Odklonění letu na nedaleké letiště nezakládá nárok na náhradu škody

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve věci C-826/19 ze dne 22. dubna 2021 Austrian Airlines konstatoval, že pouhé odklonění letu na nedaleké letiště nezakládá nárok na paušální náhradu škody. Letecká společnost naproti tomu musí z vlastní iniciativy cestujícímu nabídnout úhradu nákladů na přepravu na cílové letiště uvedené v původní rezervaci nebo případně na jiné nedaleké místo určení dohodnuté s tímto cestujícím.

Cestující, který využil služeb společnosti Austrian Airlines, po této společnosti požaduje paušální náhradu škody ve výši 250 eur z důvodu odklonění svého letu na trase Vídeň – Berlín. Ačkoliv měl tento let původně přistát na letišti Berlín Tegel, nakonec přistál na letišti Berlín Schönefeld s téměř hodinovým zpožděním. Společnost Austrian Airlines tomuto cestujícímu nenabídla doplňkovou přepravu, ani neuhradila náklady na přepravu mezi těmito dvěma letišti. Zatímco letiště Berlín Tegel se nachází ve spolkové zemi Berlín, letiště Berlín Schönefeld se nachází v sousední spolkové zemi Braniborsko.

Společnost Austrian Airlines tvrdí, že pouhé odklonění na nedaleké letiště nezakládá nárok na paušální náhradu škody ve výši 250, 400 nebo 600 eur, jako je tomu v případě zrušení nebo významného zpoždění na příletu (o tři hodiny nebo více)[1]. Podle názoru této letecké společnosti nadto bylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi, a sice značně nepříznivými povětrnostními podmínkami při třetí rotaci letadla předcházející rezervovanému letu.

Landesgericht Korneuburg (zemský soud v Korneuburgu, Rakousko), kterému byl spor předložen, žádá Soudní dvůr o výklad nařízení o právech cestujících v letecké dopravě[2]. Toto nařízení stanoví, že pokud je let odkloněn na jiné letiště, než je letiště uvedené v původní rezervaci, které ale obsluhuje stejné město, aglomeraci nebo region, letecká společnost nese náklady na přepravu cestujícího z tohoto jiného letiště na letiště, které bylo uvedeno v původní rezervaci, nebo na jiné nedaleké místo určení dohodnuté s cestujícím.

V rozsudku Soudní dvůr rozhodl, že odklonění letu na letiště obsluhující stejné město, aglomeraci nebo region[3] nezakládá cestujícímu nárok na náhradu škody z důvodu zrušení letu. Má-li být náhradní letiště považováno za letiště obsluhující stejné město, aglomeraci nebo region, není nezbytné, aby se nacházelo na samotném území (ve správním smyslu) města, aglomerace nebo regionu, na němž je letiště uvedené v původní rezervaci. Rozhodující je, zda se letiště nachází v těsné blízkosti tohoto území. Cestující naproti tomu v zásadě má nárok na paušální náhradu škody, pokud dosáhne cílového místa určení, tj. cílového letiště uvedeného v původní rezervaci nebo jiného nedalekého místa určení, které s ním bylo dohodnuto, o tři nebo více hodin později, než je původně plánovaný čas příletu. Při určování délky zpoždění na příletu je třeba zohlednit čas, kdy cestující po ukončení přepravy dorazí na letiště uvedené v původní rezervaci nebo případně na jiné nedaleké místo určení dohodnuté s leteckou společností.

Soudní dvůr v těchto souvislostech uvedl, že aby se letecká společnost zprostila povinnosti poskytnout cestujícím náhradu v případě významného zpoždění letu na příletu, může se dovolávat mimořádné okolnosti, kterou nebyl dotčen tento zpožděný let, ale předchozí let, který tato společnost uskutečnila stejným letadlem v rámci třetí rotace tohoto letadla předcházející předmětnému letu, pod podmínkou, že existuje přímá příčinná souvislost mezi vznikem této okolnosti a významným zpožděním následujícího letu.

Soudní dvůr kromě toho rozhodl, že je na letecké společnosti, aby z vlastní iniciativy nabídla úhradu nákladů na přepravu na cílové letiště uvedené v původní rezervaci nebo případně na jiné nedaleké místo určení dohodnuté s cestujícím. Pokud letecká společnost nesplní povinnost úhrady těchto nákladů, cestující má nárok na náhradu jím vynaložených částek, které se s ohledem na okolnosti každého konkrétního případu jeví jako nezbytné, vhodné a přiměřené k vynahrazení selhání letecké společnosti. Porušení této povinnosti naproti tomu nezakládá cestujícímu nárok na paušální náhradu škody ve výši 250, 400 nebo 600 eur.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com


[1] Podle letové vzdálenosti.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10; opravy Úř. věst. 2009, L 92, s. 5, a Úř. věst. 2020, L 48, s. 73).

[3] Naproti tomu mimo tento případ platí, že pokud byl let odkloněn na letiště odlišné od cílového letiště uvedeného v původní rezervaci, nelze mít za to, že se uskutečnil, takže tento let je v zásadě nutno považovat za zrušený let, který může zakládat nárok na náhradu škody.

Go to TOP