Děkanem FPR ZUČ v Plzni byl podruhé zvolen JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Děkanem Fakulty právnické ZČU v Plzni bude i v dalším čtyřletém funkčním období současný děkan, advokát, emeritní ústavní soudce a také expředseda České advokátní komory a čerstvý držitel ocenění Právník roku v kategorii Občanská a lidská práva a právo ústavní, JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Na jednání pléna Akademického senátu FPR ZUČ v pondělí 16. října 2023 se pro jeho znovuzvolení vyslovili všichni přítomní senátoři a senátorky.

 

Volba kandidáta na děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni byla jediným bodem jednání pléna Akademického senátu fakulty. V jejím 1. kole byl zvolen stávající děkan, JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., kdy se pro něj ze 17 přítomných členů akademického senátu fakulty vyslovilo 17 senátorek a senátorů.

Své druhé funkční období JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., zahájí – po jmenování rektorem ZČU – dne 26. ledna 2024. Právnickou fakultu pak povede do 25. ledna 2028.

Pro Advokátní deník Stanislav Balík uvedl: „Mým cílem je, aby fakulta byla na jedné straně spojena s praxí, na druhé straně by měla být baštou teoreticko-právních oborů, a to včetně mé oblíbené právní historie.“

 

 

Stanislav Balík ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v r. 1979, v roce 1981 absolvoval obor archivnictví na Filosofické fakultě téže univerzity. Doktorem práv se stal v r. 1980, doktorem filozofie o tři roky později, Ph.D. v oboru historie-české dějiny na Filozofické fakultě MU v roce 2016.

Do r. 1989 pracoval jako podnikový právník, poté se věnoval advokacii. Jako samostatný advokát působil od r. 1990. V r. 1994 se stal náhradníkem představenstva České advokátní komory, v roce 1999 jejím prvním místopředsedou a v r. 2002 byl zvolen předsedou ČAK (ve funkci byl v letech 2002–2003). V letech 2002–2003 zároveň zastupoval českou advokacii v Radě evropských advokátních komor. V letech 2015–2019 byl vedoucím české delegace při Radě evropských advokátních komor (CCBE), jejímž je členem, od roku 2016 místopředsedou a v letech 2017–2019 byl předsedou jejího Výboru pro země střední a východní Evropy (PECO).

Od r. 1996 působí na Katedře právních dějin Fakulty právnické ZČU, i před svým zvolením byl členem Vědecké rady FPR a od r. 2020 je děkanem FP ZČU.

Přednáší i na Právnické fakultě MU, Právnické fakultě UP, na nichž je členem oborových rad pro právní dějiny a římské správo, a na Vysoké škole CEVRO Institut. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK a členem panelu 406 Grantové agentury České republiky, od r. 2016 je předsedou rozkladové komise Českého statistického úřadu.

Stanislav Balík hojně publikuje a je autorem a spoluautorem řady učebnic a článků v odborných časopisech. Byl vedoucím autorského kolektivu monografií Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2009), vydané též v anglické verzi History of the Legal Profession in Bohemia, Moravia and Silesia (2010), a Dějiny českého notářství (2014). Je předsedou redakční rady časopisu Právnické listy, působí také v redakčních radách časopisů Bulletin advokacie, Ad Notam, Komorní listy, PALESTRA – Pismo adwokatury polskiej (Varšava) a Journal on European History of Law a internetového Seznam.cz.

Od r. 2004 je pravidelným organizátorem a moderátorem každoroční mezinárodní konference o historii advokacie.

Soudcem Ústavního soudu České republiky byl jmenován prezidentem Václavem Klausem dne 26. května 2004. Po završení mandátu dne 26. května 2014 se vedle akademického působení vrátil k advokacii.

V r. 2003 se stal nositelem stříbrné Randovy medaile. V květnu 2023 převzal ocenění v soutěži Právník roku v kategorii Občanská a lidská práva a právo ústavní.

 

 

Česká advokátní komora panu děkanovi blahopřeje a přeje mnoho úspěchů!

 

Redakce AD, FPR ZUČ
Foto: archiv redakce AD a FPR ZUČ

 

 

Go to TOP