SDEU: Pacient má právo získat bezplatně první kopii zdravotnické dokumentace

GDPR zakotvuje právo pacienta získat první kopii své zdravotnické dokumentace, aniž mu v zásadě vzniknou jakékoli výdaje. Správce může požadovat poplatek pouze tehdy, pokud pacient již bezplatně obdržel první kopii svých údajů a znovu o ni požádal, připomíná v rozsudku SD EU.

 

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-307/22 | FT (Kopie zdravotnické dokumentace)

Pacient požádal svou zubní lékařku o kopii své zdravotnické dokumentace za účelem uplatnění nároků z právní odpovědnosti vůči ní v souvislosti s pochybeními, kterých se údajně dopustila, když mu poskytovala stomatologickou péči. Tato zubní lékařka nicméně vyžaduje, aby uhradil náklady spojené s poskytnutím kopie zdravotnické dokumentace, jak stanoví německé právo.

Pacient se však domnívá, že má právo na bezplatnou kopii, a tudíž se obrátil na německé soudy. V této souvislosti předložil německý Spolkový soudní dvůr Soudnímu dvoru předběžné otázky. Německý soud má totiž za to, že řešení sporu závisí na výkladu ustanovení unijního práva, a sice obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)1 .

Soudní dvůr ve svém rozsudku připomíná, že GDPR zakotvuje právo pacienta získat první kopii své zdravotnické dokumentace, aniž mu v zásadě vzniknou jakékoli výdaje. Správce může požadovat poplatek pouze tehdy, pokud pacient již bezplatně obdržel první kopii svých údajů a znovu o ni požádal.

Dotčená zubní lékařka musí být považována za správce osobních údajů svého pacienta. Jako taková je povinna pacientovi poskytnout první kopii jeho údajů bezplatně. Pacient není povinen žádost odůvodnit.

Vnitrostátní právní úprava nemůže uložit pacientovi povinnost uhradit poplatek za první kopii jeho zdravotnické dokumentace ani za účelem ochrany hospodářských zájmů ošetřujících osob.

Pacient má rovněž právo získat úplnou kopii dokumentů nacházejících se v jeho zdravotnické dokumentaci, je-li to nezbytné pro pochopení osobních údajů obsažených v těchto dokumentech. Toto právo zahrnuje údaje ze zdravotnické dokumentace obsahující takové informace, jako jsou informace o diagnóze, výsledky vyšetření, zprávy ošetřujících lékařů a údaje o veškeré léčbě a provedených ošetřeních nebo zákrocích.

Úplné znění rozsudku a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

 

Zdroj: SDEU
Foto: canva.com

Go to TOP