Může státní zástupce vydat evropský vyšetřovací příkaz kvůli předání důkazů?

Generální advokátka Ćapeta: státní zástupce může vydat evropský vyšetřovací příkaz za účelem předání důkazů, které již byly shromážděny v jiném členském státě. Tak je tomu v případě, kdy vnitrostátní právo tohoto státního zástupce umožňuje, aby tento státní zástupce nařídil předání v obdobném vnitrostátním případě. V takovém případě nemůže orgán vydávající evropský vyšetřovací příkaz posuzovat legalitu shromažďování těchto důkazů ve vykonávajícím členském státě.

 

Stanovisko generální advokátky ve věci C-670/22 | Staatsanwaltschaft Berlin (EncroChat)

EncroChat byla šifrovaná telekomunikační síť nabízející svým uživatelům téměř dokonalou anonymitu: zařízení nebylo vybaveno kamerou, mikrofonem, GPS ani USB; zprávy bylo možné mazat automaticky a uživatelé mohli po použití zvláštního PIN kódu nebo po opakovaném zadání nesprávného hesla okamžitě vymazat všechny údaje nacházející se na zařízení.

Společná francouzsko-nizozemská operace vyvinula software typu trojský kůň, který byl nainstalován do koncových zařízení prostřednictvím simulované aktualizace. Tímto odposlechem byli dotčeni uživatelé služby EncroChat ve 122 zemích, z toho přibližně 4600 uživatelů v Německu.

Německé státní zastupitelství vydalo několik evropských vyšetřovacích příkazů, v nichž žádalo o použití údajů získaných prostřednictvím odposlechů pro účely trestního řízení v souvislosti s podezřením z nedovoleného obchodu s omamnými látkami neidentifikovanými osobami, jež byly podezřelé z členství v organizované zločinecké skupině. Francouzský trestní soud povolil evropské vyšetřovací příkazy a požadované údaje předal.

Německé státní zastupitelství poté vedlo vyšetřování proti jednotlivým uživatelům služby EncroChat. Obžalovaný v projednávané věci byl obviněn na základě důkazů obdržených z Francie. Námitky proti odsuzujícím rozsudkům v trestních věcech, které jsou založeny na údajích získaných prostřednictvím odposlechů služby EncroChat, způsobují rozruch mezi nejvyššími soudy v Evropě, přičemž Soudní dvůr v tomto ohledu není výjimkou. Německý krajský soud, před nímž probíhá trestní řízení, se dotázal Soudního dvora, zda byly dotčené evropské vyšetřovací příkazy vydány v rozporu se směrnicí o evropském vyšetřovacím příkazu.

Ve svém stanovisku 26. října generální advokátka Tamara Ćapeta připomíná, že evropský vyšetřovací příkaz může být vydán pouze tehdy, pokud by vyšetřovací úkon, jehož se týká, mohl být v obdobném vnitrostátním případě k dispozici za stejných podmínek. Obdobným vnitrostátním případem je v projednávané věci případ, v němž jsou důkazy předávány z jednoho trestního řízení do druhého v rámci Německa. Vzhledem k tomu, že směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu umožňuje státnímu zástupci, jenž je v daném případě příslušný k vydání evropského vyšetřovacího příkazu, a německé právo zdá se nevyžaduje, aby podobné vnitrostátní předání bylo povoleno soudem, generální advokátka má za to, že německý státní zástupce byl oprávněn vydat dotčené evropské vyšetřovací příkazy. Jinými slovy, unijní právo nevyžaduje, aby takové evropské vyšetřovací příkazy byly vydány soudcem.

Generální advokátka rovněž konstatuje, že vzhledem k tomu, že telekomunikační odposlechy byly povoleny francouzskými soudy, německé orgány by měly tomuto procesnímu úkonu přiznat stejnou váhu, jakou by mu přisuzovaly na vnitrostátní úrovni. Tak je tomu i v případě, kdy by německý soud rozhodl v konkrétní věci jinak. Konečně přípustnost důkazů, jež byly případně obdrženy v rozporu s unijním právem, není věcí unijního práva, nýbrž vnitrostátního práva, s výhradou dodržení základních práv zaručených unijním právním řádem.

Úplné znění stanoviska je zveřejněno na internetové stránce CURIA v den, kdy je generální advokát přednesl. Soudní dvůr není stanoviskem generálního advokáta vázán. Úlohou generálních advokátů je zcela nezávisle navrhnout Soudnímu dvoru právní řešení věci, která jim je přidělena. Soudci Soudního dvora začínají nyní v uvedené věci rozhodovat. Rozsudek bude vydán později.

 

Zdroj: SDEU
Foto: curia.europa.eu

Go to TOP