přijatelnost a/nebo meritum případu. Účelem je, aby senát disponoval nezbytnými informacemi tak, aby mohl rozhodnout o přijatelnosti a/nebo meritu případu a zároveň zajistit dodržení principu kontradiktornosti řízení.

Pokud se dotčená strana domnívá, že neexistuje způsob nebo podmínky, za nichž by mohl být dokument zpřístupněn, aniž by byly dotčeny její zájmy, předloží senátu nebo výboru konkrétní důvody, za předpokladu, že uvedení konkrétních důvodů samo o sobě nepoškodí její zájmy. Pouze pokud senát usoudí, že dokument je nezbytný pro projednání případu, může a) k takovému dokumentu přihlédnout, pokud jej má k dispozici ve formě, s níž dotčená strana souhlasí, přičemž přihlédne k tomu, že druhá strana sporu neměla možnost se k dokumentu vyjádřit, b) v ostatních případech vyvodit závěry, které považuje za vhodné.

Účelem nového Pravidla 44F je zmírnit obavy stran sporu z předkládání takového druhu dokumentů v řízení před ESLP a dále umožnit ESLP přijímat vhodná opatření v případech, kdy takové dokumenty nemohou být zpřístupněny jinému účastníkovi řízení nebo veřejnosti, přičemž takové dokumenty jsou nezbytné pro rozhodování ve věci samé.

Strany sporu mají i nadále povinnost spolupracovat s ESLP tak, aby dostály svým povinnostem vyplývajícím z článku 38 Úmluvy (povinnost poskytnout nezbytné prostředky pro prošetření věci) a z Pravidla 44A Jednacího řádu (povinnost spolupracovat s ESLP).

Tyto změny Jednacího řádu jsou výsledkem konzultací se zainteresovanými stranami čítající Vysoké smluvní strany, několik advokátních komor a organizace se zkušeností se zastupováním stěžovatelů před ESLP.

 

Mgr. Vladimíra Pejchal Grünwald, LL.M., Ph.D., odborná asistentka na Katedře mezinárodního práva Fakulty právnické Západočeské university v Plzni
Ilustrační foto: echr.coe.int

Go to TOP