Předlohu o odměnách zastupitelů Poslanecká sněmovna zřejmě schválí

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb.,

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, týkající se zavedení pravidelné valorizace odměn obecních a krajských zastupitelů Poslanecká sněmovna zřejmě schválí s některými úpravami. Vyplývá to ze stanovisek Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj k poslaneckým pozměňovacím návrhům. Sněmovna patrně o něco zvýší odměny zastupitelů v obcích, v nichž bydlí 601 až 3000 obyvatel. O podobě novely uvedených zákonů budou poslanci hlasovat nejdříve příští týden.

 

Zvýšení odměn pro uvolněné zastupitele a jejich horní hranice v případě neuvolněných členů zastupitelstev Mgr. Eliška Olšáková zdůvodnila tím, že tyto menší obce vykonávají i státní správu, ale často nemají tajemníka. Samosprávy tak mají více práce. Navýšení by činilo 3,2 procenta v porovnání s vládním návrhem.

Odměnu uvolněného člena zastupitelstva vládní novela určuje jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu podle zastávané funkce a velikosti obce či kraje. Základnou bude průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího roku. Stejný mechanismus výpočtu by platil i pro neuvolněné zastupitele. Ze zákona by ale vyplývala pouze horní hranice jejich odměn, konkrétní výši by jako nyní stanovovala zastupitelstva.

Dosud o odměnách rozhodovala vláda, což zrušil na jaře z podnětu senátorů Ústavní soud. Přesnější pravidla odměňování by měly přímo stanovovat zákony, nikoliv až navazující nařízení vlády, plyne z odůvodnění nálezu. Politikům dal soud čas na nápravu do konce letošního roku.

Členové správního výboru se neshodli na stanovisku k pozměňovacímu návrhu Ing. Zuzany Ožanové, který upravuje zánik mandátu obecních a krajských zastupitelů v případě jejich nepodmíněného odsouzení za úmyslný trestný čin. Zatímco nyní o tom rozhoduje zastupitelstvo, nově by přišli o mandát automaticky. Ze zákona by obecní a krajští zastupitelé ztratili mandát podle úpravy také při odsouzení za úmyslný trestný čin v souvislosti s výkonem funkce. Postoj výboru znamená, že ve sněmovně se pro schválení pozměňovacího návrhu dostatečný počet hlasů nenajde.

Vládní novela zmíněných zákonů také zakotví institut společenství obcí jako zvláštní formu jejich dobrovolného svazku. Cílem má být zejména koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje jejich společného území a také sdílení personálních a administrativních kapacit potřebných k zajištění kvalitního a efektivního výkonu veřejné správy prostřednictvím takzvaného létajícího úředníka. Podporu dostal návrh Ing. Lukáše Vlčka, DiS., který mimo jiné zjednoduší postup při vzniku společenství obcí, zpřesní role jeho orgánů, upraví podmínky využívání „létajícího úředníka“ a umožní dobrovolným svazkům obcí zakládat například kapitálové obchodní společnosti.

Vládní předloha upravuje možnost distanční účasti na jednání zastupitelstev a rad a rozšiřuje pravomoci starostů při mimořádných událostech typu živelních pohrom. Starostové dostanou právo operativně rozhodovat ve věcech, které jinak příslušejí obecní radě. Budou mít také možnost v krizových situacích svolat zastupitelstva obce do dvou dnů místo obvyklých sedmi dnů. Podobně krajské zastupitelstvo by se mohlo sejít ve dvoudenní lhůtě místo deseti dnů.

Předpis také zvyšuje na pětinásobek limitní částky, o nichž bude moci rozhodovat obecní či krajská rada nebo zastupitelstvo v případě poskytnutí daru či dotace nebo prominutí dluhu. Například krajská rada by nově mohla rozhodovat o dotacích a darech v ceně do jednoho milionu korun, o hodnotnějších darech a dotacích by nadále rozhodovalo zastupitelstvo. Poslankyně Mgr. Jana Mračková Vildumetzová podle stanoviska výboru neuspěje s návrhem na trojnásobný vzrůst hraničních částek místo pětinásobného.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP